Cryptosporidium (Sverige, oktober 2019–februari 2020)

Lyssna

Detta utbrott av Cryptosporidium är över.

24 februari 2020

Utredningen om ökningen av inhemskt smittade fall av Cryptosporidium avslutas. Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, berörda smittskyddsenheter och miljöförvaltningar har tillsammans utrett ökningen. Fem olika livsmedelsburna utbrott har identifierats under perioden, de misstänkta livsmedlen finns inte kvar att köpa i butik. Antalet anmälda fall har minskat sedan början av februari.

Två subtyper dominerade i november 2019

Under hösten utreddes en stor ökning av antalet anmälda fall av cryptosporidios, smittade i Sverige. Antalet anmälda fall var som högst under veckorna 45-47 november (se figur 1). Med hjälp av mikrobiologiska typningsresultat av prov från fallen kunde två dominerande subtyper identifieras, Cryptosporidium parvum subtyp IIdA22G1c och IIdA24G1. Fallen med dessa subtyper förekom framförallt fram till mitten av november (se figur 2). Båda dessa subtyper har påvisats tidigare under året och även föregående år.

Under perioden 1 oktober-31 december 2019 insjuknade sammanlagt 122 fall med subtypen IIdA22G1c i 10 regioner. Flest fall rapporterades från Stockholm (58 fall), Västra Götaland (16 fall) och Halland (16 fall). Övriga regioner hade 1-9 fall. Ungefär lika många män (46 %) som kvinnor (52 %) insjuknade. Medelåldern var 39 år och fallen var mellan 2-83 år.

Som en del i utredningen intervjuades fallen om vad de ätit och druckit innan de blivit sjuka. Svaren från fallen med subtyp IIdA22G1c har jämförts med svar från fallen med IIdA24G1 i en så kallad fall-fall-studie. Analysen visar att det var betydligt vanligare (statistiskt säkerställd skillnad) bland fallen med subtyp IIdA22G1c att ha druckit färdigköpt färskpressad frukt- och grönsaksdryck jämfört med fallen med subtyp IIdA24G1. Utredningen pekar på att det var spenaten i drycken, levererad i oktober, som var smittkällan till fallen med subtyp IIdA22G1c.

Under samma period insjuknade 65 fall med subtypen IIdA24G1 i 12 regioner. Flest fall rapporterades från Västra Götaland (13 fall), Stockholm (12 fall), Östergötland (12 fall) och Jönköping (11 fall). Övriga regioner hade 1-3 fall. Fler kvinnor (62 %) än män (38 %) insjuknade. Medelåldern var 40 år och fallen var från 11-79 år. För fall med subtyp IIdA24G1 var det inget specifikt livsmedel som kunde urskiljas från enkätsvaren. Den epidemiologiska kurvans utseende indikerar att ett livsmedel med kort hållbarhet var en trolig smittkälla (se figur 2).

Tre lokala utbrott kopplade till julbord i december 2019

Under december månad utreddes även tre lokala utbrott efter julbordsbesök. Utredningarna genomfördes av respektive smittskyddsenhet och miljöförvaltning. Prover från två fall vardera av de tre utbrotten typades och visade att dessa fall hade två olika subtyper av Cryptosporidium parvum; IIdA21G1 vid två av julborden och IIdA20G1e vid det tredje. Misstänkt smittkälla utreddes genom att jämföra risken att bli sjuk om man ätit eller inte ätit de olika rätterna som serverades på julborden. På alla tre julbord var risken att bli sjuk högre om man ätit grönkålssallad (statistiskt säkerställd skillnad) jämfört med om man inte gjort det. Berörda miljöförvaltningar spårade grönkålen till fyra olika odlare i södra Sverige. Subtyperna förekom också hos andra fall utan känd koppling till något av julborden under december (se figur 2), det är därför troligt att dessa livsmedel också distribuerats till livsmedelsbutiker eller andra restauranger. Den misstänkta grönkålen finns inte längre att köpa i butik.

Utredningen avslutas

Med anledning av den nationella ökningen under perioden 1 oktober - 31 december har 300 prover analyserats. Av totalen typade prover var det 193 som ingick i de ovan nämnda utbrotten. Ytterligare 38 fall med samma subtyper som beskrivits i julbordsutbrotten ovan har identifierats under samma tidsperiod men dessa har inte direkt kopplats till något av utbrotten. Utöver ovan nämnda subtyper har ytterligare olika C. parvum och C. hominis subtyper identifierats, liksom andra cryptosporidiumarter.

Sedan i början av februari är antalet anmälda fall av cryptosporidios nere i liknande nivåer som tidigare år vid samma tid och utredningen avslutas.

Figur 1: Antal rapporterade fall av cryptosporidios per vecka, smittade i Sverige samt okänt smittland 2015–2020 till och med 2020223.

