Nationella referenslaboratorier för TBE-virus

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Medicinsk Diagnostik Karolinska

  • Medicinsk enhet Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef Annika Tiveljung Lindell

Kompletterande laboratorier

Folkhälsomyndigheten

  • Avdelningen för mikrobiologi
  • Avdelningschef Sara Byfors

Akademiska sjukhuset

  • Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
  • Sektionschef Johan Lindh

Fördelning av uppdrag

Vid samtliga frågor kontaktas huvudansvarigt NRL primärt. Om utredningen har hänvisats till kompletterande NRL, hänvisas specifika frågor dit.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Medicinsk Diagnostik Karolinska

MDK kontaktas primärt för samtliga frågor. Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontakt med Klinisk Mikrobiologi (karolinska.se)

Ledare av NRL: Gordana Bogdanovic, överläkare.

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Klara Sondén, infektionsläkare.

Akademiska sjukhuset

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kontaktinformation (akademiska.se)

Ledare av NRL: Bo Albinsson, specialistläkare samt Kenneth Nilsson, överläkare.

Referensdiagnostik

Medicinsk Diagnostik Karolinska

Klinisk mikrobiologi, Karolinska, tillhandahåller diagnostik för TBE-antikroppar i serum vid infektion och vaccinationsgenombrott:

Tabell 1 med referensdiagnostik för TBE-virus hos Medicinsk Diagnostik Karolinska.
Analys Tillgänglighet Svarstid Avgift
TBE-virus IgG serum (ELISA) Analysen utförs 6 dagar i veckan under högsäsong 2-4 dagar 300 kr
TBE-virus IgM, serum (ELISA) Analysen utförs 6 dagar i veckan under högsäsong 2-4 dagar 300 kr
TBE-virus IgM, likvor (IMKR, ReaScan) Analysen utförs 6 dagar i veckan under högsäsong 2-4 dagar 300 kr

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Folkhälsomyndigheten

För referensundersökningar eller speciella utredningar tillhandahåller Folkhälsomyndigheten nedanstående analyser.

Tabell 2 med referensdiagnostik för TBE-virus hos Folkhälsmyndigheten.
Analys Tillgänglighet Max. tid till utsvar Avgift
TBE-virus IgG, serum/likvor (ELISA) Analysen kan utföras samtliga helgfria vardagar året runt Inom 7 dagar efter ankomst till laboratoriet (b) 1 560 kr
TBE-virus IgM, serum/likvor (ReaScan) Analysen kan utföras samtliga helgfria vardagar året runt Inom 7 dagar efter ankomst till laboratoriet (b) 895 kr
TBE-virus neutraliserande antikroppar, serum (NT) Analysen kan utföras en gång per vecka (c) Inom 28 dagar efter ankomst till laboratoriet (c) 3 300 kr
TBE-virus nukleinsyrapåvisning varierande material Analysen kan utföras samtliga helgfria vardagar året runt Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a) 2 160 kr

(a) Telefonsvar kan i regel ges samma dag och vid känt utbrott kan PCRer anpassas till aktuell stam och svarstiden optimeras ner till 3-4 timmar efter provets ankomst.

(b) Telefonsvar kan i regel ges samma dag analysen körs men att sjukdomskinetiken kan göra att konklusivt svar avseende infektion kräver kompletterande analyser och/eller prov.

(c) TBE NT kan utföras en gång per vecka under högsäsong. Start av analys påverkas av cell-leveranser och om resultat av tidigare analyser finns tillgängliga. Svarstiden påverkas om behov finns av kompletterande analyser.

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Folkhälsomyndigheten svarar ut på papper eller elektroniskt via LabPortalen.

LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)

Akademiska sjukhuset

För referensundersökningar eller speciella utredningar tillhandahåller laboratoriet nedanstående analyser.

