Vad orsakar ebolavirusinfektion och hur sprids det?

Ebolavirus är ett RNA virus som tillhör virusfamiljen filovirus som orsakar blödarfeber. I samma virusfamilj ingår Marburgvirus. Det finns fem varianter beskrivna.

Idag anses den naturliga värden vara fladdermöss (fruit bats), men det är inte helt klarlagt. Virus överförs till människor från dessa fladdermöss. Smittvägen är oftast indirekt via hantering av rått kött från andra infekterade djur såsom apor och hjortdjur. Ebolavirus smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor såsom saliv och blod, vilket framförallt innebär en risk för anhöriga och vårdpersonal. En särskild risk för virusspridning är kontakt med döda kroppar under förberedande och genomförande av begravning.

Infekterade personer blir smittsamma först vid symtomdebut och smittsamheten ökar under sjukdomsförloppet. Genomgången infektion ger immunitet, men det är oklart hur länge skyddet består och mot vilka typer det skyddar mot.

Symtom och komplikationer

Inkubationstiden för ebolavirusinfektion är 2–21 dagar. Patienten insjuknar snabbt i influensaliknande symtom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. I slutet av sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar i huden och inre organ. Dödligheten varierar men har beräknats ligga mellan 50–90 procent vid utbrott i drabbade afrikanska länder. Med tillgång till adekvat intensivvård är dödligheten sannolikt betydligt lägre.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom detektion av virusets arvsmassa med molekylärbiologiska metoder. Senare i sjukdomsförloppet kan virusspecifika antikroppar påvisas i blod från patienten.

Specifik behandling saknas annat än experimentella läkemedel som används i utbrottssituationer. Vården inriktas på att behandla patientens symtom.

Förebyggande åtgärder

Familjemedlemmar och sjukvårdspersonal bör alltid vara noga med att undvika kontakt med blod och kroppsvätskor. Strikt skyddsklädsel krävs vid vård av sjuka personer. Det finns ett vaccin som prövas i utbrottssituationer.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Ebolavirusinfektion klassas enligt smittskyddslagen som samhällsfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Om man misstänker högsmittsam blödarfeber ska extra smittskyddsåtgärder vidtas och patienten provtas och vårdas på isoleringsavdelning. Vid positivt prov ska patienten flyttas till en högisoleringsavdelning.

Om transport av höginfektiöst prov till Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Frågor och svar om ebolavirusinfektion