Uppdaterad 13 mars 2020

Styrstruktur

Styrstruktur för GD-Forum – beslutad vid GD-Forum 2020.

Syftet med GD-Forum

Syftet med GD-Forum är att vara en central och drivande aktör i genomförandet av Agenda 2030 i statsförvaltningen. I samverkan och utifrån respektive myndighets uppdrag och ansvarsområde drivs de globala målen tematiskt. Erfarenhetsutbyte och lärande myndigheterna emellan är helt centrala delar. Myndigheterna inom GD-Forum strävar efter att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga) i sin verksamhet utifrån sina kärnuppdrag. Till grund för GD-Forum ligger en gemensam avsiktsförklaring.

Nätverket GD-Forum

Består av myndighetschefer som undertecknat avsiktsförklaringen. Målsättningen är att GD-Forum träffas en gång per år. Myndigheterna inom GD-Forum har ett ömsesidigt ansvar för att tillställa resurser för det gemensamma arbetet. En myndighet utgör värdmyndighet och samordnar nätverket.

GD-Forum ansvarar för att:

 • Sätta ramar och riktlinjer för nästa verksamhetsår/period.
 • Tillse att arbetet som skett under året/perioden följs upp.
 • Utse ledamöter till Lilla GD-gruppen, se nedan.

Lilla GD-gruppen

Består av ett mindre antal myndighetschefer som bildar en styrgrupp och vilka antar en mer aktiv roll i att driva GD-Forum. Myndighetscheferna i Lilla GD-gruppen utses av GD-Forum efter intresseanmälan.

Kompositionen i gruppen ska vara sådan att de tre dimensionerna av hållbarhet representeras, liksom både det nationella och det internationella genomförandet av agendan. Vidare bör sammansättningen säkerställa att myndigheterna sorterar under så många departement som möjligt, för största möjliga kontaktyta med Regeringskansliet. Lilla GD-gruppen möts cirka 4 gånger per år och beslut i gruppen fattas i konsensus.

Myndighetschefer som ingår i Lilla GD-gruppen åtar sig att aktivt delta i gruppens arbete samt tillställa resurser (personal och finansiella medel) för den Operativa gruppen (se nedan).

Efter beslut vid GD-Forum 2020 den 3 mars 2020, utgörs Lilla GD-gruppen av följande myndighetschefer:

 • Anna-Karin Jatko, Exportkreditnämnden
 • Annica Sohlström, Livsmedelsverket,
 • Björn Risinger, Naturvårdsverket
 • Carin Jämtin, Sida
 • Darja Isaksson, Vinnova
 • Erik Thedéen, Finansinspektionen
 • Georg Andrén, Länsstyrelsen Värmlands län
 • Jakob Granit, Havs- och Vattenmyndigheten
 • Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten
 • Madeleine Sjöstedt, Svenska institutet
 • Nina Cromnier, Strålsäkerhetsmyndigheten

Operativa gruppen

Består av tjänstemän från myndigheter ingående i Lilla GD-gruppen och från ytterligare myndigheter som vill och kan ta en mer aktiv roll i att driva myndigheternas gemensamma Agenda 2030-arbete framåt. Möten sker löpande. Samordning och kommunikation av arbetet görs i nuläget av Folkhälsomyndigheten. Värdmyndigheten ansvarar även för inbjudan till det årliga GD-Forum samt övrig kommunikation inom GD-Forum.

Styrstruktur för GD-Forum – Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 (pdf)