Humant immunbristvirus (Hiv) och sexuellt överförda infektioner (STI)

Lyssna

Hiv står för humant immunbristvirus och är en av många sexuellt överförda infektioner (STI).

Hiv och STI som en del av folkhälsan

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från det övergripande målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Även om hälsan i befolkningen för de allra flesta generellt är god och utvecklas positivt så finns det skillnader inom och mellan grupper och för olika folkhälsoområden. Bland personer som lever med hiv rapporteras utsatthet för diskriminering och stigmatisering. Undersökningar visar även att hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI) inte bara kan påverka den fysiska hälsan utan även den psykiska, sexuella och reproduktiva hälsan.

Vi bidrar till att uppnå det folkhälsopolitiska målet bland annat genom vårt uppdrag att samordna och följa upp det nationella förebyggande arbetet mot hiv och STI och på så sätt bidra till minskad överföring och konsekvenser av hiv och STI för den enskilda och samhället i stort.

Publikationer