Infektion med Cryptosporidium är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid inhemsk smitta utreds möjliga smittkällor. Vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Infektion med Cryptosporidium är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Cryptosporidiuminfektion 2021

Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 524 fall av cryptosporidiuminfektion vilket motsvarar en incidens på 5,0 per 100 000 invånare (figur 1). Medianåldern bland fallen var 36 år (spridning 0–97 år) och 59 procent var kvinnor (n=308). Under året rapporterades 411 fall ha smittats i Sverige, 83 fall utomlands och för 30 fall saknades information om smittland. Antalet fall som smittades utomlands under året var i stort oförändrat jämfört med 2020 (n=72) men 73 procent lägre jämfört med 2019. Flest utlandssmittade rapporterades från Somalia (n=10), Pakistan (n=7) och Etiopien (n=7).

Liksom tidigare år ökade antalet fall smittade i Sverige under sommarmånaderna (figur 2), där flest fall rapporterades i augusti (n=70). Till följd av ett utbrott rapporterades också många fall i januari (n=42), läs mer om utbrottet nedan.

Incidensen skiljer sig mellan olika regioner i landet beroende på diagnostiska metoder, rutiner för när provtagning sker och vilka analyser som efterfrågas. Den högsta incidensen sågs i Halland och Jönköping (26 respektive 19 fall per 100 000 invånare; figur 3).

Från fall smittade i Sverige inkom 155 prov insamlade mellan augusti till och med november för artbestämning och subtypning, vilket är färre än under 2020 (n=274). Majoriteten av fallen orsakades av C. parvum (n=128), följt av C. hominis (n=9) och Cryptosporidium chipmunk genotype I (n=7). De fyra vanligaste C. parvum subtyperna var IIdA24G1 (n=17), IIaA16G1R1b (n=15), IIdA22G1c (n=15) och IIaA15G2R1 (n=11). Dessa subtyper är vanligt förekommande varje år. De ovanliga arterna C. cuniculus (n=2), C. erinacei (n=1) och C. ubiquitum (n=1) som associeras med värddjur som kaniner, igelkottar respektive rådjur påvisades också.

I januari 2021 upptäcktes flera fall av cryptosporidiuminfektion i region Jönköping på ett äldreboende följt av flera fall i mars bland elever och personal vid två skolor. Prov från 14 fall artbestämdes och subtypades som del i smittspårningsarbetet. Samtliga fall orsakades av C. parvum. Grönkål och vitkål misstänktes som smittkällor. C. parvum påvisades i grönkål, men hur grönkålen kontaminerades kunde inte fastställas.

Figur 1. Incidensen av fall med cryptosporidiuminfektion smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt smittade under åren 2012–2021.

Linjediagrammet visar att incidensen av smittade utomlands under 2020-2021 var låg medan antalet smittade i Sverige var något lägre 2021 än 2020. Incidensen har ökat sedan sedan 2012, högst under 2019 för inhemskt smittade. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet fall av cryptosporidiuminfektion smittade i Sverige, utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt smittade per månad under 2021.

Linjediagrammet visar  att flest fall smittades i augusti, med 70 inhemska fall. Få utlandssmittade första delen av halvåret och främst i augusti med 20 fall. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Geografisk fördelning av incidens per region i Sverige under 2021.

Stapeldiagrammet visar att regionerna Halland, Jönköping och Östergötland hade högst incidens. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer