Webbplatsens referenser

Här hittar du en lista över de referenser som fungerar som stöd för webbplatsen.

Artiklar

Abbott, M; Binde, P; Clark, L; Hodgins, D; Korn, D; Pereira, A; Quilty, L; Thomas, A; Volberg, R; Walker, D; Williams, R. The Conceptual Framework of Harmful Gambling Revised Edition [Internet]. Guelph, Ontario, Kanada: Gambling Research Exchange Ontario (GREO); 2015. [citerad 2016-08-29]. https://www.greo.ca/en/frameworks/conceptual-framework.aspx?_mid_=9350

Dowling N.A., Merkouris S.S., Greenwood C.J., Oldenhof E., Toumbouro J.W., Youssef G.J. Early risk and protective factors for problem gambling: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Clin Psychol Rev. 2017 Feb; 51:109-124. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735815301963

Dowling N, Suomi A. Jacksson A, Lavis T, Patford J, Cockman S, Thomas S, Bellringer M, Koziol-Mdain J, Battersby M, Harvey P, Abbott M. Problem gambling and intimate partner violence: a systematic review and meta-analysis. Trauma Violence & Abuse. 2016; 17 (1):43-61. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1533256X.2013.838130

Kourgiantakis T, Saint-Jacques M-C, Tremblay J. Problem gambling and families: A systematic review. Journal of Social Work Practice in the Addictions. 2013; 13 (4): 353-72. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1533256X.2013.838130

Lane W, Sacco P, Downton K, Ludeman E, Levy L, Tracy JK. Child maltreatment and problem gambling: A systematic review. Child Abuse Negl. 2016; 58: 24-38. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213416301004

Meyer, G; Fiebig, M et al. Development of an assessment tool to evaluate the risk potential of different gambling types. International Gambling Studies 11(2):221- 236; 2011. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14459795.2011.584890

Rapporter

Folkhälsomyndigheten. Metoder för att förebygga spelproblem. En systematisk litteraturöversikt. Folkhälsomyndigheten; 2016. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/m/metoder-for-att-forebygga-spelproblem/

Folkhälsomyndigheten. Snabbguide för drogförebyggande arbete [Internet]. Östersund: Folkhälsomyndigheten; 2015.

Folkhälsomyndigheten. Återhämtning från och konsekvenser av problemspelande. En rapport från Swelogs fördjupningsstudie. Östersund: Folkhälsomyndigheten; 2016. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/aa/aterhamtning-fran-och-konsekvenser-av-problemspelande/

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga. SBU-rapport nr 243. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering; 2015. https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/att-forebygga-missbruk-av-alkohol-droger-och-spel-hos-barn-och-unga/

Statens folkhälsoinstitut. Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2013. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/risk-och-skyddsfaktorer-for-problemspelande/

Statens folkhälsoinstitut. Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2010. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/s/spel-om-pengar-och-spelproblem-i-sverige-20082009-huvudresultat-fran-swelogs-befolkningsstudie/

Statens folkhälsoinstitut. Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2009/2010. Resultat från Swelogs ettårsuppföljning. Östersund: Statens folkhälsoinstitut; 2012. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/s/spel-om-pengar-och-spelproblem-i-sverige-20092010-resultat-fran-swelogs-ettarsuppfoljning/

Stockholm stads socialtjänstförvaltning. En grund för att växa. Forskning om att förebygga beteendeproblem hos barn [Internet] (FoU-rapport 2005:1). Stockholm: Stockholm stads socialtjänstförvaltning; 2005 [citerad 2016-05-15]. http://www.kometprogrammet.se/uploads/files/en-grund-for-att-vaxa.pdf

Avhandlingar

Fröberg F. Problem gambling among young women and men in Sweden [Doktorsavhandling]. Stockholm: Institutionen för klinisk neurovetenskap, Stockholm: Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet; 2014. https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44557

Övrigt

En förnyad folkhälsopolitik. Stockholm: Socialdepartementet; 2007/09:110. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-fornyad-folkhalsopolitik_GV03110

Utredningstjänsten (2008). PM Vegas automater. Dnr 2008-2017. Stockholm: Sveriges Riksdag.

Folkhälsomyndigheten. Swelogs prevalensundersökning 2015 [Internet]. Östersund: Folkhälsomyndigheten; 2016 [uppdaterad 2016-07-05; citerad 2016-08-18]. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/vad-vi-gor-inom-andts/spel/swelogs-befolkningsstudie/swelogs-prevalensstudie-2015/

Mål för folkhälsan. Stockholm: Socialdepartementet; 2002. Regeringens proposition 2002/03:35. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/mal-for-folkhalsan_GQ0335

Webbplatsen bygger även på kunskap som tagits fram i Kunskapsstödets publikationer. https://www.folkhalsomyndigheten.se/spelprevention/material-och-stod/publikationer/