Uppdaterad 21 november 2019

Aktuell kunskap

Folkhälsomyndigheten ger ut rapporter om medicinska, vårdrelaterade och livskvalitetsfokuserade aspekter på hiv.

 • Affisch – HIV IDAG 1

  En affisch som framhåller att hiv inte överförs vid samlag när en person har välbehandlad hiv, även där kondom inte används.

  Affisch – HIV IDAG 1
 • Affisch – HIV IDAG 2

  En affisch som framhåller att hiv inte överförs vid samlag när en person har välbehandlad hiv, även där kondom inte används.

  Affisch – HIV IDAG 2
 • Affisch – HIV IDAG 3

  En affisch som framhåller att hiv inte överförs vid samlag när en person har välbehandlad hiv, även där kondom inte används.

  Affisch – HIV IDAG 3
 • Affisch – World Aids Day

  En affisch som speglar kunskapsläget inom hivprevention, dvs. att hiv inte överförs vid samlag när en person har välbehandlad hiv, även när kondom inte används.

  Affisch – World Aids Day
 • Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

  Dagens effektiva medicinska behandling mot hivinfektion har medfört en drastiskt minskad sjuklighet och dödlighet hos personer som lever med hiv. Folkhälsomyndigheten har utifrån det aktuella kunskapsläget på området reviderat kunskapsunderlaget och bedömningarna om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlaget vänder sig till personal inom smittskyddet och hälso- och sjukvården som underlag…

  Smittsamhet vid behandlad hivinfektion
 • Erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv i Sverige

  Studie för att få fördjupad kunskap om erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv. Detta i ljuset av den nya kunskapen om minimal smittsamhet vid välbehandlad hivinfektion.

  Erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv i Sverige
 • Hiv- och STI-prevention riktad till migranter

  Rapporten ger en överblick över det hiv- och STI-preventiva arbetet, som bedrivs i Sverige och som specifikt riktar sig till migranter. Studien genomfördes genom att enkäter skickades till aktörer i landstingen och civila samhället såväl på nationell som lokal nivå. Kartläggningen ska öka kunskapen om hiv- och STI-preventionen i Sverige samt vilka grupper som nås för att utgöra ett stöd för framtida…

  Hiv- och STI-prevention riktad till migranter
 • Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion

  Ny information som tillkommit efter att denna rapport gavs ut: Det finns ingen risk för överföring av hiv vid sexuella kontakter, om personen med en hivinfektion har välbehandlad hiv, även då kondom inte används. Det visar den senaste forskningen om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Därmed finns det numera inga krav på att en person med välbehandlad hiv informerar sina sexualpartner om hivinfektionen…

  Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion
 • Preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt

  Läkemedlet Truvada har fått indikationen preexpositionsprofylax (PrEP) för hiv för att det minskar risken för infektion med hiv-1, och därför har Folkhälsomyndigheten gjort en översikt över aktuell kunskap om PrEP. Det är dock inte en systematisk litteraturöversikt utan en sammanställning av publicerade studier och en sammanvägning av andras rekommendationer och en anpassning till svenska förhållanden.

  Preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt
 • Tio år med hivprevention i Sverige

  År 2005 antog riksdagen den nationella strategin mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, och sedan dess har den varit vägledande för det strategiska hälsofrämjande och förebyggande arbetet i Sverige. I strategin finns angivna mål för arbetet mot hiv fram till 2016. Folkhälsomyndigheten är sedan 2014 ansvarig myndighet för det nationella arbetet och har på regeringens uppdrag gjort en översyn…

  Tio år med hivprevention i Sverige
 • Hiv i Sverige 2016

  I rapporten redovisas data från den senaste undersökningen, i en studie som pågått sedan 1987, om allmänhetens kunskap, attityder och förhållningssätt till hiv. Hiv går inte att bota men det finns idag effektiv behandling. Flertalet av dem som lever med hiv och står på effektiv behandling har omätbara virusnivåer i blodet. Det gör risken för överföring minimal. Alla som känner till att de har hiv…

  Hiv i Sverige 2016
 • MSM2013 – en studie om sex, hiv och hälsa bland män som har sex med män i Sverige

