Nationellt referenslaboratorium för neisseria meningitidis

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Universitetssjukhuset Örebro

  • Verksamhetsområde laboratoriemedicin, Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Shaman Muradrasoli

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Kontakt med laboratoriet kan tas vardagar mellan klockan 08:00-16:45 på telefon 019-602 35 23. Lördagar, söndagar och helgdagar klockan 08:00-13:00 via jourhavande bakteriolog via sjukhusväxeln på telefon 019-602 10 00.

Ledare av NRL: Martin Sundqvist, MD, Susanne Jacobsson, PhD, Olof Säll, MD samt Hans Fredlund, MD, docent.

Referensdiagnostik

Laboratoriet är ackrediterat och de primärdiagnostiska metoderna är ackrediterade medan sällananalyser, nyutvecklade analyser och molekylära typningsmetoder i de flesta fall inte är ackrediterade. Dessa metoder är dock kvalitetssäkrade samt dokumentstyrda.

Laboratoriet utför serologisk och genetisk gruppering och typning samt verifikation av antibiotika-känslighet med MIC-bestämning av samtliga i landet isolerade invasiva N. meningitidis samt isolat från andra lokaler vid behov. Verifikation av svårdiagnostiserade isolat utförs också. PCR diagnostik av odlingsnegativa prover från sterila lokaler utförs och från positiva prover kan även genogruppering utföras.

Svar lämnas i dagsläget enbart via vanlig post.

Tabell med referensdiagnostik.
Analys Svarstid Avgift
Verifikation av N. meningitidis, resistensbestämning och typning 1-3 dygn 1 323 kr (a)
Helgenomsekvensering för epidemiologisk karakterisering Inom 2-4 veckor (b) 3 793 kr (a)
Likvoranalys vid akut CNS infektion med PCR-teknik för detektion av 15 olika agens inklusive N. meningitidis 1-3 dygn 2 888 kr
PCR diagnostik av odlingsnegativa prover Inom 1 vecka 2 094 kr
Antikroppsbestämning med SBA mot serogrupp A, B, C, Y och W Inom 4-6 veckor 3 941 kr (c)

(a) Invasiva isolat avgiftsfritt (kostnadstäcks av Folkhälsomyndigheten).

(b) Betydligt snabbare om en utbrottssituation föreligger.

(c) Analysen utförs vid Vaccine Evaluation Unit, Public Health England, Manchester, UK.

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsument-prisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Referensmaterial

Referensstammar för diagnostik och antibiotikakänslighetsbestämning kan tillhandahållas till självkostnadspris, prisnivå beroende av materialets lättillgänglighet/svårtillgänglighet.

Expertstöd

Stöd i diskussion av diagnostiska analyser, epidemiologisk information av aktuell nationell och internationell epidemiologi samt stöd i hanteringen av enstaka sjukdomsfall och utbrott kan erhållas fortlöpande som en del i laboratoriets uppdrag. Vid behov kan kontakter med internationella experter och referenslaboratorium erbjudas. Om större konsultinsatser eller föreläsningar etc. önskas så debiteras dessa efter diskussion med beställaren.

Utveckling och samverkan

Laboratoriet har erfarenhet av och kan erbjuda möjligheter till samverkan i kvalitets-, utvecklings- och forskningsarbeten med andra laboratorier/kliniker. Laboratoriet har ett långt förflutet med samarbeten med flera universitet och laboratorier nationellt och internationellt. Vi är medlemmar i det Europeiska meningokocknätverket EMGM och har kontakter med flertalet referenslaboratorier i Europa samt även laboratorier och experter globalt utanför referenslaboratorierna.

Omvärldsbevakning och beredskap

Laboratoriet följer den globala epidemiologin och metodutvecklingen inom området. I och med att samtliga N. meningitidis idag helgenomsekvenseras så analyseras dessa sekvenser tillsammans med internationella stamkollektioner vilket ger möjlighet till bra överblick av ett isolats relation till andra stammar i Sverige men också i världen.

Beredskap finns för tillfällig ökad referensfunktion vid exempelvis en utbrottssituation i landet.