Publicerad 3 september 2018

Vägledning för förebyggande arbete om spelproblem

Förebyggande arbete mot spelproblem som kombinerar åtgärder på flera nivåer har visat sig ge en mer långsiktig effekt än åtgärder som enbart riktar in sig på enskilda nivåer.

Spelproblem går att förebygga

Innehållet som vi har samlat här ger dig fördjupad kunskap om tillvägagångssätt vid förebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå och hur förebyggande metoder kan utvecklas.

Innehållet vänder sig till dig som fattar beslut om, utvecklar och analyserar förebyggande åtgärder på lokal, regional och nationell nivå exempelvis på en myndighet, inom hälso- och sjukvården, på ett spelbolag eller en idéburen verksamhet såsom en idrottsrörelse eller en kamratstödjande förening. 

Utgå från bestämningsfaktorer samt risk- och skyddsfaktorer

Utgångspunkten för allt förebyggande folkhälsoarbete är hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som är av central betydelse för hälsan. Faktorer som leder till spelproblem kan vara knutna till individen själv, men också till det sociala sammanhanget med familj, vänner och arbete. Samhällsstrukturella faktorer såsom socioekonomi och ojämlikhet påverkar också. Ett framgångsrikt förebyggande arbete fokuserar på att stärka identifierade skyddsfaktorer och motverka identifierade riskfaktorer.  

illustration spelkort

Det förebyggande arbetet består av åtgärder på tre nivåer:

  • Åtgärder riktade till hela befolkningen som vidtas innan problemen har utvecklats. Det kan till exempel handla om att minska tillgängligheten av spel, öka tillsynen av spelmiljöer och genomföra utbildningskampanjer på skolor.
  • Åtgärder riktade till särskilda riskgrupper. Det kan till exempel handla om att genomföra riktade informations- och utbildningsinsatser till dem som spelar.
  • Åtgärder riktade till individer. Det kan till exempel handla om behandling av individer med pågående spelproblem eller personer som har återfallit i spelproblem.

Film om förebyggande arbete kring spelproblem

Läs mer

Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas ansvar
Systematisk litteraturöversikt: Metoder för att förebygga spelproblem
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU): Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos barn och unga