Hiv-prevention

Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande. Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården förbättra situationen för personer som lever med hiv, och sänka tröskeln för att testa sig för hiv. Vårdgivarens bemötande är även avgörande för att patienten ska få en bra behandling.

Om hivinfektionen upptäcks i tid kan patienten snabbt få tillgång till effektiv antiviral behandling. Då kan hivinfektionen jämföras med andra kroniska men behandlingsbara sjukdomar, även om det i nuläget inte finns något botemedel mot hiv.

Därför är det viktigt att läkaren som ger hivbeskedet också förmedlar att hiv i dag är en behandlingsbar infektion i Sverige, och man behöver inte bli begränsad i sin vardag.

Allt börjar med ett test och ett samtal

Alla som hivtestar sig bör också erbjudas ett rådgivande samtal med information om själva testet och om hiv, dess överföringsvägar och hur man skyddar sig. Samtalet behöver också vara motiverande och lämna utrymme för reflektion. Det ska finnas möjlighet till anonym testning, och hivtestet ska, enligt smittskyddslagen, alltid vara gratis för alla som vill testa sig på grund av att de har haft oskyddat sex eller delat injektionsverktyg.

Det är viktigt att lägga fram det rådgivande samtalet som ett erbjudande som patienten kan tacka ja eller nej till. Patienten ska inte heller behöva förklara varför hen vill testa sig. Genom att rutinmässigt rekommendera hivtest vid vissa symtom eller sjukdomar, bidrar sjuksköterskan eller läkaren till att avdramatisera hivtestet. Tanken är att det ska betraktas som vilken annan undersökning som helst.

Alla som misstänker att de kan ha utsatt sig för risk att få hiv är skyldiga att testa sig enligt smittskyddslagen, och därmed har de också rätt till ett kostnadsfritt hivtest utan att behöva förklara varför de vill lämna provet.

Det är viktigt att testning för hiv och STI är lättillgänglig och att hälso- och sjukvården har en generös hållning till testning.

Planera gärna redan vid testningstillfället för hur provsvaret ska lämnas ut. Om patienten önskar ett återbesök för att få provsvaret bör läkaren eller sjuksköterskan gå med på det. Ett återbesök är också oftast bäst om det inte gäller test med snabbsvar.

Ett positivt eller negativt svar

Om hivtestet är negativt kan det vara värdefullt att erbjuda patienten ett samtal om hur hen i framtiden kan undvika en hivinfektion och andra sexuellt överförbara infektioner.

Om hivtestet är positivt ska patienten erbjudas psykosocialt stöd samt få medicinska och praktiska råd för att kunna hantera och leva med infektionen, och för att inte utsätta andra för risk att få hiv. Smittspårning ska göras av den behandlande läkaren eller annan vårdpersonal med kompetens för uppgiften. Den behandlande läkaren ska även ge patienten personliga förhållningsregler i syfte att minimera risken att infektionen förs vidare till andra. Läkaren får inte ge några andra förhållningsregler än de som är definierade i smittskyddslagen. Vid en välbehandlad hivinfektion är förhållningsreglerna färre, och patienten behöver exempelvis inte informera en sexpartner om sin hivstatus. Då är det heller inte nödvändigt att använda kondom.

Vårdgivarens bemötande är avgörande för att patienten ska få en bra behandling. Målet är att påbörja hivbehandlingen tidigt så att skadan på immunsystemet minimeras och patienten inte behöver få komplikationer. Sådan vård ges alltid av läkare, sjuksköterskor och kuratorer vid specifika infektions- eller hivmottagningar vid olika sjukhus.

Bra att tänka på

  • När hiv överförs sexuellt i Sverige är personen med hiv oftast inte medveten om sin infektion. Därför är det viktigt att rekommendera användning av kondom med en ny eller tillfällig partner.
  • Patienterna ska inte betala patientavgift för ett hivtest i enlighet med smittskyddslagen. Vårdgivaren kan dock besluta om en avgift ifall patienten önskar ett formellt intyg, till exempel på grund av visumkrav.
  • Hivtest ska erbjudas på breda indikationer och ska alltid erbjudas när patienten själv begär ett test, oavsett om personen själv anger ett särskilt skäl eller inte.
  • Allmänhetens föreställningar om hiv bygger inte på dagens kunskap om exempelvis överföring av hiv och tillgång till behandling. Vårdgivare måste se till att patienten får korrekt och aktuell information.
  • Välbehandlad hiv överförs inte vid samlag – inte heller vid samlag utan kondom. Trots det rekommenderas alltid kondom för oönskade graviditeter och andra sexuellt överförbara infektioner.