Nationellt referenslaboratorium för övriga virus riskklass 4 (nipahvirus, hendravirus)

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

  • Avdelningen för mikrobiologi
  • Avdelningschef: Sara Byfors

Omfattning

Detta NRL inkluderar virus riskklass 4 som inte omfattas av annat NRL: nipahvirus, hendravirus.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Vid misstanke om infektion med nipahvirus eller hendravirus tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap telefon 010-205 24 00.

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Klara Sondén, infektionsläkare.

Referensdiagnostik

Tabell 1 med referensdiagnostik.
Analys Svarstid Tillgänglighet Avgift
Nipahvirus serologi (IF) Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a) Analysen utförs vid behov alla vardagar året runt 6 600 kr
Nipahvirus neutraliserande antikroppar (NT) Inom 28 arbetsdagar (b) Analysen kan påbörjas inom två veckor efter att prov inkommit 12 605 kr
Nipahvirus (nukleinsyrepåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) Analysen utförs dygnet runt alla dagar året runt mot särskild akuttaxa 3 000 kr
Hendravirus serologi (IF) Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a) Analysen utförs vid behov alla vardagar året runt 6 600 kr
Hendravirus neutraliserande antikroppar (NT) Inom 28 arbetsdagar (b) Analysen kan påbörjas inom två veckor efter att prov inkommit 12 605 kr
Hendravirus (nukleinsyrepåvisning) Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst (c) Analysen utförs dygnet runt alla dagar året runt mot särskild akuttaxa 3 000 kr

(a) Telefonsvar kan i regel ges dag två till tre dagar efter att analysen utförts men att sjukdomskinetiken kan göra att konklusivt svar avseende infektion kräver kompletterande analyser och/eller prov.

(b) Utförs ej rutinmässigt och tid till utsvar är beroende på vilken cellinje som krävs respektive infektionskinetiken för aktuellt virus. Själva analysen tar i regel 1-2 veckor att utföra.

(c) Vid känt utbrott kan PCRer anpassas till aktuell stam och svarstiden optimeras ner till 3-4 timmar efter provets ankomst.

Utöver avgifter i tabell 1 tillkommer avgifter beroende på situation i tabell 2.

Tabell 2 med situationer.
Analys Svarstid Avgift
Konfirmerande analys virusisolering riskklass 4 i säkerhetslaboratorium Beror på frågeställning 12 605 kr
Akut nukleinsyrepåvisning, jourtid 7 080 kr
Akut nukleinsyrepåvisning, kontorstid 1 205 kr
Riskklass 4, extraktion i säkerhetslaboratorium 4 200 kr
Konfirmerande analys, sekvensering riskklass 4 Inom 24 h efter preliminärsvar vid PCR-positivitet 6 005 kr

Avgifter enligt avtal 2019-02-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Folkhälsomyndigheten svarar ut på papper eller elektroniskt via LabPortalen; till Karolinska, Sahlgrenska, Uppsala, Linköping kopplas E-svar till journalsystemet.

LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)

Referensmaterial

Folkhälsomyndigheten är nordens och norra Europas enda P4-laboratorium. Utbyte av referensmaterial sker genom etablerade nätverk mellan P4-laboratorium (främst) inom Europa.

Expertstöd

Folkhälsomyndigheten ger expertstöd och rådgivning till behandlande läkare och laboratorier angående utredningar av patienter där misstanke om högpatogen virusinfektion föreligger. Denna rådgivning finns tillgänglig på telefon 7/24/365 genom funktionen Klinisk mikrobiolog i beredskap.

Vidare finns ett nära samarbete med Enheten för beredskap och krishantering som vid myndigheten ansvar för framtagande av nationella handlingsplaner för smittämnen med risk för omfattande samhällsspridning.

Utveckling och samverkan

Verksamheten utvecklar och validerar nya metoder vid behov själva eller i samverkan med andra internationella laboratorier. Den omfattande omvärldsbevakning som finns vid myndigheten ligger till grund för beslut om etablering av nya diagnostiska metoder Se punkt 9 för vilka nätverk verksamheten samverkar med.

Omvärldsbevakning och beredskap

Folkhälsomyndigheten får via sitt IHR uppdrag tidigt ta del av en rad olika internationella utbrottsvarningar (till exempel EWRS, ECDC- och WHO kommunikation). Verksamhetschefen är dessutom national microbiological focal point för ECDC och myndigheten får dagliga uppdateringar från ECDC om aktuella internationella smittskyddsrelevanta händelser. En systematisk litteratur och mediabevakning finns på myndigheten som genom mejluppdateringar och dagliga 11-möten förmedlas till den laborativa verksamheten.