Antal rapporterade fall av cryptosporidios per vecka

Figur 2. Insjukningskurva för fall av cryptosporidios och subtyp för Cryptosporidium parvum med smittland Sverige eller okänt oktober–december 2019.

Insjukningskurva för fall av cryptosporidios

16 januari 2020

Efter höstens utbrott har antalet fall minskat men det anmäls fortsatt fler fall av cryptosporidios smittade i Sverige än under motsvarande tidsperiod tidigare år (se figur1).

Höstens två utbrott med subtyp A och B (Subtyp B = IIdA24G1) har klingat av. För det senare, orsakat av subtyp B (Subtyp B = IIdA24G1) har utredningen inte identifierat någon misstänkt smittkälla. Utbrottets förlopp tyder på ett färskt livsmedel och bedöms inte finns kvar på marknaden.

Under december inträffade tre lokala julbordsrelaterade utbrott av Cryptosporidium i olika delar av landet. Dessa utreds och typningsresultaten visar hittills inte på en gemensam smittkälla, inte heller på någon koppling till höstens nationella utbrott.

Det fortsatta höga antalet anmälda fall med inhemsk smitta utreds vidare av Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och berörda Smittskyddsenheter och miljöförvaltningar för att om möjligt hitta orsaker till smitta. Detta görs genom att samla information från de som insjuknat genom intervju och enkät, samt genom typning av prov från fall som insjuknade i december.

Figur 1. Antal rapporterade fall av cryptosporidios per vecka, smittade i Sverige samt okänt smittland 2015–2020 till och med 2020-01-15 (vecka 3 ofullständig). 2020-01-16.

Linjediagram över antal rapporterade fall av cryptosporidios per vecka

IIdA22G1c = subtyp A, IIdA24G1 = subtyp B.

Figur 2. Insjukningskurva för fall av cryptosporidios och subtyp för Cryptosporidium parvum med smittland Sverige eller okänt oktober 2019 till januari 2020.

Insjukningskurva för fall av cryptosporidios och subtyp för Cryptosporidium parvum

12 december 2019

Sedan oktober har nästan 400 fall av cryptosporidios, smittade i Sverige, rapporterats. Antalet anmälda fall per vecka har minskat under de senaste veckorna, men antalet per vecka är fortsatt något högre jämfört med samma period tidigare år, se figur 1. Flest fall har rapporterats från Stockholm, Östergötland, Västra Götaland, Halland, Jönköping och Uppsala. Fallen rapporteras bland alla åldrar men det är framför allt vuxna som har drabbats.

Folkhälsomyndigheten analyserar prover från fallen för att avgöra vilken typ av cryptosporidium de blivit sjuka av. Av de 202 prover som hittills har analyserats har 93 visats tillhöra subtyp A (Subtyp A = IIdA22G1c) och 58 tillhöra subtyp B (Subtyp B = IIdA24G1) av Cryptosporidium parvum. Utöver denna subtyp har ytterligare ett flertal olika subtyper påvisats, se figur 2. Att vi ser olika subtyper tyder på att det är olika smittkällor för de fall som rapporterats under hösten. Av de enkätstudier som gjorts visades att fall med subtyp A i större utsträckning druckit färdigköpt färskpressad frukt- och grönsaksdryck som inte längre finns på marknaden då hållbarheten är kort (för mer info se under uppdatering från 28 november 2019). Majoriteten (närmre 80 %) av fallen med subtyp A rapporterades ha insjuknat under oktober månad vilket tyder på att det utbrottet har klingat av.

Utredningen av fall med subtyp B (Subtyp B = IIdA24G1) fortsätter och berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten försöka identifiera smittkällan. Som en del i utredningen svarar de som insjuknat på enkäter om vad de ätit och druckit innan de blivit sjuka. Smittkällan för subtyp B är hittills okänd men utredningen leder inte till samma smittkälla som för subtyp A (Subtyp A = IIdA22G1c).

Figur 1. Antal rapporterade fall av cryptosporidios per vecka, smittade i Sverige samt okänt smittland 2015-2019, (vecka 50 till och med 12/12).

Antal rapporterade fall av cryptosporidios per vecka, smittade i Sverige samt okänt smittland 2015-2019, (vecka 50 till och med 12/12).

Figur 2. Insjukningskurva för typade fall av Cryptosporidium parvum per subtyp.

Insjukningskurva för typade fall av Cryptosporidium parvum per subtyp.

28 november 2019

Hittills under oktober och november har drygt 300 fall av cryptosporidios, smittade i Sverige, rapporterats. Även om antalet anmälda fall har minskat under vecka 47 är nivån fortfarande ovanligt hög, se figur 1. Ungefär hälften av landets regioner har fall i alla åldrar men det är framför allt vuxna som har drabbats. Flest fall har rapporterats från Stockholm, Östergötland, Halland, Uppsala, Jönköping och Västra Götaland.

