Så här ser arbetet med folkhälsa ut i ditt län

Lyssna

Här visas resultat från en kartläggning av folkhälsoarbetet på lokal och regional nivå som genomfördes under 2022. Resultaten visar en nulägesbild och kan användas som ett diskussionsunderlag för att stärka och utveckla det fortsatta folkhälsoarbetet, inom din organisation eller tillsammans med andra aktörer i länet.

På den här webbsidan hittar du länsvisa resultat från kartläggningen om hur folkhälsoarbetet ser ut på lokal och regional nivå. Resultaten innehåller information om hur kommunerna, regionen och länsstyrelsen i respektive län har svarat på frågor om sitt folkhälsoarbete.

För att folkhälsoarbetet ska bli effektivt behöver vissa förutsättningar finnas. Till exempel att organisationen har tydliga mål och att resurser, kompetens och tid finns för att prioritera, leda, samordna och följa upp arbetet. Därför är det viktigt att känna till hur det ser ut i din organisation.

Genväg till rubriken Länsvisa rapporter

Ett underlag för fortsatt arbete

Resultaten från kartläggningen kan användas som ett underlag för att utveckla både folkhälsoarbetet och samarbetsformerna inom din organisation eller tillsammans med andra aktörer i länet.

Förslag på diskussionsfrågor

Här har vi gett förslag på frågor som du kan utgå från när du analyserar resultaten i rapporten, och som kan ligga till grund för ert fortsatta folkhälsoarbete.

  • Finns det områden där ni behöver göra mer? Exempelvis arbete med tydligare prioriteringar eller resurssättning.
  • Finns det områden där ni kan göra bättre eller göra annorlunda? Exempelvis kopplat till styrning, organisering eller uppföljning av folkhälsoarbetet.
  • Hur ser era förutsättningar och möjligheter ut för att uppnå målen med ert folkhälsoarbete?
  • Kan ni förbättra förutsättningarna och möjligheterna för arbetet på något sätt?
  • Vilka andra aktörer finns som ni vill utbyta erfarenheter med eller lära av?

Verktyg för att kartlägga relevanta aktörer i folkhälsoarbetet

Arbetet för en god och jämlik hälsa behöver ske inom respektive verksamhets ansvarsområden. Men ofta behövs samarbeten för att effektivisera arbetet och nå uppsatta mål. Folkhälsomyndigheten har tagit fram mallar som kan användas för aktörskartläggning. Mallarna kan vara ytterligare ett verktyg i era fortsatta diskussioner.

Mallar för aktörskartläggning

Om undersökningen

Våren 2022 fick Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att stärka det regionala och lokala folkhälsoarbetet och implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken. I uppdraget ingick att kartlägga hur folkhälsoarbetet och förutsättningarna ser ut på lokal och regional nivå. Det gjordes med hjälp av två enkäter.

Kommunernas och regionernas svar samlades in av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) via webbenkäten Medlemsenkät folkhälsa. Länsstyrelserna svarade på en separat webbenkät som genomfördes på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Båda enkäterna besvarades hösten 2022.

Resultaten visar bland annat att 88 procent av de kommuner som deltog i undersökningen har ett styrdokument där organisationens folkhälsoarbete ingår.

Figur 1. Ingår organisationens folkhälsoarbete i något styrdokument? Svar från 247 kommuner.

Karta som visar hur många kommuner som har ett styrdokument där organisationens folkhälsoarbete ingår. 88 procent svarade att organisationens folkhälsoarbete ingår i ett styrdokument.

Se kartbilden i större format

Våren 2024 kommer Folkhälsomyndigheten att publicera fler resultat på nationell nivå. Förutom resultaten från de två enkätundersökningarna presenterar vi även resultat från fördjupade dialoger som länsstyrelserna har genomfört i länen under 2023.

Länsvisa rapporter

Folkhälsoarbetet i Blekinge län 2022 (PDF, 389 kB)

Folkhälsoarbetet i Dalarnas län 2022 (PDF, 425 kB)

Folkhälsoarbetet i Gotlands län 2022 (PDF, 331 kB)

Folkhälsoarbetet i Gävleborgs län 2022 (PDF, 454 kB)

Folkhälsoarbetet i Hallands län 2022 (PDF, 435 kB)

Folkhälsoarbetet i Jämtlands län 2022 (PDF, 401 kB)

Folkhälsoarbetet i Jönköpings län 2022 (PDF, 457 kB)

Folkhälsoarbetet i Kalmar län 2022 (PDF, 456 kB)

Folkhälsoarbetet i Kronobergs län 2022 (PDF, 429 kB)

Folkhälsoarbetet i Norrbottens län 2022 (PDF, 465 kB)

Folkhälsoarbetet i Skåne län 2022 (PDF, 471 kB)

Folkhälsoarbetet i Stockholms län 2022 (PDF, 448 kB)

Folkhälsoarbetet i Södermanlands län 2022 (PDF, 435 kB)

Folkhälsoarbetet i Uppsala län 2022 (PDF, 454 kB)

Folkhälsoarbetet i Värmlands län 2022 (PDF, 468 kB)

Folkhälsoarbetet i Västerbottens län 2022 (PDF, 456 kB)

Folkhälsoarbetet i Västernorrlands län 2022 (PDF, 428 kB)

Folkhälsoarbetet i Västmanlands län 2022 (PDF, 421 kB)

Folkhälsoarbetet i Västra Götalands län 2022 (PDF, 557 kB)

Folkhälsoarbetet i Örebro län 2022 (PDF, 431 kB)

Folkhälsoarbetet i Östergötlands län 2022 (PDF, 472 kB)

Läs mer

För den som vill läsa mer kan vi rekommendera följande: