Styrstruktur

Aktuell styrstuktur för GD-Forum beslutad vid Nätverksträffen 25 april 2022.

Syftet med GD-Forum

Syftet med GD-Forum är att vara en central och drivande aktör i genomförandet av Agenda 2030 i statsförvaltningen. Utifrån respektive myndighets uppdrag och ansvarsområde sker i GD-forum samverkan kring de globala målen för hållbar utveckling. Erfarenhetsutbyte och lärande myndigheterna emellan är centrala delar. Myndigheterna inom GD-Forum strävar efter att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga) i sin verksamhet utifrån sina kärnuppdrag. Till grund för GD-Forum ligger en gemensam avsiktsförklaring.

Nätverket GD-Forum

Består av myndighetschefer som undertecknat avsiktsförklaringen. Målsättningen är att GD-Forum träffas en gång per år. Myndigheterna inom GD-Forum har ett ömsesidigt ansvar för att tillställa resurser för det gemensamma arbetet. En myndighet samordnar nätverket och sammankallar Lilla GD-gruppen och Operativa gruppen (se nedan). Ytterligare myndigheter ansvarar för den gemensamma samverkansplanen, den årliga nätverksträffen och kommunikation.

GD-Forum ansvarar för att:

 • Sätta ramar och riktlinjer för nästa verksamhetsår/period,
 • Tillse att arbetet som skett under året/perioden följs upp,
 • Utse ledamöter till Lilla GD-gruppen, se nedan.

Lilla GD-gruppen

Består av ett mindre antal myndighetschefer som bildar en styrgrupp och vilka antar en mer aktiv roll i att driva GD-Forum. Myndighetscheferna i Lilla GD-gruppen utses av GD-Forum efter intresseanmälan.

Kompositionen i gruppen ska vara sådan att de tre dimensionerna av hållbarhet representeras, liksom både det nationella och det internationella genomförandet av agendan. Vidare bör sammansättningen säkerställa att myndigheterna sorterar under så många departement som möjligt, för största möjliga kontaktyta med Regeringskansliet. Lilla GD-gruppen möts cirka 4 gånger per år och beslut i gruppen fattas i konsensus.

Myndighetschefer som ingår i Lilla GD-gruppen åtar sig att aktivt delta i gruppens arbete samt tillställa resurser (personal och finansiella medel) för den Operativa gruppen.

Lilla GD-gruppen ansvarar för att:

 • Genomföra ett årligt möte inom GD-Forum
 • Lägga fram förslag för GD-Forum
 • Ge uppdrag till Operativa gruppen
 • Föra dialog med Regeringskansliet och andra strategiska aktörer å GD-Forums vägnar.

Operativa gruppen

Består av tjänstepersoner från myndigheter ingående i Lilla GD-gruppen och från ytterligare myndigheter som vill och kan ta en mer aktiv roll i att driva myndigheternas gemensamma Agenda 2030-arbete framåt. Möten sker löpande.

Operativa gruppen ansvarar för att utgöra beredningsorgan för Lilla GD-gruppen genom att bland annat:

 • Gemensamt identifiera utmaningar
 • Samverka kring förslag till lösningar och framtidsvisioner
 • Bistå Lilla GD-gruppen i genomförandet av uppdrag
 • Bistå i att arrangera nätverksmötena i GD-Forum
 • Omvärldsbevakning