Gemensam avsiktsförklaring

Till grund för samverkan för GD-Forum – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030, finns en gemensam avsiktsförklaring.

Avsiktsförklaringen är ett ställningstagande för myndigheter i arbetet för en hållbar utveckling. Läs avsiktsförklaringen här nedan och i sin helhet som PDF. Dokumentet uppdateras löpande allt eftersom myndigheter ansluter sig till forumet.

Avsiktsförklaring – Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 (PDF, 121 kB)(Öppnas i nytt fönster)

Agenda 2030 är universell och dess mål är ömsesidigt förstärkande och utgör tillsammans en helhet. Målen omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 är ett förhållningssätt och i många delar en styrningsfråga, som ska genomsyra all politik och verksamhet i Sverige och internationellt. Alla kan bidra till en bättre framtid där ingen lämnas utanför.

Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för myndigheters olika uppdrag och verksamheter, tar vi myndigheter inom GD-Forum ett avstamp för ökad samverkan i genomförandet av Agenda 2030.

Svenska myndigheters löfte

Genom GD-Forum visar deltagande myndighetschefer ansvar och ledarskap för att bidra till genomförandet av Agenda 2030 och för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

De myndigheter som står bakom denna deklaration bidrar till genomförandet av Agenda 2030 genom att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i sin verksamhet utifrån sina kärnuppdrag.

Svenska myndigheters principer

Vårt arbete genomsyras av öppenhet, icke-diskriminering, deltagande och ansvarsutkrävande samt utgår från perspektiv på utveckling från människor som lever i fattigdom.

Vårt arbete utgår ifrån och bevakar rättsstatens principer, goda förvaltningsmetoder och antikorruption. Detta är grundförutsättningar för att bedriva förändring.

Vårt samarbete utgår ifrån att vi möts på lika villkor och bidrar till att uppnå gemensamma mål inom ramen för våra uppdrag.

Svenska myndigheters bidrag i Sverige och internationellt

Vi för en strategisk dialog, möjliggör ökad samstämmighet och utarbetar former för konkreta samarbeten kring genomförandet av Agenda 2030. Vi bidrar med expertkunskap i dialogen och arbetet för hållbar utveckling.

Vi stöttar varandra då vi möter aktuella globala utmaningar och då vi ser möjligheter till lösningar. Vi vidareutvecklar våra myndigheters hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030 och kommunicerar detta på ett öppet och jämförbart sätt.

Vi bygger vidare på den samverkan som redan pågår mellan myndigheterna och tillsammans med andra aktörer samt prövar nya arbetsmetoder i ljuset av den nya transformativa agendan. Vi möter behov, förväntningar och efterfrågan på svensk kompetens för kapacitetsutveckling inom offentlig förvaltning. Vi beskriver våra prioriterade fokusområden i en årlig samverkansplan för GD-Forum. Detta arbete ska kontinuerligt följas upp och vidareutvecklas.