Syftet med kunskapsstödet är att: Stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder och ge vägledning för ett kunskapsbaserat och kvalitetssäkrat förebyggande arbete.Blå siluett grupp av människor

Kunskapsstödet ska särskilt uppmärksamma och sprida kunskap om hur våra målgrupper kan motverka att barn och unga börjar spela om pengar. Det ska även uppmärksamma skillnader mellan kvinnor och män.

Kunskapsstödets målgrupper

Aktuella målgrupper på lokal, regional och nationell nivå:

  • beslutsfattare och tjänstemän inom kommun och landsting
  • personer som i sitt arbete kommer i kontakt med spelproblem inom till exempel budget- och skuldrådgivning, fritidsverksamhet och delar av primärvården
  • statliga myndigheter med ansvar för spelfrågor eller områden med beröringspunkter till området
  • spelbolag
  • idrottsorganisationer
  • andra organisationer inom civilsamhället med intresse av att motarbeta spelproblem.

Kunskapsstödets delar

Kunskapsstödet är uppdelat i ett allmänt kunskapsstöd om spelproblem och förebyggande arbete och ett stöd kring vägledning för att planera och genomföra förebyggande åtgärder. Stödet består av kunskapssammanfattningar och informations- och vägledningsmaterial och ska vara ett stöd i de olika faserna av det förebyggande arbetet.

För att svara mot uppdraget att särskilt uppmärksamma barn och ungas spel om pengar tar vi fram kunskapsunderlag med fokus på barn och unga. Allt material vi tar fram om barn och unga hittar du under fliken Barn och unga.

Kunskapsstödets fyra delar:

  • Allmänt - kunskap
  • Allmänt - vägledning
  • Barn och unga - kunskap
  • Barn och unga - vägledning

Modell över Kunskapsstödet för att förebygga spelproblem. Modellen beskriver de tre delarna i Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem, allmän kunskap om spel om pengar och spelproblem, kunskap och fokus på barn och unga samt vägledning för det förebyggande arbetet där förebyggarcykeln används.

Alla produkter som tas fram inom ramen för hela kunskapsstödet hittar du under fliken Material.