Nationellt referenslaboratorium för herpesvirus (HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV, HHV-6, HHV-7, HHV-8, HVS)

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Avdelning: Klinisk mikrobiologi
  • Verksamhetschef: Peter Brodin

Omfattning

HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV, HHV-6, HHV-7, HHV-8 och HVS.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Virologiska laboratoriet har 24-timmars jour och nås via växeln vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, telefon 031-342 10 00. Vid behov tar jourhavande virolog kontakt med ansvariga medarbetare för herpesvirusdiagnostiken på laboratoriet.

Ledare av NRL: Jan-Åke Liljeqvist docent, universitetssjukhusöverläkare.

Referensdiagnostik

Svarstider och slutsvar. Alla analyser, som specificeras enligt nedan, förutom genotypisk antiviralresistens av CMV och HSV (tar 1-2 veckor), kan besvaras inom 24 timmar måndag – lördag från det att provet anlänt till laboratoriet. Svar kommer att levereras som pappers- och vid behov som telefonsvar.

Tabell 1 med referensdiagnostik för Cytomegalovirus.
Analys Metod Avgift
CMV; IgG, kvantitativ CMIA 386 kr
CMV; IgM, kvalitativ CMIA 470 kr
Tabell 2 med referensdiagnostik för Cytomegalovirus PCR.
Analys Metod Avgift
CMV; DNA,kvalitativ realtidsPCR 589 kr
CMV; DNA,kvantitativ realtidsPCR 1 268 kr
Tabell 3 med referensdiagnostik för Cytomegalovirus resistensbestämning.
Analys Metod Avgift
CMV; DNA-polymeras (UL54) PCR 927 kr
CMV; DNA-polymeras (UL54) sekvensering 1 087 kr
CMV; DNA Proteinkinas (UL97) PCR 927 kr
CMV; DNA Proteinkinas (UL97) sekvensering 1 087 kr
Tabell 4 med referensdiagnostik för Epstein-Barr virus serologi.
Analys Metod Avgift
EBV; kärnantigen, IgG CMIA 386 kr
EBV; kapsidantigen, IgG CMIA 386 kr
EBV; kapsidantigen, IgM CMIA 386 kr
Tabell 5 med referensdiagnostik för Epstein-Barr virus PCR.
Analys Metod Avgift
EBV; DNA, kvalitativ realtidsPCR 641 kr
EBV; DNA kvantitativ realtidsPCR 601 kr
Tabell 6 med referensdiagnostik för Herpes simplex virus serologi.
Analys Metod Avgift
HSV; IgG, semikvantitativ (titer) ELISA 301 kr
HSV; IgM, kvalitativ ELISA 470 kr
HSV typ 1; IgG, kvalitativ ELISA 301 kr
HSV typ 2; IgG, semikvantitativ (titer) ELISA 301 kr
HSV typ 2; IgG, konfirmation, kval. ELISA 413 kr
Tabell 7 med referensdiagnostik för Herpes simplex virus PCR.
Analys Metod Avgift
HSV; DNA, kvalitativ realtidsPCR 769 kr
HSV typ 1; DNA kvantitativ realtidsPCR 732 kr
HSV typ 2; DNA kvantitativ realtidsPCR 732 kr
Tabell 8 med referensdiagnostik för Herpes simplex virus resistensbestämning.
Analys Metod Avgift
HSV; DNA-polymeras (UL30) PCR 1 838 kr
HSV; DNA-polymeras (UL30) Sekvensering 2 821 kr
HSV; DNA tymidinkinas (UL23) PCR 1 838 kr
HSV; DNA tymidinkinas (UL23) sekvensering 2 821 kr
Tabell 9 med referensdiagnostik för Herpes simplex virus isolering, frysarkivering.
Analys Avgift
HSV; uppodling, isolering samt frysarkivering av virus, ingår vid resistenbestämning. 563 kr

Tabell 10 med referensdiagnostik för Humant herpes virus 6 serologi.

