Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem

Det förebyggande arbetet mot spelproblem bör kombinera åtgärder på olika nivåer och arenor. Det ger en större och mer långsiktig effekt. Framgångsrik spelprevention stärker skyddsfaktorer och minskar riskfaktorer.

Det finns likheter i det förebyggande arbetet oavsett om du arbetar med alkohol, narkotika, tobak och nikotin eller spel om pengar. Via denna länk kan du läsa mer om det generella förebyggande arbetet för ANDTS:

Förebyggande arbete inom ANDTS (folkhalsomyndigheten.se)

Arbetet måste också förhålla sig till att det finns skillnader i orsaker, användning och problem kopplade till de olika ANDTS-områdena. På dessa sidor får du fördjupad information om hur du kan gå till väga för att förebygga spelproblem på olika nivåer och arenor. Du får också veta hur du kan utveckla förebyggande metoder.

Innehållet vänder sig till dig som fattar beslut om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder. Det kan vara på lokal, regional eller nationell nivå. Du kan till exempel arbeta på en myndighet, inom hälso- och sjukvården, på ett spelbolag, eller i en idrottsrörelse, kamratstödjande förening eller annan idéburen organisation.

FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om spel om pengar och spelproblem:

Frågor och svar om spel om pengar och spelproblem (folkhalsomyndigheten.se)

Utgå från hälsans bestämningsfaktorer samt risk- och skyddsfaktorer

Utgångspunkten för allt förebyggande folkhälsoarbete är hälsans bestämningsfaktorer som de nya folkhälsopolitiska målområdena utgår från. Det är de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor, som är av central betydelse för hälsan.

Faktorer som leder till spelproblem kan vara knutna till individen själv, men också till det sociala sammanhanget med föräldrar och övrig familj, vänner och arbete. Samhällsstrukturella faktorer såsom socioekonomi och ojämlikhet påverkar också. Ett framgångsrikt förebyggande arbete fokuserar på att stärka skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer.

Arbeta på flera nivåer och olika arenor

För att få genomslag för det förebyggande arbetet, behöver det finnas en röd tråd mellan den lokala, regionala och nationella nivån. Inom det förebyggande arbetet finns också åtgärder på tre olika preventionsnivåer:

 • Universell nivå: Åtgärder riktade till hela befolkningen innan problemen har utvecklats. Det kan till exempel handla om att minska tillgängligheten till spel, öka tillsynen av spelmiljöer och genomföra utbildningskampanjer på skolor.
 • Selektiv nivå: Åtgärder riktade till särskilda riskgrupper. Det kan till exempel handla om att rikta information och utbildning till dem som spelar om pengar.
 • Indikerad nivå: Åtgärder riktade till individer. Det kan till exempel handla om att behandla personer med spelproblem.

Det finns också olika arenor för det förebyggande arbetet. Arenorna kan vara särskilt relevanta för att de når många som riskerar att få problem, eller för att målgrupperna inom arenan kan vara prioriterade, till exempel barn och unga. Eftersom risk- och skyddsfaktorer ofta samvarierar, är det bra att arbeta på flera olika arenor för att få större preventiv effekt.

Även arbete utifrån arenor kan göras på flera nivåer. Inom till exempel föreningslivet, är idrottsrörelsen en relevant arena. Insatserna mot spelproblem kan här riktas både mot alla i föreningen och mot vissa riskgrupper. Arbetet kan göras dels på den lokala nivån ute i föreningarna och dels på nationell nivå, som till exempel insatser inom Riksidrottsförbundet.

Föreningslivet som spelförebyggande arena

Ett flertal olika områden påverkar spelandet:

 • Lagar och policyS: elreglering och resurser till förebyggande verksamhet och behandling.
 • Vård och stöd: Tillgång till behandling och skuldhantering.
 • Spelens utformning: Snabbhet på spel, ljus- och ljudeffekter, spelansvarsåtgärder som gränssättning av tid och pengar.
 • Socialt stöd och relationer: Spelmönster och spelproblem bland familj och vänner.
 • Information och utbildning: Konsumentupplysning, information om negativa konsekvenser och risker med spel, utbildning och kunskap om var man kan få stöd och hjälp.
 • Spelmiljön: Personalens utbildning, tillgång till alkohol och spelens placering i lokalen.
 • Tillgänglighet och exponering: Öppettider, åldersgränser och prissättning.
 • Marknadsföring: Reklamens målgrupper och innehåll.

Bild 1. Faktorer som påverkar spelandet.

Informationen finns i texten.

Film om förebyggande arbete kring spelproblem

Läs mer

Övergripande information om folkhälsa och folkhälsoarbete

Information för dig som arbetar direkt eller indirekt med folkhälsa i kommuner, regioner, länsstyrelser och idéburna organisationer.

Tema folkhälsa (folkhalsomyndigheten.se)