Publicerad 3 september 2018

Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem

Förebyggande arbete mot spelproblem som kombinerar åtgärder på flera nivåer har visat sig ge en mer långsiktig effekt än åtgärder som enbart riktar in sig på enskilda nivåer.

Spelproblem går att förebygga

Innehållet som vi har samlat här ger dig fördjupad kunskap om tillvägagångssätt vid förebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå och hur förebyggande metoder kan utvecklas.

Innehållet vänder sig till dig som fattar beslut om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional och nationell nivå exempelvis på en myndighet, inom hälso- och sjukvården, på ett spelbolag eller en idéburen verksamhet såsom en idrottsrörelse eller en kamratstödjande förening. 

Arbeta på flera nivåer och på olika arenor

För att få så stort genomslag för det förebyggande arbetet som möjligt behöver det finnas en råd tråd mellan olika nivåer. Nivåerna kan dels delas in lokalt, regionalt och nationellt. Inom det förebyggande arbetet pratar man dock ofta om åtgärder inom tre olika preventionsnivåer:

  • Universell nivå: Åtgärder riktade till hela befolkningen som vidtas innan problemen har utvecklats. Det kan till exempel handla om att minska tillgängligheten av spel, öka tillsynen av spelmiljöer och genomföra utbildningskampanjer på skolor.
  • Selektiv nivå: Åtgärder riktade till särskilda riskgrupper. Det kan till exempel handla om att genomföra riktade informations- och utbildningsinsatser till dem som spelar.
  • Indikerad nivå: Åtgärder riktade till individer. Det kan till exempel handla om behandling av individer med pågående spelproblem eller personer som har återfallit i spelproblem.

Det finns olika arenor att bedriva förebyggande arbete inom. Arenorna kan vara extra relevanta för att de når många som riskerar att få problem eller för att målgrupperna inom arenan kan vara extra prioriterade, till exempel barn och unga. Eftersom risk- och skyddsfaktorer ofta samvarierar är det bra att arbeta på flera olika arenor för att få större preventiv effekt.

Även arbete utifrån arenor kan innebära att insatserna kan röra sig på flera nivåer. Vi kan till exempel titta på föreningslivet, där idrottsrörelsen är en relevant arena. Insatserna mot spelproblem kan här röra sig både mot alla inom föreningen eller mot vissa riskgrupper. Arbetet kan både rymmas på den lokala nivån ute i föreningen men också vara mer nationellt, till exempel insatser inom Riksidrottsförbundet.

Utgå från bestämningsfaktorer samt risk- och skyddsfaktorer

Utgångspunkten för allt förebyggande folkhälsoarbete är hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som är av central betydelse för hälsan. Faktorer som leder till spelproblem kan vara knutna till individen själv, men också till det sociala sammanhanget med familj, vänner och arbete. Samhällsstrukturella faktorer såsom socioekonomi och ojämlikhet påverkar också. Ett framgångsrikt förebyggande arbete fokuserar på att stärka identifierade skyddsfaktorer och motverka identifierade riskfaktorer.  

illustration spelkort

 

Film om förebyggande arbete kring spelproblem

Läs mer

Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar
Systematisk litteraturöversikt: Metoder för att förebygga spelproblem
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU): Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga