Oklar gastroenterit – glöm inte diagnostik för Cryptosporidium

Under hösten har ovanligt många fall av cryptosporidios diagnosticerats på landets kliniska mikrobiologiska laboratorier. Vi vill därför påminna om relevansen av provtagning för Cryptosporidium vid oklar gastroenterit, särskilt vid misstanke om inhemsk smitta. Cryptosporidium har potential att orsaka stora utbrott och det är viktigt att rapportering till SmiNet sker utan fördröjning.

Ovanligt många fall av cryptosporidios under hösten 2019

Under hösten och framförallt november har ovanligt många fall av cryptosporidios diagnosticerats på landets kliniska mikrobiologiska laboratorier och rapporterats i SmiNet. Folkhälsomyndigheten och berörda regionala smittskyddsenheter arbetar med att kartlägga vad som nu bedöms vara två separata utbrott. Vi vill därför påminna om relevansen av provtagning för Cryptosporidium vid oklar gastroenterit, särskilt vid misstanke om inhemsk smitta. Cryptosporidium har potential att orsaka stora utbrott och det är viktigt att rapportering till SmiNet sker utan fördröjning.

Cryptosporidium (Sverige, oktober 2019–februari 2020) (folkhalsomyndigheten.se)

Incidensen av cryptosporidios varierar i landet

Incidensen av cryptosporidios varierar i landet, vilket kan bero på en underdiagnostik i vissa regioner. Utöver förekomst av faktiska utbrott har en tidigare studie visat att skillnaderna i antalet anmälda fall både kan bero på variationer i metodiken och på de algoritmer som tillämpas vid gastroenteritfrågeställningar.

Cryptosporidium infections in Sweden-understanding the regional differences in reported incidence (ncbi.nlm.nih.gov)

Molekylära metoder kan ha högre känslighet än mikroskopi

Cryptosporidium kan detekteras med olika metoder. Vanliga är mikroskopi efter koncentrering av feces, och färgning med modifierad Ziehl-Neelsen samt PCR där Cryptosporidium ofta ingår i en multiplexpanel för agens som orsakar gastroenterit. Mikroskopi kräver erfarna avläsare och kan då ge en hög känslighet men studier visar att molekylära tekniker så som PCR i regel har bättre känslighet än mikroskopi. Enligt senaste inventeringen utförd av SLIM utför majoriteten (16 av 24) av laboratorierna någon form av nukleinsyrapåvisning för Cryptosporidium. Med tanke på att inhemsk smitta är relativt vanligt förekommande och att cystor av Cryptosporidium är svåra att upptäcka med rutinmässig mikroskopi av våtpreparat, bör man vid oklar gastroenterit vara frikostig med riktad diagnostik för Cryptosporidium.

Analyser tillgängliga vid laboratorierna (folkhalsomyndigheten.se/slim)

Mikroskopi ett komplement vid negativ PCR och kvarstående misstanke om cryptosporidios


Vid stark misstanke om cryptosporidios men negativ PCR bör prov analyseras med hjälp av mikroskopi med riktad frågeställning för Cryptosporidium. Detta för att säkerställa att det inte rör sig om en cryptosporidiumart som inte påvisas med PCR.

Folkhälsomyndigheten erbjuder mikroskopi med färgning med modifierad Ziehl-Neelsen vid specifika cryptosporidiumfrågeställningar. Dessutom finns en metod för artbestämning och vidare subtypning av Cryptosporidium som är särskilt viktigt vid smittspårningar eller utbrottsutredningar, men som även tillämpas kontinuerligt inom ramen för det nationella övervakningsprogrammet. Typningen utförs på ofixerat feces, etanolfixerat feces eller extraherat DNA.

Läs mer