Tabell 3 med referensdiagnostik för TBE-virus på Akademiska sjukhuset.
Analys Tillgänglighet Svarstid Avgift
TBE-virus IgM i serum och likvor ReaScan TBE IgM Vardagar 1-3 arbetsdagar 600 kr
TBE virus IgG och IgM i serum och likvor
(TBE SMIA) (a)
Vid behov Ej fastställt Ej fastställt

(a) TBE SMIA (Suspension Multiplex Immuno Assay) är en nyutvecklad metodik för påvisande av antikroppar mot TBEV. Med metodens hjälp kan antikroppssvar mot vaccin särskiljas från antikroppssvar vid naturlig infektion, vilket är till nytta vid till exempel utredningar om vaccinationsgenombrott. Metoden kan också användas för seroprevalensstudier, där infektionsprevalens respektive vaccinationstäckning påvisas.

Avgifter 2022-04-29. Priset kan komma att förändras.

Referensmaterial

Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK)

Avidentifierade patientprover kan tillhandahållas efter överenskommelse för till exempel valideringar och kontrollmaterial. Tillgången är begränsad.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten kommer i mån av möjlighet och behov att bistå med kontrollmaterial (RNA och antigen, inte kontrolleras) för metodutveckling och validering när så efterfrågas. Laboratoriet kan också vara del i metodutvärdering mellan flera olika laboratorier. Vår ansökan utgår från fåtalsdiagnostik och eftersom vi utifrån ett kvalitetsperspektiv ser det som ändamålsenligt att prover vid särskilda frågeställningar centraliseras till ett NRL bedömer vi det inte aktuellt att skicka ut paneler specifikt för dessa.

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Avidentifierade patientprover kan tillhandahållas efter överenskommelse för till exempel valideringar och kontrollmaterial. Tillgången är begränsad.

Expertstöd

Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK)

Expertstöd vid primärdiagnostik. Eftersom en för landet stor andel av TBE-diagnoser ställs i Stockholmsområdet har läkarna vid laboratoriet en mångårig och god vana av konsultationer gällande tolkning av svar och förslag till vidare utredning.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ger expertstöd och rådgivning till behandlande läkare och laboratorier angående utredningar av patienter där misstanke om vaccinationssvikt eller behov av speciell utredning föreligger.

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Kompletterande expertstöd och rådgivning till behandlande läkare och laboratorier angående utredningar av patienter där misstanke om vaccinationssvikt eller behov av speciell utredning föreligger.

Utveckling och samverkan

Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK)

Verksamheten utvecklar och validerar nya metoder vid behov, själva eller i samverkan med andra laboratorier.

Folkhälsomyndigheten

Verksamheten utvecklar och validerar nya metoder vid behov själva eller i samverkan med andra laboratorier. Under 2021-2022 genomförs ett samarbetsprojekt med Folkhelsoinstituttet i Norge kring sekvensering av TBE virus i syfte att uppdatera PCR metodiken.

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Verksamheten utvecklar och validerar nya metoder vid behov själva eller i samverkan med andra laboratorier. Verksamheten bedriver aktivt forskning inom området. Laboratoriet har ett närsamarbete med professor Åke Lundkvist som tillför värdefull expertkompetens bl.a. inom området vaccinationssvikt. ÅL är professor i virologi och chef för Zoonosis Science Center (ZSC) vid BMC, Uppsala Universitet.

Omvärldsbevakning och beredskap

Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK)

Vi följer kontinuerligt den utvecklingen av nya tester för diagnostik av TBE.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten får via sitt IHR uppdrag tidigt ta del av en rad olika internationella utbrottsvarningar (t.ex. EWRS, ECDC- och WHO kommunikation). Verksamhetschefen är dessutom national microbiological focal point för ECDC och myndigheten får dagliga uppdateringar från ECDC (Round Table Reports) om aktuella internationella smittskyddsrelevanta händelser. Myndigheten har också tillgång till information om förändringar i förekomst av TBE över hela Sverige via systemet för rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar (SmiNet).

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vi följer kontinuerligt utvecklingen av nya tester för diagnostik av TBE.