Uppdaterad 25 mars 2019

NRL kan söka extraanslag från SLIM

Samtliga NRL, förutom NRL inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, kan söka extraanslag från SLIM för specifika utredningar etc.

Landstingen och regionerna tilldelar de nationella referenslaboratorierna basanslag för att täcka de funktioner som igår i uppdraget men som inte finansieras genom avgifter – som referensdiagnostik och referensmaterial – eller av anslags/uppdragsgivare – som forskning eller specifika uppdrag. Dessutom har landstingen och regionerna tilldelat SLIM ytterligare medel, motsvarande cirka 25% av vad som utdelas i basanslag, för att kunna tilldelas som extra anslag efter styrgruppens beslut.

När det gäller insatser för kvalitetsutveckling exempelvis utveckling och utvärdering av interna/externa metodkontroller, tester/metoder, strategier/rekommendationer, terminologi/standardisering av testresultat etc. eller insatser för mikrobiell övervakning exempelvis övervakning för kvalitetssäkring av tester, utveckling av resistens, virulens etc. eventuellt genom insamling och analys av prov kan det bli nödvändigt att genomföra laborativa projekt. Detta gäller i synnerhet vid utbrott eller andra oförutsedda händelser. Det kan då bli nödvändigt att genomföra utvidgade insatser för NRL och för detta kan ansökas om extra anslag från SLIM.

Behöriga att söka extra anslag är samtliga NRL förutom de NRL som tillhör
Folkhälsomyndighetens ansvarsområde och dessutom kan styrgruppen initiera
extraanslagsfinansierade uppdrag som inkluderar flera NRL eller SLIM i sin helhet.

För ansökan om extraanslag används bifogat formulär och särskilt viktigt är att
tydliggöra vilken betydelse för hälso- och sjukvård projektet har, inklusive
konsekvenser om det inte genomförs. Behov av resurser ska specificeras tydligt och schabloner, allmänt overheadpåslag och liknande accepteras inte.

Ansökan kan lämnas in när som helst under avtalsperioden. Styrgruppen fattar beslut baserat på den betydelse för hälso- och sjukvård som projektet bedöms få, samt genom prioritering mot andra projekt för extraanslag. Styrgruppens förslag till beslut delges samtliga medlemmar i det operativa laboratorienätverket med embargo under minst en vecka för att synpunkter ska kunna lämnas in innan beslut fastställs.

Ansökningsformulär

Logotyp