HBTQ

Normer knutna till kön och sexualitet kan medföra att vissa unga synliggörs och bekräftas mer än andra unga. Det är de vuxnas ansvar att bredda dessa normer så att alla inkluderas.

Många unga hbtq-personer utsätts för diskriminering, våld och trakasserier och vågar eller kan inte vara öppna med sin läggning eller könsidentitet, något som kan leda till psykisk ohälsa eller undvikande beteenden, dvs. man deltar inte i sammanhang där man riskerar utsatthet.

Heteronormen innebär att alla antas vara tjejer eller killar och förväntas bli attraherade av och kära i det motsatta könet. Eftersom heterosexualitet är normen så behöver inte unga som är heterosexuella "komma ut" och berätta om  vilken sexualitet de har. Att säga att man definierar sig som bi- eller homosexuell eller queer kan däremot vara ett stort steg. Till könet kopplas även förväntningar på hur en person ska se ut, känna sig och bete sig. Killar förväntas vara maskulina och tjejer feminina. Heteronormen kan osynliggöra unga som inte identifierar sig varken som kille eller tjej eller de som inte är heterosexuella.

Som ledare är det viktigt att känna till att det finns många olika sätt att beskriva kön, identitet och sexualitet.

Frågor att diskutera

För ledare och styrelsen

1. Finns det saker som ni gör som bidrar ni till att upprätthålla heteronormen?

2. Vad kan det bli för konsekvenser om heteronormen alltid är det "normala"?

3. Kan aktiviteten förstärka föreställningar om hur tjejer eller killar förväntas vara? Om ja, vad kan vi göra för att undvika det?

4. Finns det några regler eller ramar att förhålla sig till som skiljer sig åt beroende på vilket kön du representerar?

5. Känner man sig välkommen om man inte identifierar sig som tjej/kille? Om nej, hur kan vi göra aktiviteten mer inkluderande?

6. Känner man sig välkommen om man inte identifierar sig som heterosexuell? Om nej, hur kan vi göra aktiviteten mer inkluderande?

För styrelsen

7. Ta en titt på föreningens hemsida. Förmedlas det i text och bild att alla är välkomna, oavsett kön, könsuttryck eller sexuell läggning? Om inte, hur kan ni förbättra det?

8. Hur synliggör ni (på hemsidan eller i annan information till medlemmarna) att ledarna arbetar normmedvetet?

9. Vad gör ni som förening om ni upplever att det behövs mer stöd och kunskap i frågan?

Underlaget är framtaget i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och SISU Idrottsutbildarna.

Definitioner

Homo- och bisexualitet är sexuella läggningar. Homosexualitet definieras som förmågan att bli kär i eller attraherad av personer av samma kön som ens egna kön. Bisexualitet är förmågan att bli kär i eller attraherad av personer oavsett kön.

Trans handlar om könsidentitet och könsuttryck: vilket kön du känner dig som och hur du väljer att uttrycka det. Transpersoner är ett paraplybegrepp som rymmer en mängd olika identiteter kopplat till kön.

Q står för queer, som är ett brett begrepp och som kan översättas till normbrytande. När en person definierar sig som queer brukar det innebära att den bryter mot normer som rör kön, relationer och/eller sexualitet. Det närmaste vi kommer en definition är att en person på något sätt bryter mot normer som rör kön, könsuttryck och sexualitet och att det är ett ord som ofta upplevs som frigörande i stället för begränsande.

Läs mer

Läs mer om hbtq-frågor som rör fritiden i broschyren Öppna fritidsverksamheten.