Harpest – sjukdomsstatistik

Lyssna

Annan benämning: Tularemi.

Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Harpest 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 276 fall av harpest motsvarande en incidens av 2,6 fall per 100 000 invånare, vilket var en minskning jämfört med 2021 (n=339; figur 1). Medianåldern var 57 år (spridning 1–90 år). Liksom tidigare år rapporterades fler män (63 procent) med harpest och för båda könen var incidensen högst i åldersgrupperna 50–79 år (figur 2). För de fall där smittland fanns angivet (n=259) var de flesta smittade i Sverige (99 procent). Flest fall (n=154) rapporterades i augusti och september, vilket stämmer överens med ett normalår (figur 3).

Harpest är vanligast i norra Sverige (figur 4) och för 2022 var incidensen högst i Västerbotten (41 per 100 000 invånare) följt av Jämtland (19), Norrbotten (8) och Värmland (7).

Incidensen av harpest kan variera stort mellan olika år och 2022 var ett genomsnittligt år sett över längre tid (figur 1). Regional variation är vanligt förekommande och för 2022 sågs ovanligt många fall från Västerbotten. Orsakerna till variationer mellan år och platser är inte kända, men sannolikt är populationer av värddjur och insektsvektorer som kan överföra smitta från värddjur till människa av stor betydelse.

Figur 1. Incidensen av harpest under åren 2002–2022.

Incidensen av harpest varierar mellan 1 och 10 per 100 000 invånare. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av harpest per åldersgrupp och kön under 2022.

Incidensen är högst bland medelålders och äldre män. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av harpest per månad under åren 2020–2022.

Flest fall rapporterades i augusti och september varje år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Incidensen av harpest per region år 2022. Kartan baseras på diagnosregion och inte nödvändigtvis smittregion.

Incidensen var högst i Västerbotten följt av Jämtland och Norrbotten. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Harpest – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 1 / 0,63 2 / 1,25 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 3 / 1,04 81 / 28,20 8 / 2,77 34 / 11,79 12 / 4,17 336 / 116,68 24 / 8,36 2 / 0,70 6 / 2,11 44 / 15,66 12 / 4,30
Gotland 0 / 0 0 / 0 1 / 1,63 0 / 0 1 / 1,66 1 / 1,68 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1,74 0 / 0
Gävleborg 3 / 1,05 135 / 47,26 9 / 3,13 28 / 9,73 9 / 3,13 231 / 80,38 8 / 2,79 6 / 2,10 16 / 5,62 32 / 11,35 10 / 3,57
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,29 3 / 0,89 6 / 1,80 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,64 1 / 0,32
Jämtland 1 / 0,75 19 / 14,33 24 / 18,09 5 / 3,79 8 / 6,10 35 / 26,76 3 / 2,30 4 / 3,08 4 / 3,11 9 / 7,07 3 / 2,37
Jönköping 0 / 0 2 / 0,54 0 / 0 0 / 0 1 / 0,27 4 / 1,10 0 / 0 1 / 0,28 0 / 0 1 / 0,29 2 / 0,58
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,81 0 / 0 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,42
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,53
Norrbotten 2 / 0,80 39 / 15,70 22 / 8,83 11 / 4,41 87 / 34,85 60 / 23,99 3 / 1,20 2 / 0,80 6 / 2,39 404 / 161,77 4 / 1,60
Skåne 0 / 0 2 / 0,14 3 / 0,21 1 / 0,07 0 / 0 6 / 0,44 0 / 0 2 / 0,15 1 / 0,08 5 / 0,38 0 / 0
Stockholm 1 / 0,04 52 / 2,12 21 / 0,86 53 / 2,19 19 / 0,79 64 / 2,69 17 / 0,73 13 / 0,56 18 / 0,79 36 / 1,61 18 / 0,82
Södermanland 0 / 0 10 / 3,31 3 / 0,99 15 / 4,97 0 / 0 4 / 1,34 1 / 0,34 4 / 1,37 2 / 0,69 9 / 3,17 3 / 1,07
Uppsala 0 / 0 12 / 2,97 2 / 0,50 8 / 2,03 2 / 0,51 21 / 5,47 4 / 1,06 2 / 0,54 1 / 0,28 12 / 3,39 4 / 1,15
Värmland 2 / 0,71 46 / 16,22 21 / 7,39 44 / 15,54 40 / 14,14 49 / 17,35 8 / 2,84 17 / 6,06 8 / 2,86 54 / 19,57 31 / 11,29
Västerbotten 9 / 3,23 180 / 64,58 111 / 40,17 34 / 12,38 16 / 5,86 53 / 19,50 10 / 3,70 1 / 0,37 14 / 5,27 178 / 67,58 8 / 3,05
Västernorrland 1 / 0,41 40 / 16,52 7 / 2,88 4 / 1,64 11 / 4,50 77 / 31,38 4 / 1,63 1 / 0,41 1 / 0,41 13 / 5,33 2 / 0,82
Västmanland 2 / 0,71 12 / 4,27 4 / 1,42 13 / 4,66 1 / 0,36 8 / 2,90 3 / 1,10 1 / 0,37 6 / 2,24 7 / 2,65 6 / 2,29
Västra Götaland 3 / 0,17 34 / 1,92 20 / 1,14 41 / 2,35 40 / 2,31 30 / 1,74 6 / 0,35 15 / 0,89 16 / 0,96 31 / 1,88 18 / 1,10
Örebro 0 / 0 47 / 15,25 19 / 6,17 41 / 13,36 15 / 4,91 57 / 18,70 15 / 4,96 15 / 5,02 33 / 11,19 21 / 7,22 26 / 9,02
Östergötland 0 / 0 2 / 0,42 0 / 0 3 / 0,64 2 / 0,43 3 / 0,64 1 / 0,22 1 / 0,22 2 / 0,44 0 / 0 0 / 0
Totalt 27 / 0,26 713 / 6,76 275 / 2,61 339 / 3,24 268 / 2,58 1048 / 10,15 107 / 1,05 87 / 0,86 134 / 1,34 859 / 8,72 150 / 1,54

