Nyhetsbrev GD-Forum – oktober 2023

Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av hur myndigheterna inom GD-Forum arbetar med att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i sina verksamheter utifrån sina uppdrag.

Nyhetsbrevet skickas ut av den Operativa gruppen för GD-Forum – Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030.

Aktuellt inom GD-Forum för Agenda 2030

GD-Forum befinner sig nu i det andra och sista året av den nuvarande samverkansplanen. Efter årets nätverksmöte har det tillkommit punkter under rubrikerna "Gemensamt lärande" och "Gemensamma utmaningar". Samtidigt pågår arbetet intensivt med att utveckla den nya samverkansplanen som kommer att gälla för perioden 2024-2025.

Samverkansplan för GD-Forum – 2022-2023

Om någon av myndigheterna i nätverket har synpunkter eller bidrag att dela när det gäller den kommande samverkansplanen, är ni välkomna att kontakta Lotta Lagerberg från Naturvårdsverket genom GD-Forums funktionsbrevlåda.

Aktuella frågor för GD-Forum och Agenda 2030

Det handlar om livet – ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter tagit fram ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, som nu överlämnas till regeringen. Den ska fungera som en gemensam plattform för hela samhällets arbete inom området de kommande tio åren, och stärka arbetet för en god psykisk hälsa i befolkningen.

Nyhet 2023-09-01: Det handlar om livet – ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention (folkhalsomyndigheten.se)

Uppdrag om insatser för främjande av ökad fysisk aktivitet

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på en sektorsövergripande långsiktig struktur för främjande av fysisk aktivitet. Befintliga mål inom närliggande områden som har kopplingar till fysisk aktivitet utgör grund för arbetet med att ta fram förslag på nationella delmål, indikatorer och insatsområden för att främja fysisk aktivitet. Arbetet ska bygga vidare på Sveriges folkhälsopolitiska mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation. Sveriges miljömålssystem samt mål och uppföljning av Agenda 2030 ska utgöra viktiga utgångspunkter i arbetet. Uppdraget ska även ta tillvara lärdomar och resultat från kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Folkhälsomyndigheten ska slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2025.

Varje rörelse räknas – hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet? (regeringen.se)

365 dagar av hållbar regional utveckling

Tillväxtverket har av regeringen i uppdrag att årligen sammanställa det regionala utvecklingsarbetet utifrån regionernas redovisningar. Nu kan du ta del av en populärversion där Tillväxtverket har summerat insikterna från verksamhetsåret 2022.

365 dagar av hållbar regional utveckling (tillvaxtverket.se)

Styra med Agenda 2030

Medvetenheten kring hållbarhet och Agenda 2030 är hög i Sveriges kommuner och regioner. Men hur får vi igång ett förändringsarbete i verksamheten med målen i Agenda 2030 som utgångpunkt? Vilken roll kan politiken spela? Viktiga komponenter i arbetet är nulägesanalys och kommunikation.

#109 Styra med Agenda 2030 (sites.libsyn.com)

GD-Forums hållbarhetsbarometer

GD-Forums hållbarhetsbarometer är ett verktyg för självskattning av nuläget i hållbarhetsarbetet, utifrån ett antal övergripande områden. Under 2023 har det genomförts en del uppdatering på hemsidan, bland annat med användartipsen och bakgrund om verktyget.

Under hösten fortsätter vi utveckla verktyget genom att samla tidigare resultat och goda exempel för att göra verktyget ännu mer användarvänligt. Alla myndigheter i nätverket som har använt GD-Forums hållbarhetsbarometer bör redan ha blivit kontaktade angående deras tidigare resultat. Om så inte är fallet får ni gärna höra av er till oss.

GD-Forums hållbarhetsbarometer

Global Assessment Report 2023: Mapping Resilience for the Sustainable Developement Goals

Global Assessment Report 2023 släpptes av FN:s kontor för katastrofriskreducering (UNDDR) under FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF). Där konstateras att ekonomiska och utvecklingsframsteg är i fara på grund av det ökande antalet katastrofer, där global uppvärmning är den främsta bidragande faktorn. Rapporten presenterar en ny analys som kartlägger hur antalet katastrofer som torka ökar dramatiskt och har påverkan på global livsmedelssäkerhet, sysselsättning och utbildning.

GAR Special Report 2023: Mapping resilience for the Sustainable Development Goals (undrr.org)

Global Sustainable Development Report 2023

En nyligen publicerad FN-rapport, utarbetad av en oberoende grupp forskare, utvärderar framstegen mot de globala målen för hållbar utveckling. Rapporten, med titeln "Times of Crisis, Times of Change: Science for Accelerating Transformations to Sustainable Development" ger praktiska lösningar för att påskynda genomförandet av målen.

Global Sustainable Development Report (GSDR) 2023 (sdgs.un.org)

Kalendarium för kommande möten och konferenser

Webbinarieserie i höst om vardagsnära natur och folkhälsa

Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan. Välkommen till en webbinarieserie i fyra delar på temat vardagsnära natur för ny kunskap, inspiration och goda exempel kring frågor om hälsofrämjande samhällsplanering och om tillgång och tillgänglighet till vardagsnära natur.

Ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna i Skånes och Västerbottens län, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och SLU Centrum för naturvägledning.

17 oktober: Webbinarium: Vardagsnära naturkontakt för olika grupper (folkhalsomyndigheten.se)

26 oktober: Webbinarium: Naturen som resurs för att främja psykisk hälsa (folkhalsomyndigheten.se)

15 november: Webbinarium: Skapa grönområden med flera funktioner! (folkhalsomyndigheten.se)

28 november: Webbinarium: Gröna kvaliteter för barns hälsa och för skogens attraktivitet – vad säger forskningen? (folkhalsomyndigheten.se)

Webbinarieserien bygger på stödmaterialet ”Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan” med fakta, argument och åtgärder för att arbeta med vardagsnära natur.

Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan (naturvardsverket.se)

Digitalt seminarium: Lunchkafé för livskraftiga landsbygder

12 oktober bjuder Tillväxtverket in till ett digitalt seminarium om att odla torg i varje hembygd. Ett torg är varje samhälles mittpunkt, en plats där människor möts och skapar gemensamma traditioner. Men vad gör man när torget har blivit en parkeringsplats? Hur får man tillbaka torget till sin by? Kom och få inspiration kring vad som behövs för att åstadkomma platser för möten mellan människor i alla svenska samhällen.

Kunskapskvart om Översvämningsrisker och extremväder i Sverige

Formas kunskapskvart är ett webbinarium på femton minuter om ett specifikt ämne där en inbjuden gäst delar med sig av intressant kunskap och aktuella resultat från ett forskningsprojekt. Den 17 oktober handlar Formas kunskapskvart om extrema väderhändelser och risken för översvämning i Sverige.

Rädd eller beredd - kan klimatanpassning framtidssäkra samhället?

På Formas Frukost 16 november diskuteras hur vi kan arbeta förebyggande med klimatanpassning och minska sårbarheten samt hur får vi till stånd de investeringar som krävs för att bygga ett mer robust samhälle.

Frågor?

Har du frågor, vill lämna förslag, komma i kontakt eller avanmäla dig från detta nyhetsbrev, mejla till GD-ForumAgenda2030@folkhalsomyndigheten.se