Nyhetsbrev GD-Forum – mars 2024

Det här informationsbrevet riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av hur myndigheterna inom GD-Forum arbetar med att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i sina verksamheter utifrån sina uppdrag.

Informationsbrevet skickas ut av den operativa gruppen för GD-Forum – Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030.

Aktuellt inom GD-Forum för Agenda 2030

Planering inför nätverksträffen 2024, ”Myndigheter och näringsliv i samverkan för Agenda 2030 – för ökad resiliens och grön omställning”, pågår nu för fullt. Om du som är medlem i nätverket har missat utskick om detta så hittar du information om anmälan och innehåll längre ner i informationsbrevet.

På GD-Forums hemsida kan du nu även hitta statistik och resultat från medlemmars genomförande av GD-Forums hållbarhetsbarometer. Inom kort kommer det även att finnas tre goda exempel från myndigheter som genomfört barometern.

GD-Forums hållbarhetsbarometer

Aktuella frågor för GD-Forum och Agenda 2030

Så här ser arbetet med folkhälsa ut i ditt län

I den här rapporten finns resultat från en kartläggning av folkhälsoarbetet på lokal och regional nivå. En nulägesbild som kan användas som ett underlag för att stärka och utveckla det fortsatta folkhälsoarbetet, där målet är att få till en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. För att folkhälsoarbetet ska bli effektivt behöver vissa förutsättningar finnas, till exempel att organisationen har tydliga mål och resurser, kompetens och tid för att prioritera arbete samt samordna och följa upp.

Så här ser arbetet med folkhälsa ut i ditt län (folkhalsomyndigheten.se)

12 projekt för genomförande av Agenda 2030

Formas deltar i ett nytt samarbete med elva länder på fyra kontinenter där en global pilotutlysning för att påskynda arbetet med att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål genomförts. Nu har tolv projekt beviljats medel, och i sex av dem finns svensk deltagande. Projekten rör bland annat livsmedelssäkerhet och livsmedelsförsörjning; vattensäkerhet; ren luft; energiutvinning och biologisk bekämpning av sjukdomar på tomat. Projekten kommer att pågå under 2–4 år.

Sex svenska projekt ska öka takten för att nå globala målen (formas.se)

Ny e-utbildning: God och jämlik hälsa för samhällets utveckling

Snart lanseras Folkhälsomyndighetens nya e-utbildning: ”God och jämlik hälsa för samhällets utveckling”. Den svarar på vad god och jämlik hälsa innebär, varför det är viktigt för både individen och för samhällets utveckling, och hur offentliga aktörer kan göra mer, bättre eller annorlunda för att bidra till en god och jämlik hälsa. Från den 3 april hittar du e-utbildningen via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet

Ett metodstöd för den som jobbar med att omvandla ny kunskap till praktisk nytta finns nu på Folkhälsomyndighetens webbplats. Materialet består av rapporten ”Från nyhet till vardagsnytta, Checklista för implementering med kvalitet” och ”E-guide implementering”. Fem korta filmer ingår också, där olika aktörer ger sitt perspektiv på implementering. Materialpaketet i sin helhet ger ett lättillgängligt och praktiskt stöd för implementering i praktiken.

Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet (folkhalsomyndigheten.se)

Innovationsplattformar för hållbara matsystem

Vinnova finansierar åtta innovationsplattformar för att skapa innovation på systemnivå, för ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem. Plattformarna ska exempelvis stärka den svenska värdekedjan för alternativa proteiner, hitta innovativa sätt för att Sverige ska kunna bli mer självförsörjande och utveckla de platser där konsumenter möter mat. I satsningen jobbar en bredd av aktörer och kompetenser tillsammans i en innovationsplattform med fokus på några ambitiösa omställningsmål. Plattformarna består av minst tre organisationer och ska bidra till experimenterande och utforskande av nya metoder och arbetssätt.

Åtta innovationsplattformar för hållbara matsystem (vinnova.se)

Nya verktyg och metoder för jämställdhet i den digitala teknikutvecklingen

Vinnovas pågående projektfinansiering inom området avancerad digitalisering riktas till aktörer som vill utveckla verktyg och metoder för att säkerställa att jämställdhet integreras i den snabba digitala omställning som sker i svensk industri.

