Pestutbrott på Madagaskar

Sedan augusti i år pågår ett utbrott av pest på Madagaskar. Pest, som orsakas av den gramnegativa bakterien Yersinia pestis, är numera ovanligt, men Madagaskar har årligen utbrott av sjukdomen.

Vanligast ses utbrott under perioden september till april och främst är det landsbygdsbefolkningen som drabbas. Vid misstanke om pest hos resenär hemkommen från endemiskt område kan Folkhälsomyndigheten tillhandahålla diagnostik i form av odling och realtids-PCR.

Förekommer fortfarande i delar av Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika

Under medeltiden avled miljoner människor i Europa av pest. Sjukdomen förekommer fortfarande i delar av Asien, Afrika och i Nord och Sydamerika men den är ovanlig. Flera olika gnagare fungerar som reservoar för bakterien. De fall som rapporteras kommer i regel från landsbygden där risken för nära kontakt med gnagare och deras loppor är högre.

Plague in the United States (cdc.gov)

Två olika kliniska manifestationer

Pestbakterien sprids vanligtvis via bett av loppor. Denna infektionsväg orsakar klassik böldpest som i regel övergår i en septisk spridning. Infektionen kan även sprida sig till lungorna eller överföras direkt till luftvägarna, så kallad lungpest. Dödligheten vid obehandlad pest är i regel mycket hög, cirka 50 % för böldpest och nära 100 % för lungpest.

Sjukdomsinformation om pest (folkhalsomyndigheten.se)

Diagnostik i form av odling och realtids-PCR

Vid misstanke om pest hos en resenär hemkommen från endemiskt område tillhandahåller Folkhälsomyndigheten diagnostik i form av odling och realtids-PCR. Vid böldpest rekommenderas aspirat från lymfkörtel som provmaterial, vid misstanke om lungpest rekommenderas blod, sputum och/eller BAL. Vid sepsis tas blododling. Odling på hudskrap och likvor kan övervägas. Vid obduktion bör material tas från lymfkörtlar, lever, mjälte, lunga eller benmärg.

Yersinia pestis (Odling) (folkhalsomyndigheten.se)

Via nätverket EMERGE deltar Folkhälsomyndigheten i ett samarbete på europeiskt nivå där serologisk diagnostik är under utveckling och kan erbjudas i angelägna fall. Förändring av antikroppsnivåer i parade sera, tagna med fyra veckors mellanrum, kan i en sådan situation styrka diagnosen.

Plague diagnostic recommendations (emerge.rki.eu)

Uppgifter om anamnes, insjukningsdatum, provtagningsdatum och utlandsvistelse är viktigt att ange på remissen. Kliniskt prov transporteras som UN3373, Biologiskt ämne, kategori B och kan skickas med post förutsatt att bestämmelserna för denna kategori följs.

Packa provet rätt (folkhalsomyndigheten.se)

Behandling

Yersinia pestis-bakterien är i regel känslig för antibiotika som normalt är effektiva mot gram-negativa bakterier. Enstaka fall av resistens finns dock rapporterade och resistensbestämning utförs på begäran.