Nationellt referenslaboratorium för flavivirus (denguevirus, gula febern-virus, zikavirus, JEV)

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

  • Avdelningen för mikrobiologi
  • Avdelningschef: Sara Byfors

Omfattning

Denguevirus, gula febern-virus, Zikavirus, Japansk Encephalit Virus, chikungunya, ross river, usutu, westnile, ockelbo-virus, O'nyong-nyong virus och amerikanksa arbovirus.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Klara Sondén, infektionsläkare.

Referensdiagnostik

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller nedanstående analyser på i första hand helblod/serum beroende på frågeställning också andra provmaterial så som cerebrospinalvätska/likvor, urin, mm.

Inom referensdiagnostiken ingår vissa analyser för andra virus än flavivirus eftersom de kan vara aktuella för differentialdiagnostik i samband med flavivirusdiagnostik.

Tabell 1 med referensdiagnostik.
Analys Avgift Maximal tid till utsvar
Denguevirus IgG (IF) 515 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Denguevirus IgM (ELISA) 1 255 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Denguevirus, typning med PCR-teknik 2 160 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Denguevirus, (nukleinsyrapåvisning) 2 160 kr Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
West Nilevirus IgG (IF) 1 255 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
West Nilevirus IgM (ELISA) 730 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
West Nilevirus neutraliserande antikroppar (NT) 3 300 kr 21 arbetsdagar (b),(c)
West Nilevirus (nukleinsyrepåvisning) 2 160 kr Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Zikavirus (nukleinsyrepåvisning) 2 160 kr Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Zikavirus IgM (ELISA) 1 305 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Zikavirus IgG (ELISA) 1 305 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Zikavirus neutraliserande antikroppar (NT) 3 300 kr 21 arbetsdagar (b),(d)
Japanskt encephalitvirus neutraliserande antikroppar (NT) 3 300 kr 21 arbetsdagar (b),(c)
Japanskt encephalitvirus (nukleinsyrepåvisning) 2 160 kr Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Japanskt encephalitvirus IgG (IF) 1 255 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Japanskt encephalitvirus IgM (IF) 515 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Gulafebernvirus IgG (IF) 1 265kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Gulafebernvirus IgM (IF) 515 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Gulafebernvirus neutraliserande antikroppar (NT) 3 300 kr 21 arbetsdagar (b),(c)
Gulafebernvirus (nukleinsyrepåvisning) 2 160 kr Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Usutuvirus (nukleinsyrepåvisning) 2 160 kr Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Amerikanska arbovirus (California encephalitis-, Eastern Equine encephalitis-, St Louis encephalitis-, Western Equine encephalitis virus) serologi (IF) 1 945 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Ross-river IF 1 255 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
O'nyong-nyong virus (nukleinsyrepåvisning) 2 160kr Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Chikungunyavirus IgG (IF) 515 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Chikungunyavirus IgM (ELISA) 1 265 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Chikungunyavirus (nukleinsyrepåvisning) 2 160 kr Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Kombinerad analys Chikungunya-/denguevirus IgM och IgG (ELISA och IF) 2 470 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Kombinerad analys Chikungunya-/denguevirus (nukleinsyrepåvisning) 2 650 kr Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)
Ockelbovirus IgG (ELISA) 1 260 kr Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet (a)

Utöver ovan avgifter tillkommer beroende på situation nedan avgifter.

(a) Telefonsvar kan i regel ges samma dag alternativt två dagar efter att analysen körs men att sjukdomskinetiken kan göra att konklusivt svar avseende infektion kräver kompletterande analyser och/eller prov.

(b) Utförs ej rutinmässigt och tid till utsvar är beroende på vilken cellinje som krävs respektive infektionskinetiken för aktuellt virus. Själva analysen tar i regel 1-2 veckor att utföra.

(c) Analysen kan utföras 2 ggr/vecka vid behov.

(d) Analysen utförs en gång per vecka.

Tabell 2 med situationer.
Analys Avgift
Konfirmerande analys virusisolering riskklass 3 i säkerhetslaboratorium 8 130 kr
Tillägg för akut nukleinsyrepåvisning, jourtid 7 080 kr
Tillägg för akut nukleinsyrepåvisning, kontorstid 1 205kr
Tillägg riskklass 3, extraktion i säkerhetslaboratorium 1 800 kr
Konfirmerande analys, sekvensering riskklass 3 4 800 kr

Övriga analyser kan utföras samtliga helgfria vardagar året runt.

Avgifter enligt avtal 2019-02-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/ konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Folkhälsomyndigheten svarar ut på papper eller elektroniskt via LabPortalen; till Karolinska, Sahlgrenska, Uppsala, Linköping kopplas E-svar till journalsystemet.

LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)

Referensmaterial

Folkhälsomyndigheten kommer i mån av möjlighet och behov att bistå med kontrollmaterial för metodutveckling och validering när så efterfrågas. Dock bedömer myndigheten att de analyser som är fåtalsdiagnostik i möjligaste mån ur ett kvalitetsperspektiv ska centraliseras till ett laboratorium.

Expertstöd

Folkhälsomyndigheten ger expertstöd och rådgivning till behandlande läkare och laboratorier angående utredningar av patienter där misstanke om flavivirusinfektion eller relevanta differentialdiagnoser föreligger.

Utveckling och samverkan

Verksamheten utvecklar och validerar nya metoder vid behov själva eller i samverkan med andra internationella laboratorier. Den omfattande omvärldsbevakning som finns vid myndigheten ligger till grund för beslut om etablering av nya diagnostiska metoder Vidare finns ett nära samarbete med Enheten för beredskap och krishantering som vid myndigheten ansvar för framtagande av nationella handlingsplaner för smittämnen med risk för omfattande samhällsspridning.

Under 2021 har Folkhälsomyndigheten bistått Karolinska Universitetslaboratoriet med stöd och kontrollmaterial vid utvecklandet av diagnostik för zika, chikungunya och denguevirus.

Omvärldsbevakning och beredskap

Folkhälsomyndigheten får via sitt IHR uppdrag tidigt ta del av en rad olika internationella utbrottsvarningar (till exempel EWRS, ECDC- och WHO kommunikation). Verksamhetschefen är dessutom national microbiological focal point för ECDC och myndigheten får dagliga uppdateringar från ECDC om aktuella internationella smittskyddsrelevanta händelser. Myndigheten har också genom sitt samordningsansvar gentemot landets smittskydd löpande kontakt med landets samtliga smittskyddsenheter och får på regelbundna veckomöten eller via mejl information om aktuella smittskyddshändelser runt om i landet. Myndighetens epidemiologer får vidare information om förekomst av anmälningspliktiga flavi-, alpha- och bunyavirus över hela Sverige via systemet för rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar (SmiNet). En systematisk litteratur och mediabevakning finns på myndigheten som genom mejluppdateringar och dagliga 11-möten förmedlas till den laborativa verksamheten.