Nya verktyg och metoder för jämställdhet i den digitala teknikutvecklingen (vinnova.se)

Visioner i norr – myndighetssamarbete inom Rådet för hållbara städer

Platsens unika förutsättningar är utgångspunkt för mobilisering av aktörer för att skapa långsiktigt hållbara gestaltade livsmiljöer i detta projekt, som arbetar med att öka mottagarkapacitet på flera nivåer i systemet, kunskaps- och metodutveckling. I dagsläget är idéskisser för projekten färdiga och projektet går in i steg 2. Mer information finns här:

Fem program för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle

Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Fem program startas nu upp inom områdena industri, metall- och mineralförsörjning, vattenresurser, offentlig sektor samt samhällsbyggnad och mobilitet.

Första programmen inom Impact Innovation (impactinnovation.se)

Det samhällsekonomiska värdet av hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbete

Folkhälsomyndigheten har sammanfattat resultat från ett antal hälsoekonomiska analyser inom området alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS). Resultaten visar att både hälsomässiga och ekonomiska vinster kan göras genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot det skadliga bruket av alkohol och användningen av narkotika, dopning och tobaks- och nikotinprodukter samt överdrivet spel om pengar.

Faktablad: Det samhällsekonomiska värdet av hälsofrämjande och förebyggande ANDTS-arbete (folkhalsomyndigheten.se)

Guide för yrkesverksamma om vetenskapligt baserad ANDTS-prevention

Folkhälsomyndigheten har publicerat en guide för yrkesverksamma om vetenskapligt baserad preventionsarbete inom området alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS). Guiden är en svensk version av European Prevention Curriculum, som tagits fram av Europeiska narkotikabyrån. Den svenska guiden innehåller kunskap och internationella riktlinjer för hur man kan arbeta evidensbaserat och etiskt med att förebygga ANDTS-problematik.

Behov att gå bortom BNP till ett helhetsbegrepp om välbefinnande för människa och planet

Bruttonationalprodukten (BNP) har sedan det introducerades varit det främsta sättet att mäta utveckling. BNP mäter dock enbart ett lands produktion av varor och tjänster, utan att ta hänsyn till välfärd eller välmående, miljömässig hållbarhet och fördelning av resurser.

Sveriges rådsmedlem i ”China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED)” leder en studie om breddade mått på utveckling. Ambitionen är att bidra till etablerandet av ett gemensamt språk och identifiera nya vägar att förstå och mäta välbefinnande för människa och planet.

Moving Beyond GDP: Toward measuring fundamental and common values (cciced.eco)

Transformation for sustainability – hybrid summer course

One Health-ansatsen mobiliserar olika sektorer, discipliner och samhällen på olika samhällsnivåer för att arbeta tillsammans för att främja välbefinnande och hantera hot mot hälsa och ekosystem. Denna sommarkurs kombinerar e-lärande och on-campus-lärande genom ett samarbete mellan Stockholm Trio, Stockholm School of Economics och Uppsala universitet. Kursen är avsedd för dem som vill förstå One Health-ansatsen genom innovativ, tvärsektoriell och systematisk utveckling.

One Health – transformation for sustainability - hybrid summer course (education.ki.se)

Kalendarium för kommande möten och konferenser

Dags för nätverksträff, GD-Forum 2024

Den 25 april med start klockan 12.00 är det dags för årets nätverksträff för GD-forums medlemmar. Temat i år är ”Myndigheter och näringsliv i samverkan för Agenda 2030 – för ökad resiliens och grön omställning”. Platsen för årets GD-Forum är Näringslivets hus i Stockholm. Vid årets forum kan vi förutom intressanta framträdanden från myndigheter inom nätverket även förvänta oss spännande inspel från Svenskt näringsliv och medlemsföretag. GD-forum 2024 kommer att genomföras i samverkan med Svenskt näringsliv och kommer att inledas av Jan-Olof Jacke, VD på Svenskt näringsliv.

Vi vill redan nu passa på att informera myndigheterna inom nätverket om att alla kommer få i uppgift att lyfta ett gott exempel från samverkan med näringslivsaktörer. Ett fullständigt program kommer inom kort.

Växa hållbart i Malmö

Hur möter vi sociala skillnader i en växande stad på ett hållbart sätt? Följ med Mötesplats social hållbarhet på en heldagskonferens i Malmö den 16 april. Vi bjuder på en unik upplevelse med särskilt fokus på barn och unga där forskning och praktik möts. Vårt mål är att du ska få ytterligare kraft och kunskap för att göra skillnad på din hemmaplan!

Tillsammans utforskar vi strategier och arbetssätt som strävar efter att vara hållbara, skapar positiva synergier för många, bygger på samarbete, och inte minst – bidrar till en effektiv resursanvändning.

Om konferensen och Mötesplats social hållbarhet (folkhalsomyndigheten.se)

En tid av kris och möjligheter – Formas Agenda 2030-konferens

Temat för 2024 års konferens är kunskap som grund för ett framtidssäkrat samhälle. I Agenda 2030 finns framtidsmål formulerade, men vilken kunskap behövs i tider av alltmer komplexa kriser för att uppnå målen? Forskning och innovation stärker samhällets samlade kompetens och ger oss redskap för att genomföra den gröna omställningen – men hur rustar vi oss för att hantera både dagens utmaningar och framtidens frågor?

Konferensen livesänds och äger rum på Münchenbryggeriet, Söder mälarstrand 29, Stockholm kl. 10–18, den 21 maj 2024.

Formas Agenda 2030-konferens: En tid av kris och möjligheter (formas.se)

Ett mer samordnat & behovsanpassat statligt stöd – vad har vi lärt oss?

Den nationella samordnaren för Agenda 2030 tog 2021 initiativ till piloten Regional samordning. Målet för piloten är att nationella myndigheter och länsstyrelserna tillsammans ska utveckla och pröva en modell för samordning av statens stöd för att stärka kommunernas kapacitet att arbeta med risk- och skyddsfaktorer, i syfte att bidra till att barn och unga klarar skolan.

Den 13 mars kl. 13.30–16.00 kommer vi berätta mer om vårt arbete i piloten men också om våra slutsatser och vad vi har lärt oss så här långt.

Skype-länk till spridningskonferensen

Inbjudan: Start för Impact Innovation

Varmt välkomna att fira starten för nya program inom Impact Innovation. Den 14 mars får vi träffa de nya programmen och veta mer om vad de vill uppnå. Generaldirektörerna från finansierande myndigheter delar med sig av sina förväntningar och vi får höra mer om lärdomar från internationella missionssatsningar.

Start för Impact Innovation, Sveriges innovationssatsning för 2030-talet! (impactinnovation.se)

Bidra till kunskapsdriven policyutveckling för klimatomställning – Rundabordssamtal

Formas bjuder in till rundabordssamtal för att identifiera områden där vetenskaplig kunskap i större utsträckning behöver integreras i offentliga aktörers arbete för att skapa innovativa policys, regelverk och arbetssätt. Samtalen kommer att handla om att hantera komplexa frågor och potentiella mål- och intressekonflikter. Du som arbetar i en offentlig organisation och har rådighet över nya eller alternativa policys, regelverk eller arbetssätt på klimatområdet, samt har behov av vetenskaplig kunskap för policyutveckling har en nyckelroll i samtalet. Välkommen!

Rundabordssamtal 24–25 april: Kunskapsdriven policyutveckling för klimatomställning (formas.se)

drogFOKUS 2024

Den 23–24 oktober 2024 anordnas drogFOKUS – Sveriges största konferens om förebyggande vård och behandling samt brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Ta del av den senaste forskningen, delta i samtal och knyt viktiga kontakter.

Om konferensen drogFOKUS 2024 (drogfokus.nu)

Samtal om ekonomisk brottslighet och kopplingen till ett hållbart samhälle

Ekonomisk brottslighet ingår ofta som en länk i en brottskedja med penningtvätt, människohandel, droghandel, bidragsbrott, miljöbrott med mera. Att förebygga ekonomisk brottslighet kan därför bidra till en rad hållbarhetsområden, till exempel mål 8 och 16. Tillit och förtroende i samhället är en sårbar resurs som kan vara svår att återuppbygga när den förbrukats. Vi ser att myndigheter har en särskilt stor möjlighet att bidra till en hållbar utveckling genom att bygga det förtroende som är en förutsättning för ett fredligt och inkluderande samhälle.

21 maj kl. 10–11 bjuder Skatteverket in GD-Forum till ett digitalt seminarium. Vi återkommer med information om program och anmälan.

Mer information och nyheter hittar du på GD-Forums webbplats

Frågor?

Har du frågor, vill lämna förslag, komma i kontakt eller avanmäla dig från detta informationsbrev, mejla till:

gd-forumagenda2030@folkhalsomyndigheten.se