Uppdaterad 15 juni 2018

Behandling

Den behandling av hiv som används i Sverige idag minskar virusmängden till oftast icke mätbara nivåer i blodplasma. Detta innebär att skador på immunförsvaret kan förhindras och att den förväntade livslängden inte behöver påverkas hos patienter som får tillgång till behandling i tid.

Hand som håller i hivmedicin
Hivmedicin. Foto: Per Wahlgren

Idag är målet att påbörja hivbehandlingen tidigt så att skadan på immunförsvaret minimeras och patienten inte behöver drabbas av komplikationer. Särskilt stor nytta ger behandlingen när den påbörjas kort tid efter överföringstillfället, i den så kallade primärinfektionsfasen. Då har viruset ännu inte hunnit infektera så många celler i kroppen och inga allvarliga skador på immunförsvaret har hunnit uppkomma.

Sedan 1996 finns en effektiv kombinationsbehandling med olika antivirala mediciner (ART) mot hiv. I vår rörliga grafik kan du se hur behandlingen fungerar. Behandlingen minskar virusmängden till oftast icke mätbara nivåer i blodplasma (vilket för närvarande innebär lägre än 20 viruskopior/ml blod). Hos den som får tillgång till behandling i tid innebär det att skador på immunförsvaret kan förhindras och att den förväntade livslängden inte behöver påverkas. Virusnivåerna, immunförsvaret och följsamheten till behandlingen ska följas upp regelbundet, vilket vanligen innebär två till fyra gånger per år.

Biverkningar

Som vid all läkemedelsbehandling kan hivmedicineringen ge biverkningar. Det kan till exempel handla om huvudvärk, magont, illamående, sömnsvårigheter och blodfettsrubbningar. De flesta biverkningar är övergående efter en tids behandling men hos en del kan biverkningarna kvarstanna. Idag finns dock en rad olika hivläkemedel tillgängliga, vilket gör att det vanligen går att hitta en kombination som ger minimalt med negativ påverkan.

Interaktioner

Det finns flera betydelsefulla interaktioner att ta hänsyn till när det gäller förskrivning av andra läkemedel till patient som också tar hivläkemedel. Olika hivläkemedel kan ha olika interaktionsprofil men det finns flera andra läkemedelsgrupper att ta hänsyn till. Det är också viktigt att tänka på att naturläkemedel och kosttillskott kan innehålla substanser som eventuellt kan interagera med hivläkemedel. Information om interaktioner på hivläkemedel hittar du bland annat på www.fass.se.

Då flera hivläkemedel idag kombineras i en och samma tablett är det nödvändigt att titta på de enskilda läkemedlens profil i en sådan kombination när interaktionsrisker beaktas.

Behandling är mer än bara läkemedel

Många professioner är involverade i hivbehandlingen. Förutom läkare som förskriver själva medicinerna har sjuksköterskor och kuratorer en avgörande roll för att stödja och motivera patienten till hälsosamma levnadsvanor och följsamhet till behandling och förhållningsregler. Även andra professioner, såsom dietister och psykologer, finns ofta kopplade till hivteamen på de större sjukhusen i Sverige.

Patientorganisationer och föreningar för personer som lever med hiv och deras anhöriga kan också erbjuda professionell och kamratstödjande verksamhet. På sidan Ideella organisationer kan du läsa mer om dem.