Uppdaterad 8 mars 2023

Frågeområde 1: Alkoholpolitik

Du som ansöker om tillstånd för servering eller provsmakning ska känna till den svenska alkoholpolitiken och veta hur den är utformad, hur den omsätts i praktiken och syftet med den.

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Ett av de främsta och mest grundläggande politiska instrumenten för att nå detta mål är en restriktiv lagstiftning på alkoholområdet.

I alkohollagen (2010:1622), AL finns bland annat bestämmelser för att begränsa tillgängligheten och minska den skadliga alkoholkonsumtionen, exempelvis genom att reglera detaljhandelsmonopolet, prisnivå, antal försäljningsställen och tider för öppethållande. Regler om marknadsföring bidrar också till att nå målen. Det är alkoholpolitiken som styr definitioner och regler om exempelvis tillverkning, försäljning, åldersgränser, partihandel, tillståndsgivning, servering och tillsyn.

Kunskapsmål

Kunskapsmål gällande alkoholpolitik är dels att du ska:

  1. förstå hur alkohollagens olika bestämmelser hänger ihop med den svenska alkoholpolitiken, och
  2. känna till grundläggande begrepp och definitioner som finns i 1 kap. AL.

Allmänna bestämmelser om försäljning, som föreskrivs i 3 kap. AL, omfattar de alkoholpolitiska regler som alla, som vill sälja alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat, ska följa.

Till detta frågeområde hör även marknadsföring som regleras i 7 kap. AL. Således får du inom frågeområde ”Alkoholpolitik” frågor som framförallt är baserade på 1, 3 och 7 kap. AL.

För att förstå alkohollagens respektive bestämmelser och grunden för den restriktiva regleringen kan du med fördel läsa relevanta avsnitt i förarbetena inför provet. Nedan finner du hänvisningar till tillämpliga bestämmelser och några tips på inläsning.

Mer under Frågor och svar om alkoholdrycksliknande preparat

Läs mer