Nationellt referenslaboratorium för influensavirus (influensa A/B, influensa A H5N1/ H1N1, nya influensavirus)

Här finns information om analyser, svarstider, avgifter och uppdragsbeskrivning.

Ansvarigt laboratorium

Folkhälsomyndigheten

  • Avdelningen för mikrobiologi
  • Avdelningschef: Sara Byfors

Omfattning

Influensa A och B inklusive zoonotiska och nya influensavirus.

Kontaktuppgifter och tillgänglighet

Vid misstanke om högpatogen influensa (H5/H7) tillhandahålls 24/7-beredskap för hälso- och sjukvården för analys efter kontakt med klinisk mikrobiolog (KMiB) i beredskap på telefon 010-205 24 00.

Referensfunktioner nås genom laboratoriets ordinarie kontaktvägar för läkarkonsultation.

Kundtjänst mikrobiologi (folkhalsomyndigheten.se)

Vid brådskande behov utanför kontorstid kan fråga anmälas till KMiB, på telefon 010-205 24 00, för vidareförmedling till NRL med svar under kontorstid.

Ledare av NRL: Emmi Andersson, överläkare, specialist i Klinisk bakteriologi och virologi samt infektionssjukdomar.

Referensdiagnostik

Tabell med referensdiagnostik.
Analys Tillgänglighet Tid till utsvar Avgift
Influensavirus, A(H5) nukleinsyrapåvisning (ackrediterad). På jourtid används en modifierad metod, ej ackrediterad Utförs omgående efter prov anlänt till FOHM 24/7 Inom 1 dygn 2 455 kr
Influensavirus, A(H7) nukleinsyrapåvisning (ackrediterad). På jourtid används en modifierad metod, ej ackrediterad Utförs omgående efter prov anlänt till FOHM 24/7 Inom 1 dygn 2 445 kr
Influensavirus A/B nukleinsyrepåvisning, differentialdiagnostik säkerhetslaboratoriet (ackrediterad). På jourtid används en modifierad metod, ej ackrediterad Utförs omgående efter prov anlänt till FOHM 24/7 om så är begärt Inom 1 dygn 2 435 kr
Influensa A, subtypning av tidigare verifierat positivt prov (ackrediterad) Utförs 2-3 gånger i veckan 3 dygn 2 455 kr
Influensa, genotypisk resistensbestämning (kvalitetssäkrad) Utförs på begäran Cirka 7 arbetsdagar 5 300 kr

Avgifter enligt avtal 2019-05-20 har uppdaterats 2024-03-14. Dessa kan årligen höjas motsvarande landstingsindex/konsumentprisindex (LPI/KPI), eller vid behov högre efter förankring i SLIM styrgrupp.

Folkhälsomyndigheten svarar ut på papper eller elektroniskt via LabPortalen; till Karolinska, Sahlgrenska, Uppsala, Linköping kopplas E-svar till journalsystemet.

LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)

Isolering, typning och karaktärisering utförs inom det nationella övervakningsprogrammet för influensa. Detta omfattar sentinelprovtagning (anmälda deltagare) och laboratorieövervakning. Laboratorieövervakning innebär att influensapositiva prover som analyserats på landets mikrobiologiska laboratorier skickas till Folkhälsomyndigheten i början, mitten och slutet av säsongen för bland annat analys av vaccinlikhet och antiviral resistens. Vid lokala utbrott, misstanke om vaccinationsgenombrott och antiviral resistens skall prov skickas till Folkhälsomyndigheten.

Referensmaterial

Vi odlar upp aktuella stammar under hela säsongen. Vi tillhandahåller stammar till de som önskar. Vi inventerar inför varje säsong vilka kommersiella kit som används vid vilka laboratorier och i samarbete med frivilliga laboratorier så verifieras att respektive kit kan påvisa aktuella influensastammar som cirkulerar i Sverige. Dessa utskick görs två till tre gånger per säsong och resultatet återkopplas till alla laboratorier samt på vår hemsida.

Expertstöd

Folkhälsomyndigheten har många års erfarenhet av arbete med säsongsinfluensa, pandemier samt zoonotisk influensa. Vi tar fram, samt deltar i framtagande av, rekommendationer rörande influensa, utbrottshantering, antiviral behandling och vaccination. Vi deltar i WHO:s influensaarbete i egenskap av nationellt influensacenter.

Utveckling och samverkan

Folkhälsomyndigheten är i centrum av ett väl etablerat nationellt nätverk för de laboratorier som utför primärdiagnostik av influensa i och med myndighetens funktion som referenslaboratorium gentemot WHO. Både fenotypiska och molekylära metoder utvecklas kontinuerligt.

Omvärldsbevakning och beredskap

Folkhälsomyndigheten bedriver kontinuerlig omvärldsbevakning som utvärderas och distribueras till nationella intressenter. Myndigheten får också regelbundet tillgång till global information ifrån WHO och ECDC. Myndigheten bedriver nationell övervakning via SmiNet.