Nationellt referenslaboratorium för adenovirus

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus

  • Avdelning: Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Ewa Lassén

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel på telefon 090-785 00 00.

Mikrobiologens sekreterare nås dagtid på telefon 090-785 11 25.

Klinisk virolog kan nås dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag.

Ledare av NRL: Annika Allard, docent, molekylärbiolog.

Referensdiagnostik

Analyser av serum/plasma, helblod, BAL, svalgprov, sputum, NPH aspirat, likvor, urinprov, faeces, vaginalprov, ögonsekret, ögonvätska, vävnad, lymfkörtlar, biopsier mm tillhandahålls.

Tabell med referensdiagnostik för adenovirus.
Analys Avgift
Adenovirus (nukleinsyrepåvisning och kvantifiering) 928 kr
Adenovirus typning (species och genotyp) 2 592 kr
Adenovirus odling för påvisande av infektiöst material 1 600 kr
Adenovirus antikroppspåvisning (IgG ELISA) 216 kr

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/ konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Analyser utförs nästan varje vardag under högsäsong/epidemi och något glesare med prioritering efter behov övrig tid. Akutanalyser kan utföras efter konsultation. Analysresultat och bedömning förmedlas skriftligt och vid behov även via telefon.

Kvalitativ och kvantitativ PCR analys utförs under dagtid vardagar och prov som inkommer före kl 9.00 svaras ut samma dag.

Serologi utförs alla vardagar och tar 2 dagar.

Partiell typning för bestämmande av adenovirus species utförs vardagar och tar 2 dygn medan fullständig genotypning med sekvensering tar upp till 7 vardagar.

Kvalitativ/kvantitativ PCR samt faeces direktprov är ackrediterade analyser medan cellodling och alla varianter av adenovirus typning inte ännu är ackrediterade.

Referensmaterial

Laboratoriet kommer vid behov att bistå med kontrollmaterial (DNA olika genotyper, antigen för Ad3 och Ad5, och kontrollsera) för metodutveckling och validering när så efterfrågas. Laboratoriet kan också vara del i metodutvärdering mellan flera olika laboratorier. Dock kommer ansvar inte att tas för utskick av paneler för generell detektion av adenovirus eftersom det redan finns ett kommersiellt utbud på marknaden.

Expertstöd

Expertstöd och rådgivning ger laboratoriet både till behandlande läkare och laboratorier angående utredningar av patienter där misstanke om adenovirusinfektion föreligger. Stor erfarenhet finns också om adenovirus kontamination ute i miljö/vattendrag vilket medför att expertråd och viss analysverksamhet också kan tillhandahållas i samarbete med Miljö- och hälsoskyddsnämnder.

Utveckling och samverkan

Verksamheten utvecklar och validerar själva nya metoder och använder sig av internationellt samarbete om behov finns.

Omvärldsbevakning och beredskap

Klinisk mikrobiologi, Norrlands Universitetssjukhuset har ett väl utvecklat nationellt kontaktnät med regelbundna kontakter med laboratorier i Sverige och Norden samt samarbetspartner i flera europeiska länder, USA, Japan och Brasilien. Bevakning av internationella händelser sker genom information från Virus reference department (VRD) Colindale England samt från Centers for Disease Control and Prevention (CDC&P) USA. Adenovirusinfektion är inte en anmälningspliktig sjukdom och nationell statistik rapporteras ej via Folkhälsomyndigheten.