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.8% 0.3% 0.2% 1.1% 1.2% 1.8% 0.0% 0.0% 1.5% 2.0% 0.8% 2.3% 0.5% 2.2% 0.8% 1.8% 1.7% 0.8% 1.2% 4.2% 2.2% 0.0% 3.7% 1.0% 0.0% 7.4% 0.0%
5 - 9 2.1% 2.5% 2.6% 1.1% 2.0% 2.8% 2.2% 1.4% 3.6% 1.3% 7.8% 4.4% 1.7% 1.8% 3.2% 3.9% 1.7% 2.0% 2.4% 3.0% 3.1% 2.5% 3.7% 4.5% 4.8% 5.7% 0.0%
10 - 14 2.6% 1.8% 2.0% 1.8% 2.3% 0.9% 1.1% 0.0% 4.4% 1.3% 3.5% 4.2% 2.0% 2.8% 2.8% 3.6% 2.2% 4.1% 5.2% 2.5% 4.8% 4.3% 3.7% 5.8% 6.0% 6.6% 7.1%
15 - 19 1.2% 0.7% 2.9% 2.9% 2.7% 1.8% 3.4% 7.4% 2.0% 1.3% 0.8% 2.0% 2.0% 2.6% 2.8% 3.4% 5.7% 2.4% 1.6% 3.4% 4.0% 1.2% 0.0% 2.3% 2.4% 3.3% 0.0%
20 - 29 3.6% 3.6% 4.7% 6.7% 7.1% 12.1% 8.0% 6.7% 7.6% 4.0% 6.1% 5.9% 5.4% 4.7% 6.1% 4.9% 4.5% 6.6% 10.1% 3.0% 4.5% 7.5% 3.7% 6.0% 6.0% 4.9% 7.1%
30 - 39 10.0% 10.1% 10.9% 11.1% 11.5% 7.4% 11.4% 11.1% 12.8% 10.6% 13.1% 7.9% 13.1% 8.4% 9.4% 12.3% 10.9% 12.4% 9.7% 14.5% 12.7% 14.3% 18.5% 14.8% 19.2% 15.7% 14.2%
40 - 49 14.3% 15.2% 15.0% 17.5% 18.1% 20.5% 17.2% 16.4% 16.7% 21.3% 9.6% 17.1% 18.9% 18.1% 18.4% 17.8% 19.5% 26.5% 16.6% 15.8% 18.3% 17.5% 14.8% 17.4% 21.6% 14.8% 35.7%
50 - 59 23.4% 19.6% 21.8% 16.0% 19.3% 22.4% 16.0% 21.6% 19.3% 20.6% 18.4% 19.8% 20.3% 16.5% 22.5% 19.1% 23.5% 21.1% 26.0% 25.7% 24.6% 18.7% 14.8% 22.6% 24.0% 22.3% 28.5%
60 - 69 20.6% 21.0% 18.2% 19.7% 18.2% 17.7% 22.9% 24.6% 18.1% 23.3% 21.9% 22.5% 21.7% 26.2% 21.3% 21.7% 18.3% 15.7% 17.8% 16.3% 16.1% 20.6% 25.9% 14.4% 12.0% 13.2% 0.0%
70 - 79 17.2% 21.0% 15.3% 18.6% 14.3% 7.4% 16.0% 10.4% 11.1% 11.3% 14.0% 11.1% 10.6% 12.3% 9.0% 9.4% 8.6% 7.8% 7.3% 9.8% 7.1% 12.5% 11.1% 9.4% 3.6% 4.9% 7.1%
80+ 3.7% 3.6% 5.8% 2.9% 2.7% 4.6% 1.1% 0.0% 2.4% 2.6% 3.5% 2.3% 3.4% 3.7% 3.2% 1.8% 2.8% 0.0% 1.6% 1.2% 2.0% 0.6% 0.0% 1.2% 0.0% 0.8% 0.0%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 62.1% 60.0% 61.6% 62.6% 54.1% 60.7% 72.4% 61.1% 58.9% 63.3% 61.4% 54.9% 63.3% 63.6% 57.7% 58.1% 57.4% 58.0% 60.1% 56.2% 57.0% 59.3% 66.6% 55.6% 56.6% 61.1% 71.4%
Kvinna 37.7% 34.1% 36.5% 37.3% 45.8% 39.2% 26.4% 38.8% 41.0% 36.6% 38.5% 45.0% 36.6% 36.3% 42.2% 41.8% 42.5% 41.9% 39.8% 43.7% 42.9% 40.6% 33.3% 44.3% 43.3% 38.8% 28.5%
Okänd 0.2% 5.9% 1.9% 0.1% 0.1% 0.1% 1.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 63.0% 93.0% 94.0% 96.0% 95.0% 99.0% 96.0% 97.0% 94.0% 88.0% 97.0% 95.0% 95.0% 98.0% 98.0% 99.0% 99.0% 97.0% 96.0% 92.0% 89.0% 88.0% 94.0% 89.0% 92.0% 89.0% 84.0% 43.0%
Andel smittade utomlands: 4.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 4.0% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 2.0% 4.0% 0.0% 1.0% 1.0% 1.0% 4.0% 1.0% 0.0% 1.0% 7.0%
Andel som saknar uppgift: 33.0% 6.0% 5.0% 4.0% 5.0% 1.0% 4.0% 1.0% 2.0% 12.0% 2.0% 5.0% 4.0% 2.0% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 8.0% 10.0% 11.0% 5.0% 7.0% 7.0% 11.0% 15.0% 50.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 27 rapporterade fall
 • 17 (63.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (33.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Frankrike - 1

