Uppdaterad 15 juni 2018

Smittsamhet

Om patienten har en välinställd behandling och inga andra sexuellt överförda infektioner är risken mycket låg för att hivinfektionen ska överföras vid oskyddade sexuella kontakter.

Material om smittsamhet

På sidan Material finner du kunskapsöversikter, rapporter, filmer och annat material om hiv och smittsamhet.

Hiv kan överföras på tre sätt: genom blod, via sexuella kontakter och i samband med graviditet. Om hivinfektionen är obehandlad är överföringsrisken störst under de allra första månaderna, när infektionen ofta är okänd för bäraren och virusnivåerna initialt vanligen är mycket höga. Risken är också högre i slutskedet av sjukdomsförloppet, när immunförsvaret sviktar.

Hiv överförs lättast via blod. I Sverige har dock ingen person fått hiv genom blodtransfusion sedan allt donerat blod började att testas år 1985.

En välbehandlad hivinfektion minimerar risken

När en hivinfektion är välbehandlad minimeras risken att infektionen överförs till andra personer. Om patienten har en välinställd behandling och inga andra sexuellt överförda infektioner är risken mycket låg för att hivinfektionen ska överföras vid oskyddade sexuella kontakter. Om kondom används under hela samlaget är risken minimal.

Gravida kvinnor erbjuds alltid test för hiv och de som upptäcks ha en hivinfektion ges hivbehandling. När hivbehandling ges under graviditet och förlossning och mamman avstår från att amma sitt barn, är risken att överföra infektionen till barnet låg.

Det finns många myter om att hiv överförs genom exempelvis vardagsumgänge, myggor eller genom saliv. Oavsett om du arbetar som läkare, sjuksköterska, undersköterska eller annan yrkeskategori inom hälso- och sjukvården har du ett ansvar att förmedla korrekt och saklig information till patienter som söker vård för obefogad oro.

Hiv i vårdkontakter

Det finns inget känt fall av överföring av hiv till personal inom hälso- och sjukvården i Sverige. Trots många sticktillbud finns det inget dokumenterat fall där hiv har överförts till personal inom sjukvården, omsorgen, skolan eller socialtjänsten i Sverige under de trettiosex år (1978–2014) som det är känt att hiv funnits bland människor i Sverige. All vård och provtagning ska alltid ske på ett sätt som inte medför någon risk för överföring. Det gäller oavsett om patienten har en känd blodsmitta eller inte.

Hiv i siffror

Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och rapporteras sedan 1983. Anmälningarna sker anonymt med en så kallad rikskod som inte kan spåras tillbaka till en enskild individ. Varje år sammanställs statistik kring antalet fall av hivinfektion, smittvägar och geografisk spridning.

I Sverige rapporteras idag omkring 450 fall av hiv varje år. Majoriteten av dem har fått hiv utomlands, antingen i samband med utlandsvistelse eller före immigration till Sverige. Antalet nya fall varierar men har de senaste åren legat på cirka 100 personer per år. Bland dessa inhemska fall är den vanligaste smittvägen sex mellan män, följt av heterosexuella kontakter och hiv som överförts mellan personer som injicerar narkotika. Totalt har drygt 11 000 fall av hiv rapporterats i landet sedan 1983. Idag lever omkring 7 000 personer med känd infektion i Sverige.

Förutom fallrapporteringen av hiv följer Folkhälsomyndigheten också genom återkommande studier utvecklingen i olika delar av befolkningen beträffande sexvanor, testningserfarenheter, kunskap och preventionsbehov samt förekomst (prevalens) av hiv och sexuellt överförda infektioner inom särskilda grupper som ungdomar, män som har sex med män och personer som injicerar droger.

På folkhalsomyndigheten.se finns mer detaljerad statistik över hivinfektioner i Sverige.

Situationer som ökar risken

Hiv är ett virus som kan infektera vem som helst. Det är beteenden och situationer som avgör infektionsrisken.

Hiv kan överföras på tre sätt: genom blod, via sexuella kontakter och i samband med graviditet. Vem som helst kan infekteras av hiv. Det är beteenden och situationer som avgör risken för infektion. Beteenden som kan innebära förhöjd expositionsrisk för hiv är oskyddat sex mellan män, oskyddade samlag med multipla partner, oskyddade sexuella kontakter mot ersättning eller utomlands i länder med högre förekomst av hiv. Likaså att dela redan använda sprutor och kanyler för att exempelvis injicera droger.

Hellre en gång för mycket

Hälso- och sjukvården har skyldighet att hivtesta den som misstänker att hen har hiv. Folkhälsomyndigheten betonar att vårdgivaren ska ha en generös inställning till rådgivning och testning även om ingen specifik misstanke finns. Ju tidigare en hivinfektion upptäcks, desto tidigare kan behandlingen påbörjas och skadan på patientens immunförsvar minimeras. Hivtestet är alltid gratis för patienten enligt smittskyddslagen. Den som vill testa sig för hiv har rätt att vara anonym, vilket innebär att sjukvården i sådana fall måste använda ett individuellt reservnummer i journal och provremiss istället för namn och personnummer.