Uppdaterad 30 januari 2020

Om oss

GD-Forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter för att genomföra Agenda 2030. Myndigheterna inom GD-Forum strävar efter att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i sin verksamhet utifrån sina uppdrag.

Myndigheterna inom GD-Forum strävar efter att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i sin verksamhet utifrån sina uppdrag.

GD-Forums arbete är uppdelat i olika ämnesområden och fokus är ökad samverkan kring de globala målen, erfarenhetsutbyte samt att lära sig av varandra.

Myndigheterna för en strategisk dialog på ledningsnivå, samtidigt som de skapar möjligheter för samverkan, konkreta samarbeten och partnerskap på operativ nivå. Målet är att vara föregångare för genomförandet av agendan.

Läs om GD-Forums styrstruktur.

Avsiktsförklaring

Som utgångspunkt för GD-Forum finns en gemensam avsiktsförklaring. Genom avsiktsförklaringen åtar sig myndigheterna att i samverkan bidra till genomförandet av målen i Agenda 2030 inom sina respektive uppdrag.

Läs om GD-Forums avsiktsförklaring.

Samverkansplan

GD-Forum har antagit en samverkansplan som ska vägleda arbetet för de kommande åren. Samverkansplanen fokuserar på att lösa gemensamma utmaningar och hantera de möjligheter som myndigheterna står inför i genomförandet av Agenda 2030. Lärande, erfarenhetsutbyte och smarta lösningar står i centrum för arbetet, liksom inspiration från internationella aktörer.

Samverkansplanen syftar till ökad handlingskraft och fokuserar på tre ämnesområden kring konkret arbete.

De tre områdena är:

  • Hållbarhetsbarometer
  • Informationsbanken
  • Innovativa arbetssätt

Hållbarhetsbarometern

Idén med Hållbarhetsbarometern är att skapa ett verktyg för att kartlägga myndigheternas hållbarhetsarbete, dess styrkor och utvecklingsområden. Utöver självskattning och dialog bidrar det till ökat lärande mellan myndigheter kring hållbarhetsarbetet.

Informationsbanken Agenda 2030

Informationsbanken har som mål att lösa utmaningen med en gemensam digital arbetsyta för GD-Forums myndigheter. Den gemensamma arbetsytan ska användas till att samla och dela dokument och goda exempel på arbete med de globala målen i myndigheters verksamhetsplanering, hur en hållbarhetspolicy kan se ut, hur Agenda 2030 kan integreras i årsrapportering, omvärldsspaning och webbaserade utbildningar med mera.

Innovativa arbetssätt

Det tredje området är utvecklandet av innovativa arbetssätt där vi arbetar med samverkan för att bidra till en snabbare omställning till ett hållbart samhälle. Där utmaningarna är komplexa behöver myndigheter och andra aktörer samverka för att identifiera nästa möjliga steg att ta tillsammans. För att möta de utmaningar som finns driver, designar och testar myndigheterna och andra aktörer förnyelse i samverkan.