Hiv idag Kunskap om hiv för hälso- och sjukvården

Välkommen att veta mer om hiv idag

Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för mer än 30 år sedan. Här kan du läsa mer om dagens behandling av hiv, hur den påverkar smittsamheten och livet för personer som lever med hiv. Genom olika material och tips kan ditt bemötande av patienter som ställer frågor om hiv inom hälso- och sjukvården bli ännu bättre.

Denna webbplats togs fram inom ramen för en nationell informationsinsats om hiv till allmänheten. Folkhälsomyndighetens mål med insatsen var att öka kunskapen om att leva med hiv och effekterna av dagens hivbehandling, för att minska stigma och diskriminering av personer som lever med hiv.

Anna-Mia Ekström, hivforskare på Karolinska Institutet, berättar om hiv idag. Filmen finns på flera språk.

Kunskapstest

Att leva med hiv i Sverige idag är inte som igår, tack vare nya mediciner. Hur uppdaterad är du?  Snabbtesta din kunskap här – på bara ett par minuter har du svaret!

Till testet

Hivviruset och dess behandling

Vid behandling av hiv i Sverige används flera olika läkemedel. För att förstå hur medicinerna fungerar kan det vara bra att veta hur hivviruset fungerar och förökar sig i kroppens celler.

Hiv idag är inte som igår

Att leva med hiv innebär något helt annat idag än det gjorde igår. Behandlingen är numera så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Med omätbara virusnivåer och användning av kondom minimeras risken att viruset överförs till andra vid sexuella kontakter och den förväntade livslängden är jämförbar hos den som inte har hiv. 

Läs mer om smittsamhet och dagens behandling av hiv i Sverige

Känner du igen symtomen?

Alla som infekterats med hiv får en primärinfektion även om den ofta är asymtomatisk eller ger så lindriga symtom att den knappast märks. En del får dock kraftigare symtom som innebär att de söker akut sjukvård. Symtomen påminner om influensaliknande och kan inkludera rosa fläckar på huden. I övrigt ger hiv ofta inga symtom förrän efter flera år, om hiv är obehandlad, i samband med att virusnivåerna är höga och immunsystemet lägre.

Läs mer om symtom på hiv

Bemötandet är avgörande

Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande. Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården bidra till att situationen förbättras och att den eventuella tröskeln för att testa sig för hiv sänks. Om hivinfektion upptäcks i tid möjliggör detta snabb tillgång till effektiv antiviral behandling. Då kan hivinfektionen medicinskt sett jämföras med andra kroniska men behandlingsbara sjukdomar även om det i nuläget inte finns något botemedel mot hiv.

Läs mer om prevention och bemötande

Folkhälsomyndighetens roll

Mot bakgrund av bland annat FN:s programarbete, inom ramen för UNAIDS, lade Sverige, i regeringens proposition 2005/06:60, fram en nationell strategi mot hiv, aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.
Den aktuella strategin Nationell strategi mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner sjukdomar (2017) har tre delmål:

  • Att behovs- och kunskapsbaserade hälsofrämjande och förebyggande insatser når relevanta målgrupper, såväl som hela befolkningen.
  • Att tidigt identifiera och behandla hivinfektion.
  • Att stigma och diskriminering relaterad till hivinfektion minimeras, och att personer som lever med hivinfektion kan berätta om sin infektion utan oro för att särbehandlas.

Samordningsfunktionen drivs av Folkhälsomyndigheten där enheten sexuell hälsa och hivprevention verkar för samordning och ser till att långsiktiga förebyggande insatser genomförs. Myndigheten och enheten fördelar också årligen statsbidraget till organisationer i enlighet med Förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.