Frågeområde 2: Tillsyn

Du som ansöker om tillstånd för servering eller provsmakning ska känna till tillsynsmyndigheternas roller och veta vad det är för befogenheter och skyldigheter myndigheterna har.

För att tillsynen över serveringsställen ska underlättas och vara effektiv är det viktigt att du är väl insatt i tillsynsmyndigheternas uppdrag. Här ingår även tillståndshavarens skyldigheter, till exempel att tillhandahålla handlingar och sköta bokföring. När det gäller bokföring finns en bestämmelse om att bokföringen ska vara utformad så att verksamheten går att kontrollera. Du som tillståndshavare ska minst ha sådana kunskaper i bokföring att du vet vad som krävs för att skapa ett fullgott underlag för bokföringen och hur underlaget ska hanteras. Regler om bokföring och skattefrågor hanteras av Skatteverket.

Kommunen gör tillsynsbesök för att kontrollera att du som tillståndshavare har de kunskaper som krävs för alkoholserveringen. Du behöver hålla dig informerad om nya och ändrade regler som har betydelse för serveringsverksamheten. Om du har kännedom om tillsynen finns förutsättningar för ett bra samarbete och för dialog med tillsynsmyndigheterna.

Kunskapsmål

Kunskapsmål gällande tillsyn är dels att:

  1. känna till tillsynsmyndigheterna och deras uppdrag, och
  2. vara medveten om tillståndshavares skyldigheter i förhållande till tillsynsmyndigheterna.

Frågor och svar inom detta frågeområde är baserade på 9 kap. alkohollagen (2010:1622), AL.

För att förstå alkohollagens bestämmelser om tillsyn kan du med fördel läsa relevanta avsnitt i förarbetena inför provet. Nedan finner du hänvisningar till tillämpliga bestämmelser och några tips på inläsning.

Läs mer

Lyssna
  • 9 kap. 1–4 §§ AL om tillsynsmyndigheter.
  • 9 kap. 7 § AL om tillståndsbevis.
  • 9 kap. 11 § AL om tillståndshavares anmälningsskyldighet vid förändringar m.m.
  • 9 kap. 12 § AL om tillståndshavare avlider, fått förvaltare samt försatts i konkurs.
  • 9 kap. 13 § AL om tillståndshavarens skyldighet att lämna tillträde till lokaler och tillhandahålla handlingar vid tillsyn m.m.
  • 9 kap. 14 § AL om bokföring och statistiska uppgifter.
  • 9 kap. 17–18 §§ AL om kommunala sanktioner.

Alkohollag (2010:1622) (Riksdagen.se)

Uppdaterad
Dela länk till frågan