Tularemi – Sammanfattning av utbrottsåret 2023 och framåtblick på 2024

Diagnostik av tularemi (harpest) utförs på Folkhälsomyndigheten med serologisk metodik samt påvisning av Francisella tularensis genom nukleinsyrapåvisning (PCR) och odling. Under 2023 analyserades ett stort antal prov och vi fick tillfälligt ändra våra rutiner för att bemöta provinflödet.

Tularemiutbrott 2023

Under 2023 diagnosticerades ovanligt många fall av tularemi i Sverige (Figur 1). Totalt rapporterades 714 all från 16 olika regioner med flest fall i Västerbotten (181 fall), Gävleborg (135 fall) och Dalarna (81 fall). Spridningen är oftast begränsad till specifika riskområden och så var även fallet under fjolåret.

Figur 1. Antal anmälda fall per vecka.

Under 2023 var antal fall som högst under v 38 med 90 nya fall.

Antalet rapporterade fall var som högst mellan augusti och november och nådde sin topp i september då 326 fall anmäldes, vilket var 45 % av årets alla fall (Figur 2). Detta skiljer sig från de tidigare utbrottsåren 2015 och 2019 då smittspridningen kulminerade i augusti. Incidensen av tularemi kan variera stort från år till år, och inte sedan 2019 har antalet rapporterade fall varit fler. Antalet fall under 2023 var lägre än under de två senaste utbrottsåren 2015 och 2019, men högre än något annat år under 2000-talet, med 32 % respektive 17 % färre fall jämfört med 2019 och 2015.

Figur 2. Antal fall av tularemi 2015-2023.

Visar att utbrottet 2023 kulminerade med 326 fall i september medan utbrotten 2015 och 2019 kulminerade i augusti.

Under året mottog Folkhälsomyndigheten 620 prover för serologisk analys och 631 prover för påvisning genom PCR och odling, vilket var en ökning med 52 % respektive 138 % jämfört med 2022. Det höga provinflödet resulterade i att prioriteringar fick göras i den diagnostiska verksamheten. Från september utfördes ingen odling på ytliga sårsekret från öppenvård och endast PCR utfördes på dessa prover. Återgång till normala rutiner skedde i november.

Norrlands universitetssjukhus återupptar odlingsdiagnostik

Möjligheterna att utföra tularemidiagnostik vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå (NUS) har varit begränsade under 2022 och 2023 på grund av ett renoveringsprojekt på säkerhetslaboratoriet. Klinisk mikrobiologi vid NUS har dock kunnat utföra nukleinsyrapåvisning på sårsekret och annat ej anrikat material under denna tid. Serologiska analyser har inte påverkats av renoveringen.

Det nya säkerhetslaboratoriet står nu färdigt och NUS är redo att börja ta emot prover för odling från och med 1 mars 2024. Kunder som tidigare har skickat prover för tularemianalys till Umeå kan återgå till sin vanliga rutin i mars.

Tularemidagen 2024

Fredag 19 april 2024 hälsar Folkhälsomyndigheten och NRL (Nationellt referenslaboratorium) för F. tularensis välkomna till tularemidagen 2024, ett heldagsseminarium om tularemi. Det blir en spännande och lärorik dag med föreläsare från bl.a. Folkhälsomyndigheten, Norrlands universitetssjukhus, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Totalförsvarets forskningsinstitut och Sunderby sjukhus.
Målgrupp: KML, infektionskliniker, öppenvård, smittskyddsenheter samt berörda myndigheter.

Delta på plats vid Folkhälsomyndigheten i Solna eller digitalt via Teams. Inbjudan och anmälningslänk kommer separat.

Figur 3. F. tularensis PCR vid Fohm 2023.

Antalet utförda PCR-anayser för F. tularensis var som högst under september med över 200 analyser med en hög andel med positivt utfall.

Figur 4. Tularemi-serologi vid Fohm 2023.

Antalet utförda antikroppsanalyser var som högst i september med över 120 analyser medan andelen analyser med positivt utfall var som högst i oktober.

Läs mer