Version 19. Följande förändring har gjorts:

Tillägg av fotnot till tabell 1a avseende att patientprover som innehåller apkoppsvirus klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B vid väg- respektive nationell lufttransport.

I september undertecknade MSB ett så kallat multilateralt avtal för vägtransport (M347) som ersätter det tidigare nationella undantaget. Avtalet möjliggör transport av provmaterial enligt ovan och gäller t.o.m. den 31 december 2025. Multilaterala avtal tillämpas vid transport mellan och inom de länder som har undertecknat avtalet. Transportstyrelsen har vidare beslutat (TSL 2022-3957) att patientprover som innehåller apkoppsvirus kan skickas som UN 3373 vid lufttransporter.

Om publikationen

Packa provet rätt är en sammanställning av de bestämmelser för transport av smittförande ämnen som finns i regelverken för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och med luftfartyg (IATA-DGR). Den fungerar som en praktisk handledning inför transport av prover som skickas till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys och riktar sig till de som nyttjar denna tjänst.

Packa provet rätt går att använda som stöd vid annan transport av smittförande ämnen, men är ingen uttömmande redogörelse för samtliga bestämmelser som rör sådan transport. Det är alltid avsändarens ansvar att godset är korrekt klassificerat, förpackat, märkt och att rätt dokumentation medföljer. Kontakta er säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods om ni är osäkra på något.

Relaterad läsning

Information för beställare