Nationellt referenslaboratorium för högpatogena coronavirus (MERS-CoV, SARS-CoV)

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

  • Avdelningen för mikrobiologi
  • Avdelningschef: Sara Byfors

Omfattning

MERS-CoV, SARS-CoV-1.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Vid misstanke om infektion med högpatogent coronavirus tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap på telefon 010-205 24 00.

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Klara Sondén, infektionsläkare.

Referensdiagnostik

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller nedanstående analyser på BAL, sputum, NPH-aspirat/pinne och helblod/serum beroende på frågeställning.

Tabell 1 med referensdiagnostik.
Analys Tillgänglighet Svarstid Avgift
MERS-coronavirus (nukleinsyrapåvisning) tillgänglig som beredskapsdiagnostik 7/24 Analysen utförs dygnet runt alla dagar året runt mot särskild akuttaxa Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 2 160 kr
MERS-coronavirus IgG (IF) Analysen utförs vid behov alla vardagar året runt Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a) 3 140 kr
MERS-coronavirus IgM (ELISA) Analysen utförs vid behov alla vardagar året runt Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a) 3 140 kr
MERS-coronavirus neutraliserande antikroppar (NT) Analysen kan påbörjas inom två veckor efter att prov inkommit Inom 28 arbetsdagar (c) 3 300 kr
SARS-coronavirus-1 (nukleinsyrapåvisning) tillgänglig som beredskapsdiagnostik 7/24 Analysen utförs dygnet runt alla dagar året runt mot särskild akuttaxa Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 2 160 kr
SARS-coronavirus-1 IgM (IF) Analysen utförs vid behov alla vardagar året runt Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a) 3 140 kr
SARS-coronavirus-1 IgG (IF) Analysen utförs vid behov alla vardagar året runt Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a) 3 140 kr

(a) Telefonsvar kan i regel ges samma dag alternativt två dagar efter att analysen körs men att sjukdomskinetiken kan göra att konklusivt svar avseende infektion kräver kompletterande analyser och/eller prov.

(b) Utförs ej rutinmässigt och tid till utsvar är beroende på vilken cellinje som krävs respektive infektionskinetiken för aktuellt virus. Själva analysen tar i regel 1-2 veckor att utföra.

(c) Preliminärsvar kan ges inom 3-4 timmar efter provets ankomst. Akuta körningar nattetid görs endast vid högrisk/patient med stort vårdbehov.

Utöver avgifter i tabell 1 tillkommer avgifter beroende på situation i tabell 2.

Tabell 2 med situationer.
Analys Svarstid Avgift
Konfirmerande analys, virusisolering riskklass 3 i säkerhetslaboratorium Beror på provmaterial 8 130 kr
Akut nukleinsyrepåvisning, jourtid 7 080 kr
Akut nukleinsyrepåvisning, kontorstid 1 205 kr
Extraktion i säkerhetslaboratorium 1 800 kr
Konfirmerande analys, sekvensering riskklass 3 Inom 24 h efter preliminärsvar av PCR-positivitet 4 800 kr

Avgifter enligt avtal 2019-02-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Folkhälsomyndigheten svarar ut på papper eller elektroniskt via LabPortalen.

LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)

Referensmaterial

Folkhälsomyndigheten kommer i mån av möjlighet och behov att bistå med kontrollmaterial för metodutveckling och validering när så efterfrågas. Dock bedömer myndigheten att denna typ av fåtalsdiagnostik i möjligaste mån ur ett kvalitetsperspektiv ska centraliseras till ett laboratorium.

Expertstöd

Folkhälsomyndigheten ger expertstöd och rådgivning till behandlande läkare och laboratorier angående utredningar av patienter där misstanke om högpatogen coronavirusinfektion föreligger. Denna rådgivning finns tillgänglig på telefon 7/24/365 genom funktionen Klinisk mikrobiolog i beredskap.

Utveckling och samverkan

Verksamheten utvecklar och validerar nya metoder vid behov själva eller i samverkan med andra internationella laboratorier. Den omfattande omvärldsbevakning som finns vid myndigheten ligger till grund för beslut om etablering av nya diagnostiska metoder. Vidare finns ett nära samarbete med Enheten för beredskap och krishantering som vid myndigheten ansvar för framtagande av nationella handlingsplaner för smittämnen med risk för omfattande samhällsspridning.

Omvärldsbevakning och beredskap

Folkhälsomyndigheten får via sitt IHR uppdrag tidigt ta del av en rad olika internationella utbrottsvarningar (till exempel EWRS, ECDC- och WHO kommunikation). Verksamhetschefen är dessutom national microbiological focal point för ECDC och myndigheten får dagliga uppdateringar från ECDC om aktuella internationella smittskyddsrelevanta händelser. En systematisk litteratur och mediabevakning finns på myndigheten som genom mejluppdateringar och dagliga 11-möten förmedlas till den laborativa verksamheten.