Frågor och svar

Servering

Lyssna

8 kap. 1 § AL om serveringstillstånd och tillståndsmyndighet.

8 kap. 2 § AL om olika typer av serveringstillstånd.

8 kap. 3 § AL om kryddning av spritdrycker.

8 kap. 4 § AL om stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet för slutna sällskap.

8 kap. 5 § AL om rumsservering, minibar.

8 kap. 6 § AL om provsmakning av spritdryck, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat vid arrangemang riktade till allmänheten.

8 kap. 7 § AL om provsmakning av egenproducerade alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat vid tillverkningsstället.

8 kap. 8 § AL om servering av folköl.

8 kap. 9 § AL om kommunens informationsskyldighet.

8 kap. 10 § AL om ansökningsförfarande och avgift för prövning.

8 kap. 11 § AL om yttrande från Polismyndigheten.

8 kap. 12 § AL om lämplighetskrav för tillståndshavare.

8 kap. 13 § AL om inköp av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och skattepliktiga alkoholdrycksliknande preparat till den egna serveringsrörelsen.

8 kap. 18 § AL om tillståndshavarens tillsyn över serveringen, serveringsansvariga och anställd personal.

8 kap. 19 § AL om serveringstid och utrymningstid.

8 kap. 20 § AL om måttfull servering, ordning och nykterhet.

8 kap. 21 § AL om prissättning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat samt animeringsförbud.

8 kap. 22 § AL om krav på tillgång till lättdrycker.

8 kap. 23 § AL om förbud att ta med spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat från serveringsställe.

8 kap. 24 § AL om förtärings- och förvaringsförbud.

Alkohollag (2010:1622) (Riksdagen.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Mat och utrustning

Lyssna

8 kap. 14 § AL om serveringsutrymme för en tillståndshavare eller gemensamt för flera.

8 kap. 15 § AL om krav på serveringslokaler, köksutrustning och mat samt undantag från krav på matservering.

8 kap. 16 § AL om krav på brandsäkerhet gällande serveringslokaler.

8 kap. 17 § AL om vägran av serveringstillstånd.

Alkohollag (2010:1622) (Riksdagen.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Förslag till alkohollag, Proposition 1994/95:89 (Riksdagen.se)
Lokalprövning s. 64-65 och författningskommentar till 7 kap. 8 § (s. 104-105).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 11.1 Handläggningen av serveringstillstånd (s. 92-99).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 11.2 Cateringverksamhet (s. 99-101) och författningskommentar till 8 kap. 4 § (s. 166).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 11.3 Gemensamt serveringsutrymme (s. 101-103) och författningskommentar till 8 kap. 14 § (s. 169).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 11.4 Köksutrustning, matutbud och lokal (s. 103-106) och författningskommentar till 8 kap. 15-17 §§ (s. 169–170).

Föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:8) om anmälan av lokal för cateringverksamhet, kryddning av spritdryck för servering som snaps och provsmakning

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Tillsyn

Lyssna
  • 9 kap. 1–4 §§ AL om tillsynsmyndigheter.
  • 9 kap. 7 § AL om tillståndsbevis.
  • 9 kap. 11 § AL om tillståndshavares anmälningsskyldighet vid förändringar m.m.
  • 9 kap. 12 § AL om tillståndshavare avlider, fått förvaltare samt försatts i konkurs.
  • 9 kap. 13 § AL om tillståndshavarens skyldighet att lämna tillträde till lokaler och tillhandahålla handlingar vid tillsyn m.m.
  • 9 kap. 14 § AL om bokföring och statistiska uppgifter.
  • 9 kap. 17–18 §§ AL om kommunala sanktioner.

Alkohollag (2010:1622) (Riksdagen.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Alkoholpolitik

Lyssna
  • 1 kap. AL om definitioner.
  • 3 kap. AL om allmänna bestämmelser gällande försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat.
  • 7 kap. 1-2 §§ AL om marknadsföring av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat.

Alkohollag (2010:1622) (Riksdagen.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Förslag till alkohollag, Proposition 1994/95:89 (Riksdagen.se)
Avsnitt 5.1-5.2 Grunddragen i den svenska alkoholpolitiken (s. 39-40), Monopolen inom alkoholpolitiken (s. 41) och avsnitt 5.4 Marknadsföring av alkoholdrycker (s. 43).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 4.1-4.4 Den svenska alkoholpolitiken, Alkoholkonsumtionen i Sverige, Var kommer alkoholen ifrån? och Detaljhandelsmonopolet (s. 56-59).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Kapitel 10 Marknadsföring (s. 89-91) och författningskommentar till 7 kap. Marknadsföring av alkoholdrycker (s. 165).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Avsnitt 6.2 Alkoholdrycker samt författningskommentarer till 1 kap. 3 §, 5–10 §§ (s. 154-156).

En ny alkohollag, Proposition 2009/10:125 (Riksdagen.se)
Författningskommentar till 3 kap. Allmänna bestämmelser om försäljning (s. 157-158).

Proposition 2010/11:47, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (Riksdagen.se) [Länk borttagen 2023-03-14]
Avsnitt 3.1-9.4 i de delar som rör alkohol (s. 10-46).

Reglering av alkoglass m.fl. produkter, Proposition 2018/19:59 (Riksdagen.se)
Kapitel 4 Alkoholpolitiska utgångspunkter (s. 52-56) och kapitel 10 Marknadsföringsfrågor (s. 85-92).

KOVFS 2016:1 Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter (Konsumentverket.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan