Utbrott av ebolavirus i Uganda

Ett utbrott av ebolavirus Sudan pågår i Uganda, med rapporterade fall från flera regioner. Diagnostik utan fördröjning är viktigt för att begränsa risken för vidare smittspridning i vården och i samhället. Diagnostik för påvisning av ebolavirus Sudan finns tillgänglig dygnet runt vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.

Den 19 september 2022 påvisades det första fallet och dagen efter meddelade folkhälsoministeriet i Uganda om ett pågående utbrott av ebolavirus Sudan i regionen Mubende. Det finns fyra ebolavirus beskrivna som har orsakat sjukdom hos människor: Zaire, Sudan, Taï forest och Bundibugyo. Det aktuella utbrottet är det första sedan 2012 i Uganda med ebolavirus Sudan.

I nuläget omfattar utbrottet fem distrikt i centrala delar av Uganda inklusive ett begränsat antal fall i huvudstaden Kampala. Totalt 95 fall har rapporterats med en dödlighet på cirka 32 procent (30/95). Femton sjukvårdspersonal har rapporterats smittade. Siffrorna uppdateras kontinuerligt och kan följas exempelvis på ECDC.

Ebola outbreak in Uganda, as of 11 January 2023 (ecdc.europa.eu)

Idag finns inget godkänt vaccin för ebolavirus Sudan. Dock finns det sex experimentella vaccin varav tre är mer välstuderade och har pågående kliniska studier, alternativt ligger i pipeline för detta.

Symtom vid ebolavirusinfektion

Symtom vid ebolavirusinfektion är ofta ospecifika såsom feber, sjukdomskänsla, muskelsmärta, huvudvärk och ont i halsen följt av diarré, kräkningar, exantem, sviktande organsystem inklusive blödningsrubbningar. Observera att blödningar kan saknas helt eller komma senare i förloppet. Inkubationstiden är 2-21 dagar men vanligen 6-10 dagar.

Malaria är en viktig differentialdiagnos till ebolavirusinfektion. Dessutom cirkulerar krim-kongo hemorragisk febervirus i Mubende distriktet.

Diagnostik hos Folkhälsomyndigheten

Ebolavirusdiagnostik tillhandahålls inom Folkhälsomyndighetens beredskapsdiagnostik och är tillgänglig 24 timmar om dygnet årets alla dagar.

Vid klinisk misstanke om ebolavirusinfektion kontaktas Folkhälsomyndighetens Klinisk mikrobiolog i beredskap (KMiB) på telefonnummer 010-205 24 00 knappval 2 för rådgivning inför eventuell provtagning och insändning av prov till Folkhälsomyndigheten. KMiB finns tillgänglig dygnet runt och året om. Försändelse av provmaterial från patient med ebolavirusmisstanke omfattas av särskilda transportregler, mer information finns i vägledningen Packa provet rätt som hittas via länken nedan.

Transport av prov till Folkhälsomyndigheten för mikrobiologisk analys

Analys av ebolavirus bygger på påvisning av ebolavirusets arvsmassa som utgörs av RNA. Först omvandlas därför RNA till DNA. PCR-system som detekterar specifika nukleinsyresekvenser används sedan, med fyra separata PCR-analyser för de fyra olika humanpatogena ebolavirusen. Efter den akuta hanteringen av provet utförs sedan (på ordinarie arbetstid) ytterligare analyser för att bekräfta eller komplettera utfallet av den molekylärbiologiska påvisningen av smittämnet. För detta används metodik som virusodling, elektronmikroskopi och olika typer av serologiska metoder. Svarstiden från provets ankomst till Folkhälsomyndigheten till ett preliminärt provresultat kan lämnas är ca sex timmar. Uppföljningsprov kan bli aktuellt.

Erfarenheten visar att patienter som utreds för viral hemmoragisk feber efter Afrika-resa ofta är negativa med avseende på virus men däremot har malaria. Ett snabbtest för malaria kan utföras parallellt med PCR för ebolavirus som differentialdiagnostik om inremitterande önskar detta.

Smittskyddsåtgärder vid misstänkta fall

Om man misstänker högsmittsam blödarfeber ska extra smittskyddsåtgärder vidtas och patienten bör provtas och vårdas på isoleringsavdelning i väntan på provsvar. Vid positivt utfall ska patienten flyttas till en högisoleringsavdelning. Ebolavirusinfektion klassas enligt smittskyddslagen som samhällsfarlig sjukdom, och alla inträffade fall ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Smittsamhet och observans på symtom

Ebolavirusinfektion smittar via kroppsvätskor såsom blod, avföring och kräkningar. Dessutom finns sexuell smitta rapporterad och viabelt ebolavirus har återfunnits i sädesvätska upp till ett år efter insjuknandet. Efter hemkomst från ebolavirus drabbat område ska sjukvårdspersonal som jobbat med ebolavirus-infekterade personer och individer som på annat sätt har riskerat komma i kontakt med ebolavirus-infekterade individer mäta kroppstemperatur två gånger per dag i 21 dagar.

Screening av symtomfria individer rekommenderas inte, utan en individuell bedömning av exponering genomförs av infektionsläkare vid behov i samråd med smittskyddsläkare.

Rutiner för omhändertagande av patient med blödarfeber

Rutiner för mottagande av patient med misstanke om viral hemmoragisk feber behöver finnas på plats hos vårdgivare som är mottagare av patienter som söker vård med feber, efter resa till område där ebolavirus förekommer. Det gäller kliniskt omhändertagande inklusive skyddsutrustning för personal, transport och hantering av prover samt kontakter med Folkhälsomyndigheten såväl som smittskyddsläkare.

Läs mer