Nationella referenslaboratorier för francisella tularensis

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus

  • Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Ewa Lassén

Kompletterande laboratorium

Folkhälsomyndigheten

  • Avdelningen för mikrobiologi
  • Avdelningschef: Sara Byfors

Fördelning av uppdrag

Laboratorierna bistår varandra med kvalitetssäkring och utbyte av referensmaterial liksom back-up för utförande av primärdiagnostik vid särskilda händelser med påverkan på driften.

Vid frågor kontaktas huvudansvarigt NRL, om det inte är tydligt att frågan hanterades av kompletterande NRL.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Norrlands Universitetssjukhus

Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090-785 00 00 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare på telefon 090-785 11 25. Klinisk bakteriolog finns tillgänglig klockan 08:00-21:00. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag.

Ledare av NRL: Anders Sjöstedt, professor, överläkare.

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Ryan Terrey, leg. biomedicinsk analytiker.

Referensdiagnostik

Norrlands Universitetssjukhus

Klinisk mikrobiologi, Norrlands Universitetssjukhuset tillhandahåller analyser på serum och sårsekret för nukleinsyrepåvisning analys.

Tabell 1 med referensdiagnostik, uppdaterad 2022-03-29.
Analys Svarstid Avgift
Francisella tularensis, nukleinsyrepåvisning (a) 1 311 kr
Francisella tularensis, antikroppspåvisning (IgG och IgM ELISA, Tulrapid) (a) 1 270 kr

(a) Analyser utförs nästan varje vardag under högsäsong/epidemi och något glesare med prioritering efter behov övrig tid.

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Analysresultat och bedömning förmedlas skriftligt och vid behov även via telefon.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller nedan analyser på serum/venblod, pinnprov (sårodlingspinne) från misstänkta sår, lymfkörtlar, BAL, vävnad, biopsi, aspirat, blod i aerob blododlingsflaska beroende på frågeställning.

Tabell 2 med referensdiagnostik. Analysen kan utföras samtliga helgfria vardagar året runt.
Analys Svarstid Avgift
Francisella tularensis (odling och nukleinsyrepåvisning) (a) 1-6 arbetsdagar 2 400 kr
Riskklass 3 bakterier, resistensbestämning (b) 3 arbetsdagar 5 560 kr
Francisella tularensis, antikroppspåvisning (IgG och IgM ELISA) Inom 10 arbetsdagar (c) 1 265 kr

(a) PCR utförs på helgfria vardagar samma dag provet kommer till laboratoriet och telefonsvar ges om så är begärt. Vid negativ initial PCR odlas provet i fem dagar och PCR samt MALDI-TOF upprepas på eventuella positiva kolonier.

(b) Brytpunkter från EUCAST saknas men att tentativa brytpunkter finns framtagna i gemensamma EU-projekt och som appliceras för kategorisering i SIR samt att MIC-värdet svaras ut.

(c) Telefonsvar kan i regel ges samma dag alternativt två dagar efter att analysen körs men att sjukdomskinetiken kan göra att konklusivt svar avseende infektion kräver kompletterande analyser och/eller prov.

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Folkhälsomyndigheten svarar ut på papper eller elektroniskt via LabPortalen.

LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)

Referensmaterial

Norrlands Universitetssjukhus

Laboratoriet kommer vid behov att bistå med kontrollmaterial (DNA, antigen, eller kontrollsera) för metodutveckling och validering när så efterfrågas. Laboratoriet kan också vara del i metodutvärdering mellan flera olika laboratorier. Vår ansökan utgår från fåtalsdiagnostik och eftersom vi utifrån ett kvalitetsperspektiv ser det som ändamålsenligt att frågeställningar avseende påvisning av F. tularensis centraliseras, så bedömer vi det inte aktuellt att skicka ut paneler för dessa.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten kommer i mån av möjlighet och behov att bistå med kontrollmaterial (DNA och antigen, inte kontrollsera) för metodutveckling och validering när så efterfrågas. Laboratoriet kan också vara del i metodutvärdering mellan flera olika laboratorier. Vår ansökan utgår från fåtalsdiagnostik och eftersom vi utifrån ett kvalitetsperspektiv ser det som ändamålsenligt att frågeställningar avseende påvisning av F. tularensis centraliseras till den med klinisk mikrobiologi Umeå gemensamma NRL-funktionen bedömer vi att det inte föreligger något direkt behov för panelutskick till andra kliniska mikrobiologiska laboratorier. Inom ramen för Forum för beredskapsdiagnostik (FBD) har Folkhälsomyndigheten ansvarat för panelutskick för kvalitetssäkring av påvisning av F. tularensis till Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. En verksamhet som vid behov kan vidgas till att omfatta också kliniska mikrobiologiska laboratorier.

Expertstöd

Norrlands Universitetssjukhus

Expertstöd och rådgivning ger laboratoriet både till behandlande läkare och laboratorier angående utredningar av patienter där misstanke om tularemi föreligger.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ger expertstöd och rådgivning till behandlande läkare och laboratorier angående utredningar av patienter där misstanke om tularemi föreligger. Myndighetens epidemiologer har vidare en omfattande kunskap om F. tularensis och dess utbredning och kan bistå med expertstöd.

Utveckling och samverkan

Norrlands Universitetssjukhus

Verksamheten utvecklar och validerar nya metoder vid behov själva eller i samverkan med andra laboratorier.

Folkhälsomyndigheten

Verksamheten utvecklar och validerar nya metoder vid behov själva eller i samverkan med andra laboratorier. Den omfattande omvärldsbevakning som finns vid myndigheten ligger till grund för beslut om etablering av nya diagnostiska metoder.

Omvärldsbevakning och beredskap

Norrlands Universitetssjukhus

Klinisk mikrobiologi, Norrlands Universitetssjukhuset har ett väl utvecklat internationellt kontaktnät med regelbundna kontakter med referenslaboratorier i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Spanien och USA. Information om rapporterade fall av tularemi nationellt erhålls via systemet för rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar (SmiNet).

Laboratoriet har ofta kontakter med landets smittskyddsenheter och andra laboratorier runt om i landet.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten får via sitt IHR uppdrag tidigt ta del av en rad olika internationella utbrottsvarningar (till exempel EWRS, ECDC- och WHO kommunikation). Verksamhetschefen är dessutom national microbiological focal point för ECDC och myndigheten får dagliga uppdateringar från ECDC om aktuella internationella smittskyddsrelevanta händelser. Myndigheten deltar också i det svenska respektive nordiska Forum för Beredskapsdiagnostik och det europeiska nätverket EMERGE som koordineras från Robert Koch Institutet i Tyskland. I dessa nätverk omfattas metodutveckling, övningar och arbete med kvalitetssäkring för diagnostik av högpatogena bakterier. Genom deltagande i relevanta internationella konferenser med fokus på tularemi upprätthålls nätverk och nya rön inom området bevakas. Myndigheten har också genom sitt samordningsansvar gentemot landets smittskydd löpande kontakt med landets samtliga smittskyddsenheter och får på regelbundna veckomöten eller via mejl information om aktuella smittskyddshändelser runt om i landet. Myndighetens epidemiologer får vidare information om förekomst av tularemi över hela Sverige via systemet för rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar (SmiNet). En systematisk litteratur och mediabevakning finns på myndigheten som genom mejluppdateringar och dagliga 11-möten förmedlas till den laborativa verksamheten.