Resultat

Frågor och svar

Lyssna

Om provet är godkänt får du ett intyg av kommunen där det framgår. Intyget innehåller personuppgifter i form av namn och personnummer, eller enbart födelsedatum om du saknar svenskt personnummer. Om provet inte är godkänt finns personuppgifterna i ett dokument som du får av kommunen. Där framgår andelen rätta svar inom de olika frågeområdena.

Proven får inte spridas, därför ska kommunen inte lämna ut provfrågorna. Detta regleras i 17 kap. 4 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Du får därför bara veta antalet rätta svar och får alltså inte se frågorna i efterhand.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

För godkänt resultat krävs att du har minst 75 procent rätta svar inom varje frågeområde. Olika områden innehåller olika antal frågor, beroende på vilket serveringstillstånd som ansökan gäller. Om ett område innehåller 12 frågor krävs exempelvis 9 rätta svar och med 8 frågor krävs 6 rätt.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Du som ansöker om serveringstillstånd har möjlighet att inom ramen för en och samma ansökan genomföra ett prov och två omprov. Det betyder med andra ord att om du inte klarar kunskapsprovet vid första tillfället har du möjlighet att göra två försök till, det vill säga två omprov. Blir ditt provresultat inte godkänt efter två omprov innebär det att du inte uppfyller kravet på kunskaper i alkohollagstiftningen.

Tänk på att det kan ta viss tid att förbereda dig om du ska göra omprov. Om du inte klarar kunskapsprovet efter tre försök inom ramen för en och samma ansökan, så görs bedömningen att du inte uppfyller kravet på kunskaper i alkohollagstiftningen. Det kan ligga till grund för ett beslut om avslag på din ansökan om serveringstillstånd. Du har möjlighet att överklaga kommunens beslut hos allmän förvaltningsdomstol. Du kan också skicka in en ny ansökan om du får ett avslagsbeslut.

Om kommunen upptäcker att du har fuskat vid kunskapsprovet, är provet ogiltigt och det enskilda provtillfället är förbrukat. Kommunen ska i dessa fall meddela Folkhälsomyndigheten att provet är ogiltigt. Om kommunen upptäcker fusk under tiden som provet genomförs, kan kommunen hindra den sökande från att slutföra provet. Även i detta fall anses det enskilda provtillfället förbrukat.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du ska skriva ett omprov ska hela provet göras om. I alkohollagen står det att kunskaperna om alkohollagen ska visas genom att man gör ett prov. Därför ska hela provet vara godkänt med rätt andel svar inom varje frågeområde.

Uppdaterad
Dela länk till frågan