Om hiv

Infektion med hiv orsakas av humant immunbristvirus, som är ett så kallat retrovirus. Utmärkande för dessa virus är en hög förmåga att ständigt föröka och förändra sig. Viruset lagras även i minnesceller i kroppens immunsystem. Hiv finns därför kvar hos den som infekterats resten av livet även om personen medicinerar mot hivinfektionen och är välinställd i sin behandling.

Material om hiv

På sidan Kunskapsunderlag och material finner du kunskapsöversikter, rapporter och annat material om hiv och sexuellt överförda infektioner.

Kunskapsunderlag och material

Hiv står för humant immunbristvirus. Hiv ingår i retrovirusfamiljen och har en hög benägenhet att både replikera och mutera, det vill säga föröka sig hos en människa som fått hiv genom att framställa viruskopior med små förändringar i virusets arvsmassa, så kallade mutationer. Virusets förmåga att ständigt förändras är en stor utmaning i forskningen om att finna botemedel och vaccin mot hiv.

Eftersom viruset lagras i minnesceller i kroppens immunsystem finns det kvar hos den som infekterats resten av livet även om personen medicinerar mot hivinfektionen och är välinställd i sin behandling. När hiv passerat genom en slemhinna eller kommer i direktkontakt med blodkärl når viruset celler i människans immunsystem med CD4-receptorer, framför allt t-hjälparceller, via bland annat olika dendritiska celler.

Hiv infekterar genom att binda till CD4-receptorn, penetrerar sedan cellmembranet varefter avklädning och omvänd transkription via enzymsystemet i cellen äger rum. Därefter integreras viruset i cellkärnan varefter nya viruskopior bildas. En CD4-positiv t-hjälparcell sönderfaller vid avknoppning av nya virus vilket på sikt leder till ett minskat antal t-hjälparceller och ett nedsatt immunsystem.

När t-hjälparcellerna sjunker i antal får kroppen svårare att skydda sig mot olika virus, bakterier, svampar och parasiter. Då kan så kallade opportunistiska infektioner och tumörsjukdomar uppträda. Om hivinfektionen inte behandlas med en kombination av antiretrovirala mediciner får de allra flesta så småningom olika opportunistiska infektioner och tumörsjukdomar som sammanfattas i syndromet aids.

Hiv i Sverige

Det lever närmare 8 100 personer i Sverige med en känd hivinfektion (prevalens) och ytterligare cirka 450 personer diagnostiseras årligen (incidens). Majoriteten har fått viruset genom heterosexuella kontakter utomlands.

Andra grupper som är sårbara vad gäller att få hiv är män som har haft sex med män. Det kan också vara personer som injicerat droger eller barn som fått hiv under fosterstadiet eller i samband med förlossningen eller amning.
Att en person överför hiv till sitt barn under graviditet eller vid förlossning är mycket ovanligt i Sverige. Det beror bland annat på screening av gravida, som erbjuds att ta hivtest, och behandling av de personer som har hiv och som är gravida.

Alla med känd hivinfektion som är bosatta i Sverige och har behov av hivmediciner, antiviral behandling, får denna kostnadsfritt enligt smittskyddslagen.

Omkring 98 procent av personer med känd hivinfektion har en pågående behandling och cirka 96 procent av dessa har välbehandlad hiv. Välinställd behandling innebär att virusnivån i blodet kontinuerligt ska ligga under mätbar nivå i uppföljande rutintester. När behandlingen betraktas som välinställd och följsamheten är hög förhindrar den att opportunistiska infektioner och tumörsjukdomar utvecklas, det vill säga det som med ett samlingsbegrepp brukar kallas aids. Dessutom överförs inte välbehandlad hiv vid sexuella kontakter.