Bakgrund

Antibiotikaresistens är inte bara en medicinsk fråga. Om bakteriers motståndskraft gör att antibiotika inte längre är verksamma, innebär det också en stor utmaning för folkhälsan, samhället och en hållbar utveckling. Därför behöver hela samhället hjälpas åt att vända utvecklingen. För att uppnå detta skapades initiativet Antibiotikasmart Sverige.

Arbetet mot antibiotikaresistens kan ske på många olika sätt och alla kan bidra utifrån sina förutsättningar. Som invånare kan det handla om enkla val i vardagen såsom att genom god hygien minska smittspridning, ta del av vaccinationsprogram och använda antibiotika på det sätt sjukvården föreskriver. I våra yrkesroller har vi också möjlighet att påverka situationen. Vare sig vi jobbar inom forskning eller industri med utveckling av nya produkter och tjänster, möter och vårdar människor inom hälso- och sjukvård, utbildning eller omsorg, eller arbetar verksamhetsövergripande inom folkhälsa, samhällsbyggnad eller hållbar utveckling finns det aspekter där vi kan vara med och förändra.

En viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens är det så kallade one health-perspektivet, att åtgärder behöver samordnas mellan sektorer och omfatta hälso- och sjukvård och folkhälsa, veterinärmedicin och djurhälsa, livsmedel, yttre miljö och forskning. I Sverige finns en tvärsektoriell samverkansfunktion som arbetar på regeringens uppdrag utifrån alla dessa perspektiv. Den koordineras av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket. Antibiotikasmart Sverige har framför allt fokus på folkhälsa, men står i nära kontakt med olika tvärsektoriella samarbeten där flera av de centrala organisationerna är aktiva.

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har ett gemensamt uppdrag från regeringen att leda en nationell samverkansfunktion