Uppdaterad 4 april 2022

Barns rättigheter - diskussionsfrågor

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Från den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

Skriv ut

Frågor att diskutera

För styrelsen

1. Vad kan ni göra i er organisation och verksamhet för att stärka barn och ungdomars rättigheter?

2. Vad behöver er förening göra för att säkerställa att er verksamhet bedrivs utifrån barnkonventionen?

För ledare

3. Hur kan ni som ledare och tränare följa upp hur era medlemmar mår och känner sig?

4. Hur kan era värderingar och arbetssätt ännu mer genomsyras av ett barnrättsperspektiv?

Underlaget är framtaget i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och SISU Idrottsutbildarna.

Barnkonventionen

Barnkonventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller 41 sakartiklar. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna
som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar.

  • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
  • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
  • Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Läs mer

Läs mer om barns rättigheter hos Barnombudsmannen, i processtödet Barnrättsresan (Barnombudsmannen) och i Barnens spelregler (Riksidrottsförbundet och BRIS).