Nationellt referenslaboratorium för blödarfebervirus (ebolavirus, Krim/Kongovirus, marburgvirus, lassavirus, övriga inklusive RVF-virus)

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

  • Avdelningen för mikrobiologi
  • Avdelningschef: Sara Byfors

Omfattning

Ebolavirus, Krim-Kongovirus, marburgvirus, lassavirus, övriga inklusive RVF-virus.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Vid misstanke om blödarfeber tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap på telefon 010-205 24 00.

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Klara Sondén, infektionsläkare.

Referensdiagnostik

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller nedanstående analyser på i första hand helblod/serum beroende på frågeställning.

Tabell 1 med referensdiagnostik.
Analys Svarstid Avgift
Krim-Kongo blödarfebervirus serologi (IF) Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a) 6 600 kr
Krim-Kongo blödarfebervirus, neutraliserande antikroppar (NT) Inom 28 arbetsdagar (b) 12 605 kr
Krim-Kongo blödarfebervirus (nukleinsyrepåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 3 000 kr
Lassavirus neutraliserande antikroppar (NT) Inom 28 arbetsdagar (b) 12 605 kr
Lassavirus (nukleinsyrepåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 3 000 kr
Lassavirus serologi (IF) Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a) 6 600 kr
Marburgvirus neutraliserande antikroppar (NT) Inom 28 arbetsdagar (b) 12 605 kr
Marburgvirus (nukleinsyrepåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 3 000 kr
Marburgvirus serologi (IF) Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a) 6 600 kr
Guanaritovirus (nukleinsyrepåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 3 000 kr
Juninvirus (nukleinsyrepåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 3 000 kr
Machupovirus (nukleinsyrepåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 3 000 kr
Chaparevirus (nukleinsyrapåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 3 000 kr
Sabiavirus (nukleinsyrapåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 3 000 kr
Ebolavirus Zaire (nukleinsyrapåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 3 000 kr
Ebolavirus Sudan (nukleinsyrapåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 3 000 kr
Ebolavirus Tai Forest (nukleinsyrapåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 3 000 kr
Ebolavirus Bundibugyo (nukleinsyrapåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 3 000 kr
Ebolavirus serologi (IF) Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a) 6 600 kr
Ebolavirus neutraliserande antikroppar (NT) Inom 28 arbetsdagar (b) 12 605 kr
Rift Valley febervirus (nukleinsyrapåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) 2 160 kr
Rift Valley febervirus serologi (IF) Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a) 1 275 kr
Rift Valley febervirus neutraliserande antikroppar (NT) Inom 28 arbetsdagar (b) 3 300 kr

(a)Telefonsvar kan i regel ges dag två till tre dagar efter att analysen utförts men att sjukdomskinetiken kan göra att konklusivt svar avseende infektion kräver kompletterande analyser och/eller prov.

(b)Utförs ej rutinmässigt och tid till utsvar är beroende på vilken cellinje som krävs respektive infektionskinetiken för aktuellt virus. Själva analysen tar i regel 1-2 veckor att utföra.

(c)Vid känt utbrott kan PCRer anpassas till aktuell stam och svarstiden optimeras ner till 3-4 timmar efter provets ankomst.

Utöver avgifter i tabell 1 tillkommer avgifter beroende på situation i tabell 2.

Tabell 2 med situationer.
Analys Svarstid Avgift
Konfirmerande analys virusisolering riskklass 3 i säkerhetslaboratorium Beror på frågeställning 8130 kr
Konfirmerande analys virusisolering riskklass 4 i säkerhetslaboratorium Beror på frågeställning 12 605 kr
Akut nukleinsyrepåvisning, jourtid 7 080 kr
Akut nukleinsyrepåvisning, kontorstid 1 205 kr
Riskklass 3, extraktion i säkerhetslaboratorium 1 800 kr
Riskklass 4, extraktion i säkerhetslaboratorium 4 200 kr

Avgifter enligt avtal 2019-02-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Folkhälsomyndigheten svarar ut på papper eller elektroniskt via LabPortalen.

LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)

Referensmaterial

Folkhälsomyndigheten är nordens och norra Europas enda P4-laboratorium. Utbyte av referensmaterial sker genom etablerade nätverk mellan P4-laboratorium (främst) inom Europa.

Folkhälsomyndigheten bedömer att denna typ av fåtalsdiagnostik i möjligaste mån ur ett kvalitets- och säkerhetsperspektiv ska centraliseras till ett laboratorium varför utskick av referensmaterial och kvalitetsutskick inte bedöms som relevant för denna NRL-funktion.

Expertstöd

Folkhälsomyndigheten ger expertstöd och rådgivning till behandlande läkare och laboratorier angående utredningar av patienter där misstanke om högpatogen blödarfeberinfektion föreligger. Denna rådgivning finns tillgänglig på telefon 7/24/365 genom funktionen Klinisk mikrobiolog i beredskap.

Utveckling och samverkan

Verksamheten utvecklar och validerar nya metoder vid behov själva eller i samverkan med andra internationella laboratorier. Den omfattande omvärldsbevakning som finns vid myndigheten ligger till grund för beslut om etablering av nya diagnostiska metoder Se punkt 9 för vilka nätverk verksamheten samverkar med.

Vidare finns ett nära samarbete med Enheten för beredskap och krishantering som vid myndigheten ansvar för framtagande av nationella handlingsplaner för smittämnen med risk för omfattande samhällsspridning.

Omvärldsbevakning och beredskap

Folkhälsomyndigheten får via sitt IHR uppdrag tidigt ta del av en rad olika internationella utbrottsvarningar (till exempel EWRS, ECDC- och WHO kommunikation). Verksamhetschefen är dessutom national microbiological focal point för ECDC och myndigheten får dagliga uppdateringar från ECDC om aktuella internationella smittskyddsrelevanta händelser. En systematisk litteratur och mediabevakning finns på myndigheten som genom mejluppdateringar och dagliga 11-möten förmedlas till den laborativa verksamheten. Enheten bevakar internationella vetenskapliga konferenser av relevans, till exempel NECTM och ECCMID.