Det här är hiv

Bild på hivvirus Hivvirus Hiv står för humant immunbristvirus. Hiv ingår i retrovirusfamiljen och har en hög benägenhet att både replikera och mutera, det vill säga föröka sig hos en människa som fått hiv genom att framställa viruskopior med små förändringar i virusets arvsmassa, så kallade mutationer. Virusets förmåga att ständiga förändras är en stor utmaning i forskningen om att finna botemedel och vaccin mot hiv. Eftersom viruset lagras i minnesceller i kroppens immunförsvar finns det kvar hos den som infekterats resten av livet När hiv passerat genom en slemhinna eller kommer i direktkontakt med blodkärl når viruset celler i människans immunförsvar med CD4-receptorer, framför allt t-hjälparceller, via bland annat olika dendritiska celler.

Bild på knoppande viruspartiklar (från humana lymfocyter)Knoppande viruspartiklar (från humana lymfocyter)Hiv infekterar genom att binda till CD4-receptorn, penetrerar sedan cellmembranet varefter avklädning och omvänd transkription via enzymsystemet i cellen äger rum. Därefter integreras viruset i cellkärnan varefter nya viruskopior bildas. En CD4-positiv t-hjälparcell sönderfaller vid avknoppning av nya virus vilket på sikt leder till ett minskat antal t-hjälparceller och ett nedsatt immunförsvar. När t-hjälparcellerna sjunker i antal får kroppen svårare att skydda sig mot olika virus, bakterier, svampar och parasiter. Då kan så kallade opportunistiska infektioner och tumörsjukdomar uppträda. Om hivinfektionen inte behandlas med en kombination av antiretrovirala mediciner får de allra flesta så småningom olika opportunistiska infektioner och tumörsjukdomar som sammanfattas i syndromet aids.

Hiv i Sverige

I dag lever cirka 7 000 personer i Sverige med en känd hivinfektion (prevalens) och ytterligare cirka 450 personer diagnostiseras årligen (incidens). Majoriteten av dem har fått viruset genom heterosexuella kontakter utomlands. Andra är män som har haft sex med män. Det kan också vara personer som injicerat droger eller barn som smittats under fosterstadiet eller i samband med förlossningen eller amning. Att barn smittas av hiv under graviditet och förlossning är mycket ovanligt i Sverige idag tack vare screening av gravida och behandling av blivande mödrar som har hivinfektion, men förekommer i andra delar av världen. Alla med känd hivinfektion som är bosatta i Sverige och har behov av antiviral behandling får denna kostnadsfritt enligt smittskyddslagen. Över 93 procent av personer med känd hivinfektion har en pågående behandling och över 95 procent av dessa har en välinställd behandling vilket innebär att virusnivån i blodet kontinuerligt ska ligga under mätbar nivå i uppföljande rutintester. När behandlingen betraktas som välinställd och följsamheten är hög förhindrar den att opportunistiska infektioner och tumörsjukdomar utvecklas och minimerar risken för att infektionen överförs till andra vid sexuella kontakter.