År 2023

Totalt 713 rapporterade fall
 • 665 (93.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 44 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Tyskland - 1
 2. Grekland - 1
 3. Europa - 1
 4. Portugal - 1

År 2022

Totalt 275 rapporterade fall
 • 258 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 15 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Norge - 1
 2. Portugal - 1

År 2021

Totalt 339 rapporterade fall
 • 325 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 14 (4.0%) saknar uppgift om smittland

År 2020

Totalt 268 rapporterade fall
 • 254 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 1

År 2019

Totalt 1048 rapporterade fall
 • 1040 (99.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Norge - 2
 2. Tyskland - 1
 3. Grekland - 1
 4. Tjeckien - 1

År 2018

Totalt 107 rapporterade fall
 • 103 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (4.0%) saknar uppgift om smittland

År 2017

Totalt 87 rapporterade fall
 • 84 (97.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Danmark - 1
 2. Ukraina - 1

År 2016

Totalt 134 rapporterade fall
 • 126 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 3
 2. Norge - 2
 3. Åland - 1

År 2015

Totalt 859 rapporterade fall
 • 760 (88.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 97 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 1
 2. Utland - 1

År 2014

Totalt 150 rapporterade fall
 • 145 (97.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 1
 2. Bosnien och Hercegovina - 1

År 2013

Totalt 114 rapporterade fall
 • 108 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 6 (5.0%) saknar uppgift om smittland

År 2012

Totalt 590 rapporterade fall
 • 563 (95.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 6 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 21 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 4
 2. Norge - 1
 3. Tyskland - 1

År 2011

Totalt 349 rapporterade fall
 • 343 (98.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 1

År 2010

Totalt 484 rapporterade fall
 • 476 (98.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Estland - 1
 2. Spanien - 1
 3. Finland - 1

År 2009

Totalt 244 rapporterade fall
 • 241 (99.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Norge - 1
 2. Kanada - 1
 3. Finland - 1

År 2008

Totalt 382 rapporterade fall
 • 377 (99.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 3

År 2007

Totalt 174 rapporterade fall
 • 169 (97.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (2.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 2
 2. Danmark - 1

År 2006

Totalt 241 rapporterade fall
 • 232 (96.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 4
 2. Ungern - 2
 3. Norge - 1
 4. Belgien - 1
 5. Somalia - 1

År 2005

Totalt 246 rapporterade fall
 • 227 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 18 (8.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 1

År 2004

Totalt 233 rapporterade fall
 • 208 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 22 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 2
 2. Irak - 1

År 2003

Totalt 698 rapporterade fall
 • 617 (88.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 72 (11.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 8
 2. Turkiet - 1

År 2002

Totalt 160 rapporterade fall
 • 150 (94.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 2

År 2001

Totalt 27 rapporterade fall
 • 24 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (4.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Danmark - 1

År 2000

Totalt 464 rapporterade fall
 • 426 (92.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 33 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 3
 2. Danmark - 1
 3. Vanuatu - 1

År 1999

Totalt 83 rapporterade fall
 • 74 (89.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (11.0%) saknar uppgift om smittland

År 1998

Totalt 121 rapporterade fall
 • 102 (84.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (1.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 18 (15.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 1

År 1997

Totalt 14 rapporterade fall
 • 6 (43.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (7.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 7 (50.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Finland - 1