Harpest är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomsinformation

Harpest 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 1 048 fall av harpest motsvarande en incidens på 10,1 fall per 100 000 invånare, vilket är nära tio gånger fler än 2018 (n=107; figur 1). Medianåldern var 53 år med en spridning på 1-94 år. Liksom tidigare år rapporterades fler män (54 procent) än kvinnor med harpest och för båda könen var incidensen högst i åldersgrupperna 40-79 år (figur 2). För samtliga fall utom åtta angavs Sverige som smittland. Flest fall och högst incidens rapporterades från Dalarna (n=335) och Gävleborg (n=232) som tillsammans stod för över hälften (54 procent) av alla fall (figur 3). Under juli-september utreddes ett utbrott av harpest med många insjuknade, främst i Dalarna och Gävleborg (figur 4).

År 2019 utmärkte sig med både det högsta antalet fall på över 50 år och en bred geografisk spridning bland sjukdomsfallen. Orsaken till detta är inte känd men sannolikt är populationer av värddjur och insektsvektorer som kan överföra smitta från värddjur till människa av stor betydelse.

Figur 1. Harpestincidens för åren 2000-2019.

Figur 2. Incidens för harpest, fördelat på män och kvinnor efter åldersgrupp under 2019.

Figur 3. Incidens för harpest åren 2014-2019 uppdelat per region. Färgskalan representerar antalet fall per 100 000 invånare.

Figur 4. Antal fall av harpest fördelade per vecka år 2019 och som ett genomsnitt för perioden 2000-2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Tularaemia 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om harpest

Tabellsamling – årsrapporter 2019
Harpest (Sverige juli-september 2019)
SVA - misstänkt utbrott av harpest
Large outbreak of tularaemia, central Sweden, July to September 2019
SVA Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden