Genomförande

Frågor och svar

Lyssna

Serveringstillstånd för alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får enligt alkohollagen bara utfärdas till den som är lämplig att bedriva verksamheten. Du som ansöker om tillstånd ska göra ett prov för att visa att du har de kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter som krävs för att bedriva serveringsverksamheten. Det är alltid alkoholhandläggaren på kommunen som vid prövningen av din ansökan avgör om det finns omständigheter som gör att det går att tillämpa undantag från att skriva provet.

Prövningen av dina kunskaper är en del av lämplighetsprövningen. Det finns olika typer av kunskapsprov beroende på vilket serveringstillstånd din ansökan gäller. Det finns bland dessa ett prov för provsmakning. Folkhälsomyndigheten har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om kunskapsprov.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Provtiden för ett skriftligt prov är högst 90 minuter. För dig som har läs- eller skrivsvårigheter är tiden högst 150 minuter.

Provtiden för ett muntligt prov är högst 120 minuter. För ett muntligt prov med tolk är tiden högst 150 minuter.

Du ska ha en legitimation som är giltig vid provtillfället och utfärdad av en behörig utfärdare, exempelvis ett körkort. Om du kommer från ett land utanför EU ska du styrka din identitet med en nationell id-handling, exempelvis ett pass. Du får ha med dig ett analogt språklexikon vid provet om kommunen inte tillhanda­håller det. Ett sådant lexikon får dock inte innehålla några egna anteckningar. Det är inte tillåtet med fusklappar, att fotografera eller ta med några andra hjälpmedel.

En tjänsteman från kommunen ska finnas med under hela provtiden. Provet görs tillgängligt för dig genom att alkoholhandläggaren tar fram det prov som är aktuellt från en webbsida. Proven görs genom en webbapplikation och rättas automatiskt.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

När du ska skriva provet behöver du ha kunskap om alkohollagen och anslutande föreskrifter. Det finns ingen specifik utbildning som du måste gå innan du skriver kunskapsprovet. Du kan även behöva kunskaper i till exempel bokföring, skattefrågor, livsmedelsregler och arbetsmiljö, men dessa ingår inte i Folkhälsomyndighetens ansvarsområde och ingår därför inte i kunskapsprovet. De myndigheter som ansvarar för dessa områden är bland annat Skatteverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du har frågor om hur kunskapsprovet genomförs ska du vända dig till en alkoholhandläggare hos den kommun där serveringsstället finns. Alkoholhandläggaren ger information om när och i vilken lokal du ska göra provet. Kommunerna avgör själva när och hur ofta de erbjuder provtillfällen.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Du som ska skriva provet kan välja att göra det på svenska, engelska eller arabiska.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Behöver du använda tolk för att göra kunskapsprovet berättar du det för alkoholhandläggaren på kommunen. Handläggaren bokar då in i första hand en auktoriserad tolk. Vid provet kommer tolken att översätta frågorna och svarsalternativen. Du ska sedan markera det eller de svar som du bedömer är rätt. Provet med tolk är ett muntligt prov och tiden är förlängd till 150 minuter. Om det finns en auktoriserad tolk på annan ort än i den kommun där du vill göra kunskapsprovet, får tolkning ske på distans, exempelvis via telefon. Finns det ingen auktoriserad tolk att tillgå i landet får kommunen anlita en tolk från en certifierad tolkförmed­ling.

Folkhälsomyndigheten har föreskrivit att tolken i första hand ska vara auktoriserad för att garantera både dina rättigheter som sökande och för att garantera att sekretessreglerna följs vid provet. En tolk som anlitas i offentlig verksamhet omfattas av samma tystnadsplikt och sekretess som verksamhetens personal. De tolkar som är auktoriserade omfattas även av lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare.

Tolken ska följa sekretessreglerna under sitt uppdrag. Sekretess innebär att det är förbjudet att avslöja en uppgift, vare sig det sker muntligen eller på något annat sätt. Tolken får exempelvis inte fotografera eller filma frågorna i provet för att sprida uppgifterna vidare. Tolken får inte heller googla eller på annat sätt hjälpa provskrivaren att svara rätt.

Uppdaterad
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du har läs- och skrivsvårigheter kan du välja att göra ett skriftligt prov med förlängd provtid, eller göra ett muntligt prov. Exempel på läs- och skrivsvårigheter kan vara dyslexi eller andra svårigheter med läshastighet eller läsförståelse. Vid ett förlängt skriftligt prov är tiden högst 150 minuter. Vid förlängd provtid kan du välja att lyssna på provet. Det finns på svenska, engelska och arabiska. Vill du istället göra ett muntligt prov är tiden för kunskapsprovet högst 120 minuter.

Du behöver intyga för kommunen att du har läs- och skrivsvårigheter. Personer som kan ge ett intyg om att du har läs- och skrivsvårigheter är speciallärare, specialpedagoger, logopeder och andra specialister inom området.

Uppdaterad
Dela länk till frågan