Nationella referenslaboratorier för hantavirus

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus

  • Avdelning: Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Ewa Lassén

Kompletterande laboratorium

Folkhälsomyndigheten

  • Avdelningen för mikrobiologi
  • Avdelningschef Sara Byfors

Fördelning av uppdrag

Vid frågor kontaktas ansvarigt NRL, om det inte är tydligt att frågan hanterades av kompletterande NRL.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Norrlands Universitetssjukhus

Kontakt med läkare nås via sjukhusets växel 090-785 00 00 och på dagtid även via mikrobiologens sekreterare 090-785 11 25. Klinisk bakteriolog finns tillgänglig klockan 8:00-21:00 och klinisk virolog dygnet runt. Vid behov förmedlar jourläkare kontakt med expert relevant för frågeställningen senast påföljande vardag.

Ej brådskande frågor av till exempel metodologisk eller teoretisk natur kan mailas till NRL ledare.

Ledare av NRL: Lisa Pettersson, specialistläkare klinisk virologi och klinisk mikrobiologi.

lisa.pettersson@regionvasterbotten.se

Folkhälsomyndigheten

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Klara Sondén, infektionsläkare.

Referensdiagnostik

Norrlands Universitetssjukhus

Vi kommer att bistå med rådgivning om provtagning och val av analys. Vi utför serologi på det stora flertalet prover som kommer till oss och som komplement utför vi även PCR-analys. PCR analys utförs till exempel hos patienter som har antikroppsbrist och därför kan bli negativa i serologin samt hos svårt sjuka patienter då det finns indikation på att ett högt antal RNA-kopior i serum kan tala för en sämre prognos. PCR-analys kan även vara av värde för att ställa diagnos om patienten nyss har insjuknat och inte har hunnit utveckla antikroppar ännu.

Tabell 1 med referensdiagnostik för hantavirus hos Norrlands Universitetssjukhus.
Analys Svartid Avgift
Puumalavirus, serologi: ELISA med påvisande av IgG (a) 691,20 kr
Puumalavirus, serologi: ELISA med påvisande av IgM (a) 691,20 kr
Puumalavirus, kommersiellt snabbtest för påvisande av IgM antikroppar (ReascanTM) (a) 648,00 kr
Puumalavirus, PCR-analys (a) 1101,60 kr

(a) Analyser utförs nästan varje vardag under högsäsong/epidemi och något glesare med prioritering efter behov övrig tid. Analysresultat och bedömning förmedlas skriftligt och vid behov även via telefon.

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterat 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/ konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Folkhälsomyndigheten

Tabell 2 med referensdiagnostik för hantavirus hos Folkhälsomyndigheten.
Analys Tillgänglighet Maximal tid till utsvar Avgift
Andesvirus (nukleinsyrapåvisning) (ingår i 7/24-beredskapsdiagnostiken) Analysen utförs dygnet runt alla dagar året runt mot särskild akuttaxa Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst 1 995 kr
Dobravavirus IgM (snabbtest) Analysen kan utföras samtliga helgfria vardagar året runt Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet 670 kr
Hantaanvirus serologi (IF) Analysen kan utföras samtliga helgfria vardagar året runt Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet 1 155 kr
Hantavirus neutraliserande antikroppar (NT) för Seoul-, Hantaan-, Puumala-, Dobrava-, Saarema-, Andes-, Sin Nombre- och Tula-virus Analysen kan påbörjas inom 2 veckor efter prov ankommit Inom 28 dagar 3 300 kr
Puumalavirus IgM (snabbtest) Analysen kan utföras samtliga helgfria vardagar året runt Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet 730 kr
Puumalavirus (nukleinsyrepåvisning), svenska stammar Analysen kan utföras samtliga helgfria vardagar året runt Inom 3 arbetsdagar efter ankomst till laboratorie 2 160 kr
Puumalavirus serologi (IF) Analysen kan utföras samtliga helgfria vardagar året runt Inom 7 arbetsdagar efter ankomst till laboratoriet 1 255 kr
Sin Nombrevirus (nukleinsyrapåvisning) Analysen kan utföras samtliga helgfria vardagar året runt Preliminärsvar ges inom ca 12 h efter provets ankomst 2 160 kr