  Denna rapport beskriver den sexuella hälsan och behov av kunskap och förebyggande insatser bland män som har sex med män i Sverige. Resultaten baseras på enkätstudien MSM2013 med 2 373 deltagare. Jämförelser görs också med tidigare studier i målgruppen. Resultaten visar att majoriteten av männen uppfattar sin hälsa som god. Kunskap kring hiv och sexuellt överförda infektioner och erfarenhet av möten…

  MSM2013 – en studie om sex, hiv och hälsa bland män som har sex med män i Sverige
 • Uppföljningstid efter hivexposition

  Denna rapport analyserar kunskapsläget för uppföljningstid efter hivexposition och ger rekommendationer för uppföljningstid för hivtestning. Rapporten riktas till personal inom hälso- och sjukvård samt övriga mottagningar där hivtestning tillhandahålls. Bläddra och läs i publikationen längre ned Sammanfattning Under 2014 genomförde Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV)…

  Uppföljningstid efter hivexposition
 • Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998

  Socialmedicinska häktesprojektet bedrevs på häkten i Stockholm under perioden 1987–1998. Syftet var att kartlägga förekomsten av hiv samt sexuellt och injektionsrelaterat riskbeteende. Inom ramen för projektet erbjöds provtagning för hiv, vaccination av hepatit B samt frivilliga personliga intervjuer. Projektet gav en möjlighet till både primär- och sekundärprevention via ökad kunskap och medvetenhet…

  Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998
 • Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion – en sammanfattning och praktiska råd

  Ny information som tillkommit efter att denna rapport gavs ut: Det finns ingen risk för överföring av hiv vid sexuella kontakter, om personen med en hivinfektion har välbehandlad hiv, även då kondom inte används. Det visar den senaste forskningen om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Därmed finns det numera inga krav på att en person med välbehandlad hiv informerar sina sexualpartner om hivinfektionen…

  Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion – en sammanfattning och praktiska råd
 • Attityder till och kunskap om hiv

  Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfört en nollmätning kring attityder till och kunskaper om hiv. Undersökningen kartlägger nuvarande läge bland allmänheten när det gäller kunskap om hiv, attityder till hivinfektion och personer som lever med hiv samt upplevelse av förekomst av information om hiv i samhället.

  Attityder till och kunskap om hiv
 • Hiv i Sverige – kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987–2011

  Rapporten är unik eftersom den har genomförts vart fjärde år sedan 1987. Rapporten har fokus på kunskap och attityder om hiv hos allmänheten (16–44 år) i Sverige. Rapporten ger en bild av hur kunskapsläget och attityderna har förändrats över tid. Kortfattat visas att människor har god kunskap om hiv och färre än tidigare uppger rädsla för hiv. Det betyder i sig att det preventiva arbetet har varit…

  Hiv i Sverige – kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987–2011
 • Bakgrundsdokumentation till rapporten Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

  En sammanställning av kunskapsläget som ligger till grund för publikationen Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. För varje text ansvarar respektive författare själv för innehållet.

  Bakgrundsdokumentation till rapporten Smittsamhet vid behandlad hivinfektion
 • Användning av hivtester med snabbsvar

  Om snabbsvarstester för hiv med fokus på testning i Sverige med 3:e och 4:e generationens tester.

  Användning av hivtester med snabbsvar
 • Positivt liv

  Rapporten är en kunskapsöversikt över studier av livssituationen hos personer som lever med hiv. Det övergripande syftet är att med utgångspunkt i tidigare studier och erfarenheter identifiera möjliga indikatorer för att följa utvecklingen av levnadsvillkor,livskvalitet, stigma och diskriminering hos personer med hiv i Sverige.

  Positivt liv

Filmer om hiv

Tecknad kortfilm om hiv och dagens behandling

Film om hiv för hälso- och sjukvården

Språkversioner
Intervjun med infektionsläkaren och hivforskaren Anna-Mia Ekström finns även på andra språk:

AlbanskaArabiskaFranskaPersiskaRyskaSerbiskaSomaliskaSpanskaThaiTigrinja