Person med betydande inflytande

Frågor och svar

Lyssna

Om du är en person med betydande inflytande, så kallad PBI, i det sökande företaget gäller kravet på att genomföra kunskapsprov om du är aktiv i serveringsrörelsen. Företag betyder i detta sammanhang en juridisk person oavsett företagsform, inklusive föreningar.

En person som benämns PBI är exempelvis:

  • verkställande direktör,
  • extern firmatecknare,
  • styrelseledamot,
  • styrelsesuppleant som har generalfullmakt att företräda företaget, har ett betydande ägarinflytande eller i övrigt har sådan ställning att ett bestämmande inflytande föreligger,
  • bolagsdelägare,
  • aktieägare med betydande aktieinnehav,
  • verklig huvudman,
  • annan ekonomisk intressent bakom serveringsverksamheten,
  • annan person som har rätt att fatta avgörande beslut för serveringsverksamheten.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening och därmed bör räknas som PBI. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Vad som gäller avseende verklig huvudman framgår av lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Bland annat framgår av 2 kap. 3 § i denna lag att verklig huvudman ska anmälas till Bolagsverket.

Förändringar i kretsen av PBI och betydande förändringar av ägarförhållandena ska anmälas till kommunen eftersom sådana händelser kan ha stor betydelse för hur verksamheten bedrivs. Syftet med anmälan är att kommunen ska kunna pröva om de nya fysiska personerna i företaget är lämpliga att fortsätta driva verksamheten.

Den här texten bygger på följande rättskällor:

1 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (FoHMFS 2014:7) om kunskapsprov för serverings- och provsmakningstillstånd

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd (HSLF-FS 2020:76) om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet

Uppdaterad
Dela länk till frågan