Prover från fallen skickas till Folkhälsomyndigheten och analyseras för att avgöra vilken typ av cryptosporidium de blivit sjuka av. Av de 140 prover som hittills har analyserats har 73 visats tillhöra en och samma subtyp A (Subtyp A = IIdA22G1c)) av Cryptosporidium parvum. Utöver denna subtyp har ytterligare ett flertal olika subtyper påvisats varav 35 fall med subtyp B (Subtyp B = IIdA24G1), se figur 2.

De 73 fallen med subtyp A insjuknade mellan den 4 oktober och den 7 november. Majoriteten av fallen är i åldrarna 20–50 år och 53 % är kvinnor. Som en del i utredningen intervjuas fallen om vad de ätit och druckit innan de blivit sjuka. Svaren från fallen med subtyp A har jämförts med svar från fallen med subtyp B i en så kallad fall-fall-studie. Analysen visar att det var betydligt vanligare (statistiskt säkerställd skillnad) bland fallen med subtyp A att ha druckit färdigköpt färskpressad frukt- och grönsaksdryck jämfört med fallen med subtyp B. Sådan dryck har inte värmebehandlats och kan därför innehålla skadliga mikroorganismer. Utredningen pekar på att det är spenaten i drycken, levererad i oktober, som är smittkällan till fallen med subtyp A. Då spenat är en färskvara finns den kontaminerade drycken inte längre kvar i butik.

Utbrottet med subtyp A kan dock inte förklara hela ökningen av cryptosporidium som noterats i oktober och november. Mellan den 1 oktober och den 13 november insjuknade 35 fall med subtyp B. Huvudsakligen utgör dessa fall vuxna personer i åldersgruppen 30-60 år och majoriteten är kvinnor (63 %).

Det är fortfarande okänt vad fallen med subtyp B smittats av, utredningen tyder hittills på att det rör sig om en annan smittkälla än för subtyp A. Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten fortsätter att utreda utbrottet för att försöka identifiera ytterligare smittkällor. Då de insjuknade i utbrottet kommer från olika regioner över hela landet kan smitta via dricksvatten uteslutas.

Figur 1. Antal rapporterade fall av cryptosporidios per vecka, smittade i Sverige samt okänt smittland 2015–2019, 2019-11-24.

Antal rapporterade fall av cryptosporidios per vecka, smittade i Sverige samt okänt smittland 2015–2019, 2019-11-24.

Figur 2. Insjukningskurva för typade fall av Cryptosporidium parvum per subtyp (n=134), 2019-11-28.

Insjukningskurva för typade fall av Cryptosporidium parvum per subtyp

18 november 2019

Under hösten och framförallt i november ses en ökning av antalet rapporterade fall av cryptosporidios, smittade i Sverige. Hittills har ca 200 fall rapporterats i november jämfört med ca 20-70 fall i hela november tidigare år. Ungefär hälften av landets regioner har fall i alla åldrar men det är framför allt vuxna som har drabbats. Flest fall har rapporterats från Stockholm, Östergötland, Halland, Uppsala, Jönköping och Västra Götaland.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att undersöka om ökningen kan förklaras av en gemensam smittkälla eller flera olika. Smittkällan eller smittkällorna är ännu okända men tros vara ett eller flera livsmedel som distribuerats brett i Sverige. Som en del i utredningen intervjuas fallen om vad de ätit och druckit innan de blivit sjuka. Prover från patienterna skickas till Folkhälsomyndigheten och analyseras för att avgöra vilken typ av cryptosporidium fallen blivit sjuka av.

Figur 2019-11-18. Antal rapporterade fall av cryptosporidios per vecka, smittade i Sverige samt okänt smittland 2015-2019 (till och med 18 november 2019).

Antal rapporterade fall av cryptosporidios per vecka, smittade i Sverige samt okänt smittland 2015-2019 (tom 18 november 2019).

13 november 2019

Under hösten och framförallt i början av november (vecka 44-45) har en ökning av antalet rapporterade fall av cryptosporidios, smittade i Sverige, noterats. Ungefär hälften av landets regioner har fall i alla åldrar men det är framför allt vuxna som har drabbats. Flest fall ses i region Stockholm.

Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten tillsammans med berörda smittskyddsenheter och Livsmedelsverket startat en utbrottsutredning för att identifiera om det finns en eller flera gemensamma smittkällor som hittills är okända. Som en del i utredningen intervjuas fallen om vad de ätit och druckit innan de blivit sjuka. Prover från fallen skickas till Folkhälsomyndigheten för analys.

Figur. Antal rapporterade fall av cryptosporidios per vecka, smittade i Sverige samt okänt smittland 2015-2019 (till och med 12 november 2019).

Antal rapporterade fall av cryptosporidios per vecka, smittade i Sverige samt okänt smittland 2015-2019 (t.o.m. 12 november 2019)