Nationella referenslaboratorier för humant papillomvirus

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Karolinska Universitetssjukhuset

  • Avdelning: Medicinsk Diagnostik Karolinska, Patologi & Cancerdiagnostik
  • Verksamhetschef: Mikael Björnstedt

Kompletterande laboratorium

Laboratoriemedicin Skåne

  • Avdelning: Klinisk mikrobiologi Lund
  • Verksamhetschef: Richard Davidsson

Fördelning av uppdrag

Vid frågor och för diskussioner kontaktas vanligen ansvarigt NRL men kompletterande NRL kan kontaktas när det gäller beställning av de analyser de tillhandahåller och för expertstöd avseende HPV-typning hud samt HPV-screening, synnerhet med APTIMA-metoden.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Karolinska Universitetssjukhuset

Vid mycket specialiserade förfrågningar kan omedelbart svar ej utlovas men kontakt med specialiserad referensfunktion kan i normalfallet erhållas senast påföljande dag.

NRL kan kontaktas via funktionsbrevlådan eller via laboratoriesamordnare Carina Eklund, eller telefon 072 583 67 09.

hpvcenter@ki.se

carina.eklund@ki.se

Ledare av NRL är Joakim Dillner, professor KI samt sektionschef för Center för Cervixcancerprevention vid medicinsk enhet Patolog& Cancerdiagnostik inom Medicinsk Diagnostik Karolinska, Karolinska Universitetssjukhuset.

joakim.dillner@regionstockholm.se

Laboratoriemedicin Skåne

Kontaktperson är mikrobiolog Ola Forslund på telefon 046-17 19 08 samt epost.

ola.forslund@skane.se

Ledare av NRL: Ola Forslund, mikrobiolog.

Referensdiagnostik

Karolinska Universitetssjukhuset

Tabell 1 med referensdiagnostik för Humant papillomvirus.
Analys Svarstid Avgift
HPV-DNA screening, ackrediterad analys, inklusive reflexcytologi på HPV-positiva prover 2 veckor 178-231 kr (a)

(a) Avgiften beror på volymen. 178 kr per analys vid organiserad HPV-screening (cirka 185 000 prov/år); 202 kr per analys för övriga interna kunder (cirka 10 000 prov/år); 231 kr per analys för övriga externa kunder (små volymer).

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Analysresultat utsvaras som regel elektroniskt men papperssvar vid behov.

Dessutom tillgång till följande analyser för forskning/uppdrag:

  • HPV-typning NGS (Illumina) samt med Luminex som klinisk ”audit” av falskt negativa prov från screeningen samt CIN 3 (HSIL) och HPV negativa cervixcancrar. Ingår i kvalitetssystemet och debiteras ej, se information på IHRCs webbplats nedan.
  • HPV-antikropps test (Luminex) testar för antikroppar mot 30 HPV-typer.
  • HPV-neutralisationstest
  • HPV-genotypning med mass-spektrometri för uppföljning av HPV-vaccinationsprogrammet på årligt uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Handläggs i batch om cirka 2 000 prov/körning.

Swedish national HPV reference laboratory (hpvcenter.se)

Laboratoriemedicin Skåne

Tabell 2 med referensdiagnostik för Humant papillomvirus.
Analys Svarstid Avgift
HPV-mRNA screening, APTIMA 2 veckor 269 kr
HPV typning DNA LUMINEX 595 kr
HPV typning Hud. FAP- och SK-PCR, inklusive sekvensering 595 kr

Avgifter enligt avtal 2019-01-01 (Riksprislista) har uppdaterats 2022-04-29. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI).

Referensmaterial

Karolinska Universitetssjukhuset

HPV DNA genotyping proficiency panel. Blindade paneler utfärdas årligen och har >100 deltagande lab från alla kontinenter.

HPV serology proficiency panel och HPV DNA screening proficiency panel: utfärdas oregelbundet just nu, formaliserad och regelbunden utgivning planeras.

Referensmaterial, huvudsakligen HPV-kloner från vårt Repository av samtliga HPV-typer (efterfrågas och skickas ut mycket ofta [populär service]).

Panel för externkontroll kommer som tidigare att tillhandahållas från NRL och distribueras till de svenska laboratorierna via NRL eller EQualis.

Laboratoriemedicin Skåne

Distribution av referensmaterial innehållande HPV typspecifikt mRNA för 14 HPV typer som ingår i APTIMA-testet.

Expertstöd

Karolinska Universitetssjukhuset

Redaktör (en av 2) för WHO HPV Laboratory Manual med internationellt standardiserade metodbeskrivningar. Utbildningssatsningar inom global HPV LabNet. Nätverksmöten och Hearings.

För en lista över vilken referenslaboratorieservice som erbjuds samt instruktioner:

För kvalitetsindikatorer över cervixscreening i allmänhet:

Internationellt nätverk för motsvarande öppen redovisning kommer inom kort att ha motsvarande service:

Laboratoriemedicin Skåne

Ansvarar för frågor avseende typning av HPV-hud, samt kvalitetskontroll av HPV screeningmetoder baserade på mRNA (så kallad APTIMA).

Utveckling och samverkan

Bedriver systematisk utveckling av nya screening-tester inom SSFs excellensprojekt inom biomarkörforskning. Bedriver systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete med utgångspunkt i förbättrad effektivitet av cancerpreventionen. Mycket väl utvecklad samverkan både nationellt och internationellt.

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention Analys (nkcx.se)

Omvärldsbevakning och beredskap

Regelbundet deltagande i international HPV conference samt motsvarande Europeisk konferens. Global HPV LabNet. Regionala Cancercentra i samverkan. Samverkan med International Agency for Research on Cancer (IARC) samt Folkhälsomyndigheten. Vi har byggt upp kapaciteten för att årligen kunna utföra ytterligare minst 100 000 HPV tester (till exempel åt andra regioner eller länder).

EUROGIN (eurogin.com)