Analys Metod Avgift
HHV-6; IgG ELISA 470 kr

Tabell 11 med referensdiagnostik för Humant herpes virus 6 PCR.

Analys Metod Avgift
HHV-6; DNA, kvalitativ realtidsPCR 601 kr
HHV-6; DNA, kvantitativ realtidsPCR 732 kr

Tabell 12 med referensdiagnostik för Humant herpes virus 7 PCR.

Analys Metod Avgift
HHV-7; DNA, kvantitativ realtidsPCR 928 kr

Tabell 13 med referensdiagnostik för Humant herpes virus 8 PCR.

Analys Metod Avgift
HHV-8; DNA, kvantitativ realtidsPCR 928 kr

Tabell 14 med referensdiagnostik för Varicella zoster virus serologi.

Analys Metod Avgift
VZV; IgG, semikvantitativ (titer) ELISA 301 kr
VZV; IgM, kvalitativ ELISA 470 kr
VZV; IgG, konf, kvantitativ CLIA 470 kr

Tabell 15 med referensdiagnostik för Varicella zoster virus PCR.

Analys Metod Avgift
VZV; DNA, kvalitativ realtidsPCR 601 kr
VZV; DNA, kvantitativ realtidsPCR 732 kr

Tillägg: För Akutprov: 503 kr.

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Kompletterande serologisk diagnostik; Om behov uppkommer för serologisk diagnostik av IgM-antikroppar mot HHV-6 och/eller IgG och IgM-antikroppar mot HHV-7 har vi kontakt med Public Health England, Virus reference department (VRD)

Guidance: Specialist and reference microbiology: laboratory tests and services (gov.uk)

Diagnostik av herpes simian B virus

  • Laboratoriet har kontakt med Robin Gopal, ansvarig vid ”High Containment Microbiology, National Infections Service Public Health England”: +44(0)208 327 6437 eller +44(0)208 327 6222.
  • Serologisk diagnostik är osäker och utförs ej. Om misstanke om herpes B virus infektion uppkommer, får kontakt tas med viruslaboratoriet i Göteborg för vidare diskussion om PCR alt. virusisolering i samråd med Robin Gopal PHE. Hänvisar också till dokument från PHE angående ”Monkey bite guidance” som är tillgänglig vid virologiska laboratoriet i Göteborg och vid FOHM.
  • PCR. Det material som den exponerade kommit i kontakt med – till exempel saliv, urin, blod eller nervvävnad – kan analyseras med PCR. Hos en infekterad individ kan virus ibland påvisas i hudlesioner, ögonsekret eller saliv.
  • Virusisolering kräver säkerhetsklass 3 på laboratoriet och utförs vid PHE efter kontakt.

Referensmaterial

På laboratoriet sparas alla prover med klinisk herpesvirus frågeställning 10 år i en biobank. Det finns därför omfattande referensmaterial för HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV och HHV-6 vilka kan användas vid utvärdering av ny metodik eller som positiv kontroll, samt tillhandahålla referensmaterial för serologiska kvalitetspaneler.

Expertstöd

Expertis inom fältet finns på laboratoriet för stöd vid särskilda frågeställningar via telefon eller e-post.

För akut rådgivning finns möjlighet att nå jourläkare dygnet runt.

Utveckling och samverkan

Laboratoriet har omfattande erfarenhet av utveckling och validering av metoder för påvisande av herpesvirus med serologi och med realtids-PCR. Utvärderar nya diagnostiska metoder inom fältet. Det finns en bred erfarenhet och kunskap som kan stödja andra laboratoriers metodutveckling och validering av tester och metoder.

Omvärldsbevakning och beredskap

Laboratoriet har ett nära samarbete med Smittskyddsenheten i regionen. Vi följer noga forskningsfältet genom att ta del av publikationer och genom att medverka i nationella och internationella möten och konferenser.

Den omfattande erfarenheten av egenutvecklade diagnostiska metoder gör att vi snabbt kan anpassa eller vid behov utveckla nya metoder.