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/ konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Folkhälsomyndigheten svarar ut på papper eller elektroniskt via: LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)

Referensmaterial

Norrlands Universitetssjukhus

Laboratoriet kommer vid behov att bistå med kontrollmaterial (antigen eller kontrollsera) för metodutveckling och validering när så efterfrågas.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten kommer i mån av möjlighet och behov att bistå med kontrollmaterial (RNA och antigen, inte kontrollsera) för metodutveckling och validering när så efterfrågas. Laboratoriet kan också vara del i metodutvärdering mellan flera olika laboratorier. Vår ansökan utgår från fåtalsdiagnostik och eftersom vi utifrån ett kvalitetsperspektiv ser det som ändamålsenligt att icke inhemska hantavirusfrågeställningar prover centraliseras till ett NRL bedömer vi det inte aktuellt att skicka ut paneler för dessa.

Expertstöd

Norrlands Universitetssjukhus

Vi kommer att tillhandahålla kvalificerat stöd vid frågor om diagnostik och utredning av patient med misstänkt infektion, hantering vid utbrott och vid behov av back-up, rådgivning till laboratorier vid etablering, validering och kvalitetssäkring av tester.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ger expertstöd och rådgivning till behandlande läkare och laboratorier angående utredningar av patienter där misstanke om hantavirusinfektion och dess differentialdiagnoser föreligger.

Utveckling och samverkan

Norrlands Universitetssjukhus

Verksamheten utvecklar och validerar nya metoder vid behov själva eller i samverkan med andra laboratorier. Till exempel har vi samverkat med Jonas Klingström forskare på Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet. Under 2022 planeras genomförande av projektet ”Utveckling av modern sekvenseringsteknologi för diagnostik och epidemiologisk övervakning av Puumalavirus och andra orthohantavirus” med syfte att utveckla ett protokoll för karaktärisering av för orthohantavirus generellt och PUUV i synnerhet med modern sekvenseringsteknologi, sk. Next generation sequencing. Metoden skall kunna användas för diagnostik så väl som molekylärepidemiologisk övervakning. Projektet är ett samarbete mellan de två Nationella referenslaboratorierna (NRL) för hantavirus, Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Från Umeå universitet medverkar Dr. Anne Tuiskunen Bäck, läkare och associerad till Umeå universitet. Från huvudansvarigt NRL för hantavirus vid Norrlands universitetssjukhus medverkar Dr. Lisa Pettersson, specialistläkare inom klinisk virologi och ledare för nationellt referenslaboratorium. Från kompletterande NRL för Hantavirus medverkar professor Jonas Klingström och specialistläkare Klara Sondén, Från FOI medverkar Dr. Andreas Sjödin, -laborerande personal på FOI.

Folkhälsomyndigheten

Verksamheten utvecklar och validerar nya metoder vid behov själva eller i samverkan med andra laboratorier, se ovan. Den omfattande omvärldsbevakning som finns vid myndigheten ligger till grund för beslut om etablering av nya diagnostiska metoder.

Omvärldsbevakning och beredskap

Norrlands Universitetssjukhus

Tätt samarbete med Smittskyddsenheten och Folkhälsomyndigheten. Vi har jourberedskap 24 timmar om dygnet med möjlighet att utföra snabbtest för Puumalavirus IgM och vanlig serologi. Vi har även möjlighet att utföra PCR-analys dagtid på helger och laboratoriets öppettider planeras att förlängas. Kontorstid utför vi i princip dagligen serologi och PCR i rutindiagnostiken.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten får via sitt IHR uppdrag tidigt ta del av en rad olika internationella utbrottsvarningar (t.ex. EWRS, ECDC- och WHO kommunikation). Verksamhetschefen är dessutom national microbiological focal point för ECDC och myndigheten får dagliga uppdateringar från ECDC om aktuella internationella smittskyddsrelevanta händelser. Myndigheten har också tillgång till information om förändringar i förekomst av Puumalavirus över hela Sverige via systemet för rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar (SmiNet).