Nationellt referenslaboratorium för MPR-virus (mässlingvirus, rubellavirus, parotitvirus)

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

  • Avdelningen för mikrobiologi
  • Avdelningschef: Sara Byfors

Omfattning

Mässlingvirus, rubellavirus, parotitvirus.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Lena Dillner, enhetschef.

Referensdiagnostik

Ett nätverk har etablerats mellan Folkhälsomyndigheten och laboratorierna vid Karolinska, Sahlgrenska, Skåne, Uppsala, Linköping och Umeå med följande struktur:

Tabell med referensdiagnostik.
Analys Svarstid Laboratorium Avgift
Påvisning av IgG- och IgM-antikroppar mot morbilli, parotit och rubella, primärdiagnostik Respektive laboratorium Utförs av laboratorierna vid Karolinska, Sahlgrenska, Skåne, Uppsala, Linköping (a), Umeå (b) Respektive laboratorium
Påvisning av IgG- och IgM-antikroppar mot morbilli, parotit och rubella, bekräftande diagnostik Analyseras 2-3 gånger/år Folkhälsomyndigheten (vid behov analyseras prov avseende mässling och rubella också av WHO referens- laboratorium vid RKI i Berlin) 0 kr (d)
Påvisning av morbilli med PCR, primär diagnostik Respektive laboratorium Karolinska, Sahlgrenska, Skåne, Uppsala Respektive laboratorium
Påvisning av parotit med PCR, primär diagnostik Respektive laboratorium Karolinska, Sahlgrenska, Umeå Respektive laboratorium
Påvisning av rubella med PCR, primär diagnostik Sahlgrenska Sahlgrenska Sahlgrenska
Genotypning av morbilli- eller parotitpositiva prov med PCR Inom 2 veckor (c) Folkhälsomyndigheten 0 kr (d)

(a) Enbart morbilli IgG, rubella IgG och IgM.

(b) Enbart morbilli IgG och IgM, rubella IgG och parotit IgG och IgM.

(c) Telefonsvar inom 1-2 arbetsdagar vid nosokomialt utbrott av mässling och frågeställning vaccin- eller vildtypsvirus.

(d) Avgiftsfritt. Inom det nationella övervakningsprogrammet

Folkhälsomyndigheten är ackrediterad av WHO för mässling- och rubelladiagnostik och av SWEDAC för påvisning av IgG och IgM-antikroppar mot mässling, parotit och rubella.

Folkhälsomyndigheten svarar ut på papper eller elektroniskt via LabPortalen; till Karolinska, Sahlgrenska, Uppsala, Linköping kopplas E-svar till journalsystemet.

LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)

Referensmaterial

Visst referensmaterial, såsom isolat av olika genotyper, finns på myndigheten, men vi har även, på grund av det internationella nätverken, god möjlighet att hänvisa till källor som tillhandahåller referensmaterial samt paneler.

Expertstöd

Folkhälsomyndigheten har ett flertal medarbetare med mångårig erfarenhet av klinisk mikrobiologisk diagnostik och rådgivning av diagnostik respektive konfirmerande analys för MPR. Vidare finns inom myndigheten epidemiologisk expertis som kan konsulteras vid behov. Myndigheten bistår i dag med expertstöd (epidemiologisk och mikrobiologiskt) vid hanteringen av utbrott och med råd till provtagning och handläggning. Myndigheten är WHO-referenslaboratorium och är delaktig till att ta fram olika policydokument rörande MPR både nationellt och internationellt.

Utveckling och samverkan

Redan idag finns ett väl etablerat nationellt nätverk, med Folkhälsomyndigheten i centrum, för de laboratorier som utför primärdiagnostik i och med myndighetens funktion som referenslaboratorium gentemot WHO.

Omvärldsbevakning och beredskap

Folkhälsomyndigheten samt Avdelningen för Mikrobiologi bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning som utvärderas och distribueras till nationella intressenter. Myndigheten får också regelbundet tillgång till global information ifrån WHO och ECDC. Myndigheten bedriver nationell övervakning via SmiNet.