Överföring av hiv

Om patienten har en välinställd behandling överförs inte hiv vid samlag – inte heller vid samlag utan kondom. Trots det rekommenderas alltid kondom för oönskade graviditeter och andra sexuellt överförbara infektioner.

Material om hiv

På sidan Kunskapsunderlag och material finner du kunskapsöversikter, rapporter och annat material om hiv och sexuellt överförda infektioner.

Kunskapsunderlag och material

Överföring av hiv

Hiv kan överföras på tre sätt: genom injektionsverktyg, via sexuella kontakter och i samband med graviditet. Om hivinfektionen är obehandlad är överföringsrisken störst under de allra första månaderna, när infektionen ofta är okänd för bäraren och virusnivåerna initialt vanligen är mycket höga. Risken är också högre i slutskedet av sjukdomsförloppet om hiv inte behandlas, när immunsystemet sviktar, det vill säga under det sjukdomsstadium som brukar benämnas aids.

Hiv överförs lättast via blod. I Sverige har dock ingen person fått hiv genom blodtransfusion sedan allt donerat blod började testas år 1985.

Välbehandlad hiv överförs inte vid sex

Det finns ingen risk för överföring av hiv vid sexuella kontakter, om personen med hivinfektion har en välbehandlad hiv, även då kondom inte används. Det visar den senaste forskningen om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Därmed finns det numera inga krav på att en person med välbehandlad hiv informerar sina sexualpartner om hivinfektionen. Dessa individuella förhållningsregler avgör den behandlande läkaren.

Gravida personer erbjuds alltid test för hiv och de som upptäcks ha en hivinfektion ges hivbehandling. När hivbehandling ges under graviditet och förlossning och barnet inte ammas är risken att överföra infektionen till barnet minimal.

Det finns många myter om att hiv överförs genom exempelvis vardagsumgänge, myggor eller genom saliv. Oavsett om du arbetar som läkare, sjuksköterska, undersköterska eller annan yrkeskategori inom hälso- och sjukvården har du ett ansvar att förmedla korrekt och saklig information till patienter som söker vård för obefogad oro.

Hiv i vårdkontakter

Det finns inget känt fall av yrkesmässig överföring av hiv till personal inom hälso- och sjukvården i Sverige. Trots många sticktillbud finns det inget dokumenterat fall där hiv har överförts till personal inom sjukvården, omsorgen, skolan eller socialtjänsten i Sverige. All vård och provtagning ska alltid ske på ett sätt som inte medför någon risk för överföring. Det gäller oavsett om patienten har en känd blodsmitta eller inte.

Hiv i siffror

Hiv tillhör de anmälningspliktiga sjukdomarna och rapporteras sedan 1983. Anmälningarna sker anonymt med en så kallad rikskod som inte kan spåras tillbaka till en enskild individ. Varje år sammanställs statistik kring antalet fall av hivinfektion, smittvägar och geografisk spridning.

I Sverige rapporteras idag omkring 450 fall av hiv varje år. Majoriteten av dem har fått hiv utomlands, antingen i samband med utlandsvistelse eller före immigration till Sverige. Antalet nya fall där hiv har överförts i Sverige varierar, men har de senaste åren legat på under 100 personer per år. Bland dessa inhemska fall är den vanligaste smittvägen sex mellan män, följt av heterosexuella kontakter och hiv som överförts mellan personer som injicerar narkotika. Totalt har omkring 12 000 fall av hiv rapporterats i landet sedan 1983. Idag lever omkring 8 000 personer med känd hivinfektion i Sverige.

Se mer detaljerad statistik över hivinfektioner i Sverige: Hivinfektion – sjukdomsstatistik (folkhalsomyndigheten.se)

Förutom fallrapporteringen av hiv följer Folkhälsomyndigheten även genom återkommande studier utvecklingen i olika delar av befolkningen beträffande exempelvis livskvalitetsstudier för personer med hiv.

Hellre testa en gång för mycket

Hälso- och sjukvården har skyldighet att hivtesta den som misstänker att hen har hiv. Folkhälsomyndigheten betonar att vårdgivaren ska ha en generös inställning till rådgivning och testning även om ingen specifik misstanke finns. Ju tidigare en hivinfektion upptäcks, desto tidigare kan behandlingen påbörjas och skadan på patientens immunsystem minimeras.

Hivtestet är alltid gratis för patienten enligt smittskyddslagen. Den som vill testa sig för hiv har rätt att vara anonym, vilket innebär att sjukvården i sådana fall måste använda ett individuellt reservnummer i journal och provremiss istället för namn och personnummer.

PrEP

Läkemedel med den verksamma kombinationen emtricitabin/tenofovir (FTC/TDF) har fått indikationen pre- expositionsprofylax (PrEP) för att det minskar risken för infektion med hiv. PrEP ingår sedan 2018 i läkemedelsförmånen och kan skrivas ut på ett antal mottagningar i landet efter behandlande läkares bedömning. Enligt en kunskapsöversikt som gjordes av Folkhälsomyndigheten 2017 dras slutsatsen att det finns god evidens för att PrEP minskar risken för hivinfektion hos män som har sex med män (MSM) med förhöjd risk för hivinfektion. PrEP skyddar däremot inte mot andra sexuellt överförbara infektioner (STI) och vid förskrivning bör läkaren därför också ge råd om säkrare sex. Att ha sex med en person som har välbehandlad hiv innebär ingen risk för överföring av hiv, så där är användning av PrEP överflödig.