Uppdaterad 24 augusti 2021

Kunskapsunderlag och material

Folkhälsomyndigheten ger ut rapporter om medicinska, vårdrelaterade och livskvalitetsfokuserade aspekter på hiv.

Publikationer

 • Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige

  Studien genomfördes under perioden februari–september år 2018. Vid studiens genomförande fanns det 475 unga med hiv i Sverige. Antalet respondenter uppgår till 173 personer, vilket motsvarar 36 procent av den totala populationen. Sammantaget medverkade 11 sjukhus som behandlade minst 10 patienter på sina barn- och/eller infektionskliniker.

  Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige
 • EMIS-2017

  Rapporten beskriver de svenska resultaten från EMIS-2017, som är en internetbaserad undersökning riktad till män som har sex med män (MSM). Det övergripande syftet med undersökningen var att få ökad kunskap om MSM behov, sexuella beteende, risktagande, testningsvanor och kunskap om hiv/STI, för att kunna planera det hiv- och STI-förebyggande arbetet och behovet av vårdinsatser. Rapporten beskriver…

  EMIS-2017
 • Migration, sexuell hälsa och hiv- och STI-prevention

  Rapporten kan användas som ett kunskapsunderlag inför framtida forskning och prioriteringar av förebyggande insatser inom området. Rapporten är till för personer som möter unga migranter, inom exempelvis hälso- och sjukvård, kommun, landsting, myndigheter och civilsamhällets organisationer. Den vänder sig även till tjänstemän, beslutsfattare och forskare inom området. Undersökningen utfördes av Umeå…

  Migration, sexuell hälsa och hiv- och STI-prevention
 • Erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv i Sverige

  Rapporten är en studie för att få fördjupad kunskap om erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv. Detta i ljuset av den nya kunskapen om minimal smittsamhet vid välbehandlad hivinfektion.

  Erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv i Sverige
 • Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

  Kunskapsunderlaget vänder sig till personal inom smittskyddet och hälso- och sjukvården som underlag för bedömningar när de i sin yrkesverksamhet möter personer som lever med hiv. Bedömningarna om smittrisk kan också vara ett stöd för andra samhällssektorer och intressenter som berörs av dessa frågor.

  Smittsamhet vid behandlad hivinfektion
 • Erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv i Sverige

  Rapporten är en studie för att få fördjupad kunskap om erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv. Detta i ljuset av den nya kunskapen om minimal smittsamhet vid välbehandlad hivinfektion.

  Erfarenheter och upplevelser av kommunikation kring förhållningsregler och smittsamhet bland personer som lever med hiv i Sverige
 • Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion

  Denna rapport har tagits fram som en del av ett regeringsuppdrag kring hiv och smittsamhet. Rapporten bygger på två enkätundersökningar; en med 318 personer som lever med hiv och en med 87 infektionsläkare som har behandlingsansvar för hivpatienter.

  Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion
 • Preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt

  Läkemedlet Truvada har fått indikationen preexpositionsprofylax (PrEP) för hiv för att det minskar risken för infektion med hiv-1, och därför har Folkhälsomyndigheten gjort en översikt över aktuell kunskap om PrEP. Det är dock inte en systematisk litteraturöversikt utan en sammanställning av publicerade studier och en sammanvägning av andras rekommendationer och en anpassning till svenska förhållanden.

  Preexpositionsprofylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt
 • Tio år med hivprevention i Sverige 2006-2016

  I rapporten finns exempel på viktiga strategiska områden inom vilka arbetet behöver effektiviseras för att spridningen och konsekvenserna av hiv ska begränsas i samhället och för enskilda personer samt för att diskrimineringen ska upphöra.

  Tio år med hivprevention i Sverige 2006-2016
 • Hiv i Sverige 2016

  I rapporten redovisas data från den senaste undersökningen, i en studie som pågått sedan 1987, om allmänhetens kunskap, attityder och förhållningssätt till hiv.

  Hiv i Sverige 2016
 • MSM2013 – en studie om sex, hiv och hälsa bland män som har sex med män i Sverige

  Denna rapport beskriver den sexuella hälsan och behov av kunskap och förebyggande insatser bland män som har sex med män i Sverige. Resultaten baseras på enkätstudien MSM2013 med 2 373 deltagare.

  MSM2013 – en studie om sex, hiv och hälsa bland män som har sex med män i Sverige
 • Uppföljningstid efter hivexposition

  Denna rapport analyserar kunskapsläget för uppföljningstid efter hivexposition och ger rekommendationer för uppföljningstid för hivtestning. Rapporten riktas till personal inom hälso- och sjukvård samt övriga mottagningar där hivtestning tillhandahålls.

  Uppföljningstid efter hivexposition
 • Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998

  Rapporten riktar sig till de aktörer som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som injicerar droger.

  Riskbeteenden, hiv och hepatit bland personer som injicerade droger i Stockholm 1987–1998
 • Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion – en sammanfattning och praktiska råd

  Broschyren sammanfattar dagens kunskap om hivbehandling och effekten på smittsamheten samt ger praktiska råd om hivtestning till personal som kommer i kontakt med personer som har hivinfektion. Informationen riktas i första hand till personal inom hälso- och sjukvården samt till andra berörda aktörer.

  Smittsamhet vid behandlad och obehandlad hivinfektion – en sammanfattning och praktiska råd
 • Attityder till och kunskap om hiv

  Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten genomfört en nollmätning kring attityder till och kunskaper om hiv. Undersökningen kartlägger nuvarande läge bland allmänheten när det gäller kunskap om hiv, attityder till hivinfektion och personer som lever med hiv samt upplevelse av förekomst av information om hiv i samhället.

  Attityder till och kunskap om hiv
 • Hiv i Sverige – kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987–2011

  Rapporten är unik eftersom den har genomförts vart fjärde år sedan 1987. Rapporten har fokus på kunskap och attityder om hiv hos allmänheten (16–44 år) i Sverige. Rapporten ger en bild av hur kunskapsläget och attityderna har förändrats över tid.

  Hiv i Sverige – kunskaper, attityder och beteenden hos allmänheten 1987–2011
 • Bakgrundsdokumentation till rapporten Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

  En sammanställning av kunskapsläget som ligger till grund för publikationen Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. För varje text ansvarar respektive författare själv för innehållet.

  Bakgrundsdokumentation till rapporten Smittsamhet vid behandlad hivinfektion
 • Användning av hivtester med snabbsvar

  Detta kunskapsunderlag ger en bakgrund till snabbsvarstester för hiv med fokus på testning i Sverige med 3:e och 4:e generationens tester. Det behandlar användningen grundat på utvärderingar och strukturerad informationssökning.

  Användning av hivtester med snabbsvar

Film om hiv för hälso- och sjukvården

Språkversioner
Intervjun med infektionsläkaren och hivforskaren Anna-Mia Ekström finns även på andra språk:

AlbanskaArabiskaDariFranskaPersiskaRyskaSerbiskaSomaliskaSpanskaThaiTigrinja