Nationellt referenslaboratorium för rabies- och poxvirus (rabiesvirus, variolavirus, vacciniavirus, övriga poxvirus)

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

  • Avdelningen för mikrobiologi
  • Avdelningschef: Sara Byfors

Omfattning

Rabiesvirus, variolavirus, vacciniavirus, övriga poxvirus.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Vid misstanke om rabies, monkeypox eller variola tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon, 010-205 24 00.

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Klara Sondén, infektionsläkare.

Referensdiagnostik

Tabell 1 med referensdiagnostik.
Analys Avgift
Rabiesvirus neutraliserande antikroppar (NT) 3 300 kr
Rabiesvirus och european bat lyssavirus 1 och 2 (nukleinsyrepåvisning) 2 160 kr
Rabiesvirus (virusisolering) Enligt överenskommelse
Orthopoxvirus (variola, monkeypox, cowpox, vaccinia) (nukleinsyrepåvisning) 2 160 kr
Orthopoxvirus (variola, monkeypox, cowpox, vaccinia) neutraliserande antikroppar (NT) Enligt överenskommelse
Parapoxvirus, (nukleinsyrepåvisning) 1 445 kr
Metagenomik för generell detektion av okänd patogen 24 660 kr
Viruspåvisning, elektronmikroskopi 2 390 kr

Utöver ovan avgifter tillkommer beroende på situation nedanstående avgifter.

Tabell 2 med situationer.
Analys Avgift
Konfirmerande analys, virusisolering riskklass 2 2 400 kr
Konfirmerande analys virusisolering riskklass 3 i säkerhetslaboratorium 8 130 kr
Konfirmerande analys virusisolering riskklass 4 i säkerhetslaboratorium 12 605 kr
Tillägg för akut nukleinsyrepåvisning, jourtid 7 080 kr
Tillägg för akut nukleinsyrepåvisning, kontorstid 1 205 kr
Tillägg riskklass 3, extraktion i säkerhetslaboratorium 1 800 kr
Tillägg riskklass 4 extraktion i säkerhetslaboratorium 4 200 kr
Konfirmerande analys, sekvensering riskklass 4 6 005 kr

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Folkhälsomyndigheten svarar ut på papper eller elektroniskt via:

LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)

Referensmaterial

Myndigheten bedömer så som framgår under punkten 10 att denna typ av fåtalsdiagnostik i möjligaste mån ur ett kvalitets- och säkerhetsperspektiv ska centraliseras till ett laboratorium för klinisk mikrobiologisk diagnostik av prov från människa varför tillhandahållande av referensmaterial och paneler inte ses som relevant inom SLIM.

Expertstöd

Expertstöd och rådgivning ger Folkhälsomyndigheten både till behandlande läkare och laboratorier angående utredningar av patienter där misstanke om rabies, orthopox inklusive variola- eller parapox-infektion föreligger. Denna rådgivning finns för rabies, monkeypox och variola tillgänglig på telefon 7/24/365 genom funktionen Klinisk mikrobiolog i beredskap.

Utveckling och samverkan

Verksamheten utvecklar och validerar nya metoder vid behov själva eller i samverkan med andra internationella laboratorier. Den omfattande omvärldsbevakning som finns vid myndigheten ligger till grund för beslut om etablering av nya diagnostiska metoder. Under 2021 har en PCR-metoden uppdaterats i samverkan med SVA som har tillhandahållit kontrollmaterial.

Omvärldsbevakning och beredskap

Folkhälsomyndigheten får via sitt IHR uppdrag tidigt ta del av en rad olika internationella utbrottsvarningar (t.ex. EWRS, ECDC- och WHO kommunikation). Verksamhetschefen är dessutom national microbiological focal point för ECDC och myndigheten får dagliga uppdateringar från ECDC om aktuella internationella smittskyddsrelevanta händelser. Myndigheten har också genom sitt samordningsansvar gentemot landets smittskydd löpande kontakt med landets samtliga smittskyddsenheter och får på så sätt information om ovanliga smittskyddshändelser i landet. Myndighetens epidemiologer får vidare information om förekomst av anmälningspliktiga sjukdomar över hela Sverige via systemet för rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar (SmiNet). En systematisk litteratur och mediabevakning finns på myndigheten som genom mejluppdateringar och dagliga 11-möten förmedlas till det den laborativa verksamheten. Myndigheten har, avseende zoonotiska sjukdomar, även ett mycket aktivt samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt vilket är värdefullt både vad det gäller informationsdelning av omvärldsbevakningen från djursektorn.