Vanliga frågor och svar

Se vanliga frågor och svar här

Lyssna

Guiden försöker att följa processerna på så sätt att den tar hänsyn till vad de olika processerna syftar till. Ett sätt att se det kan vara att vi kliver in i guiden med såväl ett tryggt engagerande som gjorts innan samtalet om förmåga till säkrare sex påbörjas där även processen fokusera är tydlig genom att du som samtalsledare föreslagit samtalets fokus, det vill säga "din förmåga till säkrare sex".

Ett annat sätt att se det är att den första delen är ett engagerande genom att guiden syftar till att ta reda på och försöka förstå vart personen står och sedan belysa vad som är viktigt för personen samt hur väl det stämmer överens med hur personen skulle vilja ha det – engagera.

Mittenpartiet av guiden kan ses som fokusera då det kan bli tydligt vad personen vill fokusera på, kondomanvändning, alkohol, droger eller/och antal partner. Utifrån relevans påbörjas processen framkalla för att guidens sista del sedan går över till processen planera.

Processen engagera med sina rötter i lyssnandet genomsyrar hela samtalet även då de andra processerna är primära.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Vilken bra fråga. Självklart är det okej att tala om andra sätt som kan vara relevanta för personen i samtalet. Ett sätt är att fråga personen vilka metoder och strategier den har kunskap eller erfarenhet av. 

Samtalsledare:

  • Utöver kondom, vad känner du mer till för skydd?
  • Kondom är inget alternativ för dig, vilka andra preventivmedel känner du till som skydda mot sexuellt överförbara infektioner?

Om personen inte känner till exempelvis vaginal kondom eller slicklapp kan du erbjuda information enligt U-E-U om du bedömer det vara personen behjälpligt.

  • Det finns alternativ för att skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner. Vill du att jag berättar om dem?
Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Ett sätt att förhålla sig kan vara att låta fråga 6 till 10 bli en Meny & Agenda. Det vill säga:

– Forskning visar att det finns en del faktorer som påverkar vår förmåga till säkrare sex exempelvis, kondomanvändning, alkohol, droger och antal sexpartner. Det kan finnas fler faktorer, vad kan mer vara relevant för dig?

Här ritar du som samtalsledare upp ringar med de olika faktorerna, här kan även alternativ som slicklapp bli relevant. Nu har ni en gemensam Meny och nu ber du personen sätta agendan.

– Så forskning och det du nämnt kan påverka din förmåga till säkrare sex. Vilka områden är relevanta för dig?

Sen återgår du till att fråga vad som kan vara eventuella hinder för säkrare sex inom det valda området och vad de har att vinna på att eventuellt förändra något. Det kan finnas en poäng att påtala alkoholens eventuella effekt trots att personen själv inte dricker alkohol vid tidpunkten.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Du beskriver en situation som kan kännas frustrerande. Förändring är en process som kan ta olika lång tid och personer har olika skäl till att möjligen vilja göra annorlunda. I motiverande samtal är en uttryckt acceptans för tveksamhet till förändring något vi explicit kan behöva uttrycka. Acceptans för status quo kan paradoxalt nog vara ett första steg mot förändring!

– Vi har pratat om många olika saker, hur du gör nu i vissa situationer, hur viktigt det är för dig och vilka faktorer som spelar in gällande din förmåga till säkrare sex. Det här är något du vil tänka vidare på innan du bestämmer var och huruvida du vill göra en förändring.

– Det här med förändring kan vara svårt du behöver fundera på det här så att dina eventuella steg passar dig och blir rimliga.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Naturligtvis är personen viktigare än strukturen! Samtalsguiden är just en guide, inte ett frågeformulär. Den är strukturerad utifrån de processer som motiverande samtal bygger på. Utgångspunkten är att det finns ett gemensamt engagemang för samtalet utifrån personens perspektiv där MI-andan uttrycks. Samtalsguiden syftar sedan till att vara till hjälp för samtalet och personen.

Det är sannolikt avgörande att samtalsledaren litar på dess struktur för att det ska utvecklas till ett samtal i balans där personen ges möjlighet att berätta hur det är nu, fundera på hur det stämmer med hur den skulle vilja ha det, utforska vilka faktorer som påverkar och de eventuellt vill förändra och sedan gå till att utforska hur en förändring skulle kunna se ut för individen.

Uppdaterad
Dela länk till frågan